IPPB2/415-284/09-2/MK - Opodatkowanie dochodu z tytułu przyznania warrantów subskrypcyjnych, objęcia akcji na podstawie tych warrantów i ich zbycia.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 2 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-284/09-2/MK Opodatkowanie dochodu z tytułu przyznania warrantów subskrypcyjnych, objęcia akcji na podstawie tych warrantów i ich zbycia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 marca 2009 r. (data wpływu 14 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu uzyskania dochodu do opodatkowania przez uczestnika programu motywacyjnego będącego rezydentem Belgii z tytułu przyznania warrantów subskrypcyjnych, zwolnienia z opodatkowania dochodu w chwili objęcia akcji na podstawie ww. warrantów oraz opodatkowania dochodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji objętych na podstawie warrantów subskrypcyjnych w przypadku gdy Wnioskodawca posiada certyfikat rezydencji podatkowej Belgii. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia momentu uzyskania dochodu do opodatkowania przez uczestnika programu motywacyjnego będącego rezydentem Belgii z tytułu przyznania warrantów subskrypcyjnych, zwolnienia z opodatkowania dochodu w chwili objęcia akcji na podstawie ww. warrantów oraz opodatkowania dochodu z tytułu odpłatnego zbycia akcji objętych na podstawie warrantów subskrypcyjnych w przypadku gdy Wnioskodawca posiada certyfikat rezydencji podatkowej Belgii.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest rezydentem podatkowym Belgii i pełni funkcję prezesa zarządu B. S.A. z siedzibą w W. (dalej: Spółka). Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej "WZA") Spółki podjęło uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla członków organów zarządzających Spółką (członków zarządu). Członkowie zarządu Spółki pełnią swoje funkcje w oparciu o uchwałę powołującą te osoby do zarządu i posiadają umowy o pracę albo tzw. umowę o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menadżerski). Wnioskodawca pełni swoją funkcję w zarządzie Spółki w oparciu o uchwałę powołującą go do zarządu i tzw. umowę o świadczenie usług zarządzania (kontrakt menadżerski)

Zgodnie z założeniami Programu, jest on skierowany do osób kluczowych dla realizacji rozwoju Spółki i polega na możliwości objęcia przez te osoby warrantów subskrypcyjnych, będących papierami wartościowymi uprawniającymi do objęcia w przyszłości akcji w kapitale zakładowym Spółki, za cenę emisyjną określoną z góry. Z kolei, same warranty subskrypcyjne wydawane będą nieodpłatnie. Zgodnie z uchwałą WZA beneficjentami Programu Motywacyjnego będą wyznaczeni członkowie zarządu (w tym Wnioskodawca). Wprowadzenie Programu ma na celu stworzenie dodatkowej motywacji dla wzmocnienia zaangażowania członków zarządu w realizację długoterminowej strategii rozwoju Spółki. W związku z powyższym Spółka podjęła również uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach przeprowadzania Programu Motywacyjnego oraz w sprawie wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy z prawa poboru akcji serii D. Program Motywacyjny zawiera Regulamin, który określa szczegółowe warunki uzyskania przez członków zarządu (zwanych w Programie Osobami Uczestniczącymi) prawa do nabycia akcji Spółki, a zwłaszcza sposób i terminy realizacji tego prawa. W celu realizacji prawa objęcia akcji Spółka na podstawie art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych zaoferuje wszystkim lub wybranym Osobom Uczestniczącym (w tym Wnioskodawcy) nieodpłatne nabycie imiennych warrantów subskrypcyjnych. Każdy warrant będzie uprawniał do nabycia jednej akcji serii D po cenie emisyjnej równej 21,93 PLN, którą Wnioskodawca obowiązany będzie ponieść w zamian za obejmowane akcje.

Warranty zostaną wydane Osobom Uprawnionym nieodpłatnie na podstawie odrębnych ofert Spółki, po ich zaakceptowaniu przez poszczególne Osoby Uczestniczące. Co do zasady warranty są niezbywalne. Wyjątek w tym zakresie stanowi prawo pierwszeństwa nabycia warrantów zastrzeżone wobec prezesa zarządu na rzecz prezesa rady nadzorczej Spółki w odrębnej umowie, przy czy czym na tej podstawie warranty musiałyby być zbyte nieodpłatnie. Ponadto Program Motywacyjny przewiduje, że z prawa objęcia akcji (a wcześniej z oferty nieodpłatnego nabycia warrantów subskrypcyjnych) dana osoba może skorzystać tylko wtedy, gdy spełni warunki określone w Programie Motywacyjnym, a mianowicie: (i) zostanie wybrana spośród członków zarządu Spółki i wskazana przez Spółkę na Listach Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym; (ii) zostanie z nią podpisana Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym; (iii) będzie wykonywała usługi/pracę na rzecz Spółki i pełniła swoją funkcję wg stanu na dzień podpisania Umowy. Dodatkowo strona wskazuje, że nieruchomości nie stanowią jedynego, ani głównego aktywa Spółki. Na podstawie sprawozdania finansowego Spółki ich wartość księgowa wynosi znacznie poniżej 50% wartości księgowej aktywów Spółki i wynosi około 25 % wartości wszystkich aktywów Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy nabyte przez Wnioskodawcę (mającego miejsce zamieszkania dla celów opodatkowania w Belgii warranty subskrypcyjne wyłączone są z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.) w dacie nabycia tych warrantów, a dochodem podlegającym przepisom u.p.do.f. (chociaż zwolnionym z podatku) jest dopiero ewentualna nadwyżka wartości rynkowej akcji (o ile taka nadwyżka wystąpi w przyszłości) objętych przez członków zarządu w kapitale Spółki na podstawie tych warrantów subskrypcyjnych nad wydatkami poniesionymi na objęcie tych akcji...

2.

Czy podlegający przepisom u.p.d.o.f. dochód powstały z tytułu objęcia akcji na podstawie warrantów subskrypcyjnych jest wolny od opodatkowania w chwili objęcia akcji na podstawie art. 24 ust. 11 u.p.d.o.f. i pod warunkiem, że dochód ze zbycia tych akcji zostanie osiągnięty w Polsce podlega on opodatkowaniu w Polsce zgodnie z art. 24 ust. 12 tej ustawy w chwili odpłatnego zbycia tych akcji, jako nadwyżka kosztów nabycia akcji nad przychodem z ich zbycia, z zastrzeżeniem pytania Nr 3 poniżej.

3.

Czy dochód określony w art. 24 ust. 12 u.p.d.o.f. osiągnięty w Polsce z tytułu odpłatnego zbycia tych akcji, jako nadwyżka przychodu z ich zbycia nad kosztami nabycia akcji, podlega opodatkowaniu w Belgii, a w Polsce zwolniony jest z podatku dochodowego w stosunku do Wnioskodawcy - rezydenta podatkowego Belgii - na podstawie art. 13 ust. 5 Polsko-Belgijskiej Umowy o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania, jeżeli Wnioskodawca posiada certyfikat rezydencji podatkowej wystawiony przez władze podatkowe Belgii.

Zdaniem Wnioskodawcy

W zakresie pytania pierwszego.

1.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w momencie nieodpłatnego nabycia, warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D nie powstaje po stronie Wnioskodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochodem Wnioskodawcy podlegającym przepisom u.p.d.o.f. jest dopiero w chwili objęcia akcji nadwyżka wartości rynkowej akcji objętych przez Wnioskodawcę na podstawie warrantów subskrypcyjnych nad wydatkami poniesionymi na objęcie tych akcji.

2.

Zgodnie z art. 453 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej "k.s.h.") warranty subskrypcyjne mogą być emitowane nieodpłatnie lub odpłatnie.

Zgodnie zaś z art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) warranty subskrypcyjne są papierami wartościowymi oraz instrumentami finansowymi (na mocy art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy). Program Motywacyjny wprowadzony przez Spółkę zakłada wyemitowanie przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych i nieodpłatne przyznanie ich członkom zarządu w tym Wnioskodawcy).Same warranty subskrypcyjne nie dają żadnych praw korporacyjnych do podejmowania decyzji w Spółce, ani do otrzymywania dywidendy. Zasadniczo nie podlegają też zbyciu na rzecz osób trzecich. W rezultacie, nie stanowią przedmiotu obrotu handlowego i w chwili nabycia nie da się określić wartości rynkowej warrantów. Ponadto zgodnie z Umową Uczestnictwa oraz Programem Motywacyjnym warranty subskrypcyjne nie mogą podlegać zbyciu, roszczenia z nich wynikające są ograniczone terminem przedawnienia oraz są uzależnione od utrzymania ciągłego pełnienia funkcji członka zarządu Spółki. Dodatkowo, realizacja warrantów w każdym przypadku wymaga zapłaty ceny za każdą objętą akcję. W konsekwencji, Wnioskodawca, który nieodpłatnie otrzymał warranty, nie może nimi swobodnie dysponować/rozporządzać, zarówno w chwili ich otrzymania, jak i w żadnym innym momencie ich posiadania. Warranty otrzymane przez Wnioskodawcę dają mu jedynie uprawnienie do złożenia oświadczenia o objęciu określonej liczby akcji po cenie emisyjnej w przypadku, gdyby doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w sytuacji spełnienia wszystkich warunków wynikających z Programu Motywacyjnego oraz Umowy Uczestnictwa. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy nie jest możliwe ustalenie wartości rynkowej warrantów, gdyż mają one charakter niezbywalny i nie mogą być przedmiotem obrotu. Wnioskodawca zaznacza jednocześnie, że nieodpłatna emisja warrantów podkreśla ich niepewną przyszłą realizację. W momencie przyznania warrantów nie jest znana przyszła cena rynkowa akcji obejmowanych na podstawie warrantów subskrypcyjnych. W związku z tym nie można w chwili przyznania warrantów przewidzieć czy przyszła realizacja warrantów, (tj. nabycie akcji Spółki po cenie emisyjnej określonej w Programie) będzie stanowiła dla Wnioskodawcy jakąkolwiek korzyść, czy też spowoduje stratę z uwagi na spadek wartości rynkowej akcji poniżej jej ceny emisyjnej. Jednocześnie, wartość rynkowa akcji może odnosić się do przychodu z objęcia akcji, a nie warrantów. Zatem może pojawić się dopiero w chwili objęcia akcji. Z art. 24 ust. 11 i ust. 12 u.p.d.o.f. wynika jednocześnie, że wartość rynkowa akcji (w praktyce, jej nadwyżka nad wydatkami na akcje) stanowi przychód z tytułu objęcia akcji, a nie warrantów. Zatem w momencie objęcia warrantów wartość tych akcji nie podlega opodatkowaniu. Wnioskodawca zwraca uwagę, iż objęcie warrantów subskrypcyjnych nie generuje rzeczywistego przyrostu aktywów. Ewentualny przyrost majątkowy powstanie dopiero z chwilą realizacji praw wynikających z warrantów w zakresie, w jakim rzeczywista wartość rynkowa akcji objętych na podstawie warrantów przekroczy kwotę wydatków poniesionych na objęcie tych akcji. Zaś co do zasady, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny (ostateczny) charakter danego przysporzenia. Jak podkreślił Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu w decyzji z dnia 24 kwietnia 2007 r. (Nr PF-l/41 80-0009/07/k.k.) "przychód jest bowiem w istocie określonym przyrostem majątkowym, a zatem jego otrzymanie musi mieć charakter definitywny". Biorąc pod uwagę powyższe, w momencie otrzymania warrantów po stronie Osoby Uprawnionej nie powstanie przychód z tytułu ich otrzymania.

1.

Zgodnie z art. 11 u.p.d.o.f. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 u.p.d.o.f. w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 cytowanej ustawy, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji, świadczenia w naturze", ani definicji "nieodpłatnego świadczenia". Jednakże zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych (np. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. FSK 2206/04) przez "nieodpłatne świadczenie" należy rozumieć zdarzenie prawne lub zdarzenie faktyczne, którego skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie w majątku danej osoby, mające konkretny wymiar finansowy, przy czym otrzymanymi wartościami pieniężnymi są tylko takie wartości, które powiększają aktywa majątkowe danej osoby. Do przysporzenia dochodzi zaś tylko w sytuacji, gdy następuje powiększenie majątku lub składników majątku danej osoby. Przysporzenie majątkowe ma miejsce jedynie w sytuacji, gdy taka osoba może swobodnie dysponować danym składnikiem. Warranty subskrypcyjne, ze względu na wyłączenie prawa rozporządzania nimi, nie mogą być przedmiotem swobodnego obrotu zarobkowego. W konsekwencji, ze względu na fakt, iż Wnioskodawca nie może swobodnie i odpłatnie rozporządzać warrantami, należy stwierdzić, iż nie zostały one pozostawione Wnioskodawcy do dyspozycji. Zatem, przyznanie warrantów subskrypcyjnych nie powoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2.

Wnioskodawca zwraca jednocześnie uwagę na fakt, że otrzymanie warrantów subskrypcyjnych nie stanowi przychodu z kapitałów pieniężnych, ponieważ otrzymanie warrantów nie mieści się w dyspozycji zarówno art. 17 ust. 1 pkt 6, jak i pkt 10 u.p.d.o.f. Warranty subskrypcyjne są papierami wartościowymi będącymi instrumentami finansowymi, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit a" w zw. z art. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Tymczasem, żaden z powołanych punktów przepisu art. 17 u.p.d.o.f. nie przewiduje opodatkowania otrzymania warrantów subskrypcyjnych. W szczególności, definicja pochodnych instrumentów finansowych zawarta w art. 5a pkt 13 u.p.d.o.f. odwołuje się do punktu 2 (a nie do punktu 1), ust. 1 art. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Innymi słowy, pochodnymi instrumentami finansowymi są tylko instrumenty niebędące papierami wartościowymi w rozumieniu tej ustawy. Tymczasem, warranty subskrypcyjne, jako wymienione w punkcie 1, lit. "a", art. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi są papierami wartościowymi. Nie mogą więc być pochodnymi instrumentami finansowymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 punkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, do którego odwołuje się art. 5a pkt 13 u.p.d.o.f. (przepis ten nie odwołuje się do punktu 1, art. 2 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). W konsekwencji, nie ma do warrantów zastosowania ani art. 17 ust. 1 punkt 10, ani art. 30b u.p.d.o.f. w zakresie odnoszącym się do pochodnych instrumentów finansowych, ponieważ pochodnymi instrumentami Finansowymi mogą być tylko instrumenty niebędące papierami wartościowymi (np. opcje).

3.

Jednocześnie, do warrantów subskrypcyjnych nie odnosi się także art. 30b ust. 2 punkt 2, ani art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. "b" u.p.d.o.f., ponieważ mowa w nich o papierach wartościowych określonych pod lit. b" (a nie lit. "a") punktu 1, art. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, podczas gdy warranty subskrypcyjne ustawodawca wymienił właśnie pod lit, a"), tego przepisu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

4.

W odniesieniu do pytania Nr 1 Wnioskodawca stoi ponadto na stanowisku, że jego dochodem podlegającym opodatkowaniu może stanowić dopiero nadwyżka wartości rynkowej akcji objętych na podstawie otrzymanych warrantów subskrypcyjnych nad wydatkami poniesionymi na objęcie tych akcji (niezależnie o źródła przychodu - por. ad 2).

W zakresie pytania drugiego.

1.

Zgodnie z powyższymi uwagami, biorąc pod uwagę treść art. 17 ust. 1 pkt 6 i 10 u.p.d.o.f. również dochód z objęcia akcji nie może być zakwalifikowane jako osiągnięty z kapitałów pieniężnych. Analogicznie do powyższych uwag odnoszących się do warrantów należy podnieść, że pkt 6 lit. b" art. 17 ust. 1 u.p.d.o.f. tego przepisu odnosi się do realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b" ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj. inne (niż wymienione pod lit. a) papiery wartościowe) zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych pod lit. a), lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne). Tymczasem to pod lit. a" (nie lit. "b") powołanego przepisu ustawodawca wymienia akcje, prawa do akcji i warranty subskrypcyjne. Z kolei pkt 10 art. 17 ust. 1 u.p.d.o.f. dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających. Pochodne instrumenty finansowe zostały zdefiniowane w 5a pkt 13 u.p.d.o.f., jako instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi. Tymczasem warranty subskrypcyjne oraz akcje stanowią papiery wartościowe, a zatem nie można ich zaliczyć do instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi. W świetle powyższych regulacji niemożliwe jest więc przyjęcie, że objęcie akcji stanowi przychód z kapitałów pieniężnych.

Niezależnie od tego, że warranty subskrypcyjne nie stanowią instrumentów pochodnych, ani papierów wartościowych w rozumieniu art. 30b u.p.d.o.f. pełnią one na gruncie tej ustawy rolę podobna do opcji. Mianowicie, stanowią tylko tytuł do nabycia w przyszłości akcji w Spółki, a w braku wartości rynkowej warrantów subskrypcyjnych, ich nieodpłatne nabycie nie stanowi przychodu podatkowego. W rezultacie, nadwyżka wartości rynkowej akcji nad wydatkami na ich objęcie stanowić będzie dochód, o którym mowa w art. 24 ust. 11 u.p.d.o.f. Dochód ten jest zwolniony z podatku w Polsce w chwili objęcia akcji. W zasadzie podlega on opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 24 ust. 12 u.p.d.o.f. w chwili odpłatnego zbycia tych akcji (z zastrzeżeniem wiążących Rzeczpospolitą Polską bilateralnych umów w sprawie eliminacji podwójnego opodatkowania). Artykuł 24 ust. 11 u.p.d.o.f., odnosi się do takiego dochodu, niezależnie od tego czy byłby on uzyskany przez członka zarządu niebędącego pracownikiem Spółki (tak jak Wnioskodawca), czy będącego pracownikiem Spółki. Z urzędowych interpretacji do art. 24 ust. 11 u.p.d.o.f. wynika, że przepis ten często stosowany jest do akcji obejmowanych na podstawie warrantów czy opcji przez osoby powoływane do zarządów polskich spółek, jak i przez pracowników polskich spółek - emitentów tych akcji (por. interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 maja 2008 r. IPPB2/415-274/08-2/AS). Przepis art. 24 ust. 11 u.p.d.o.f. powinien mieć zastosowanie także do Wnioskodawcy, jako rezydenta podatkowego Belgii, będącego osobą wchodzącą w skład zarządu Spółki. W opinii Wnioskodawcy zasady te stosuje się zarówno do członków zarządu mających miejsce zamieszkania w Polsce, jak i za granicą (w tym przypadku w Belgii). Zróżnicowanie sytuacji podatnika w zależności od miejsca jego zamieszkania i zastosowanie zwolnienia jedynie w stosunku do podatnika będącego rezydentem polskim, a opodatkowanie podatnika nieposiadającego polskiej rezydencji dla celów podatkowych godziłoby w równe traktowanie obywateli (podatników) w obrębie Unii Europejskiej. Poza tym byłoby sprzeczne z zasadą swobodnego przepływu osób w Unii Europejskiej.

2.

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 u.p.d.o.f., dochód stanowi nadwyżka pomiędzy wartością rynkową akcji objętych przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia (w tym przypadku Wnioskodawcy) a wydatkami poniesionymi na ten cel. Jednocześnie Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z cytowanym wyżej przepisem dochód ten nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia akcji. Następuje więc odroczenie opodatkowania do momentu ich zbycia.

Stanowisko powyższe zostało wielokrotnie potwierdzone przez organy podatkowe m.in. w interpretacji z dnia 14 lipca 2008 Nr IBPB2/415-719/08/HS (KAN -3743/04/08), interpretacji z dnia 12 maja 2008 r. Nr IPPB2/415-274/08-2/AS, interpretacji z dnia 27 czerwca 2008 r. Nr IPPB2/41 5-564/08-2/IŚ.

3.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód w postaci nadwyżki między wartością rynkową akcji a wydatkami na ich objęcie będzie opodatkowany w momencie odpłatnego zbycia akcji. Przepis art. 24 ust. 12 stanowi bowiem, że zasada, o której mowa w punkcie 5 powyżej, nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji. W takim przypadku koszty uzyskania przychodów ze zbycia akcji ustala się na zasadach ogólnych. Jeśli ich objęcie miało miejsce w zamian za wkład niepieniężny na zasadach określonych w art. 22 ust. 1f u.p.d.o.f., natomiast wówczas, gdy objęcie nastąpiło za gotówkę - w sposób określony w art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. W konsekwencji, objęcie przez Wnioskodawcę akcji na podstawie warrantów subskrypcyjnych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym dopiero w momencie ich zbycia.

W zakresie pytania trzeciego.

1.

Ponieważ Wnioskodawca jest belgijskim rezydentem podatkowym, podlega opodatkowaniu w Polsce tylko w zakresie dochodów osiągniętych w Polsce (art. 3 ust. 2a u.p.d.o.f.). Odpłatne zbycie akcji w polskiej spółce prowadzi do powstania dochodu na terytorium Polski, jeżeli zbycie następuje na rzecz polskiego rezydenta podatkowego lub odbywa się na polskiej giełdzie papierów wartościowych. Gdy nierezydent podatkowy (Wnioskodawca) zbywa akcje na rzecz innego nierezydenta, dochód taki jest osiągnięty poza Polską i nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Stanowisko powyższe zgodne jest ze stanowiskiem władz podatkowych Polski (por. pismo Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2001 r. Nr PB4/AK-8214-1045-277/01, czy też interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2008 r. Nr IPPB5/423-47/08-4/lŚ), a także poglądami doktryny (por. J. Lemon Miejsce położenia źródła przychodów" publ. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 5/2003 str. 35).

2.

Jeżeli w świetle powyższego stanowiska władz podatkowych dochód Wnioskodawcy z odpłatnego zbycia akcji w Spółce zostanie osiągnięty w Polsce, to do opodatkowania tych dochodów znajdą zastosowanie przepisy Polsko-Belgijskiej Umowy o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania (dalej Umowa"), pod warunkiem posiadania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji podatkowej wystawionego przez władze podatkowe Belgii. W przypadku odpłatnego zbycia akcji w Spółce, zastosowanie znajdzie art. 13 ust. 5 Umowy. Z postanowienia tego wynika, że taki dochód podlegać będzie opodatkowaniu w Belgii, a w Polsce będzie zwolniony z podatku.

3.

Ponieważ nieruchomości nie stanowią jedynego, ani głównego aktywa Spółki (na podstawie sprawozdania finansowego Spółki ich wartość księgowa wynosi znacznie poniżej 50% wartości księgowej aktywów Spółki i wynosi około 25% wartości wszystkich aktywów), nie znajdzie też zastosowania art. 13 ust. 4 Umowy, który pozwala na opodatkowanie w Polsce dochodów z odpłatnego zbycia akcji w spółkach, których bezpośrednio lub pośrednio jedynym lub głównym aktywem są nieruchomości.

4.

Podsumowując, dochód Wnioskodawcy z tytułu odpłatnego zbycia akcji w rozumieniu art. 24 ust. 12 u.p.d.o.f., jeżeli zostanie osiągnięty na terytorium Polski, podlega opodatkowaniu tylko w Belgii, a w Polsce podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 13 ust. 5 Umowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1, 2, i 3 uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe różni się od zdarzenia przyszłego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia przyszłego.

Jednakże podkreślić należy, iż przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje indywidualne organów podatkowych zostały wydane w indywidualnych sprawach i nie wiążą tut. Organu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl