IPPB2/415-267/W/07-4/IŚ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-267/W/07-4/IŚ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

W odpowiedzi na wezwanie Pana z dnia 1 lutego 2008 r. (data wpływu 6 lutego 2008 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 14 stycznia 2007 r. znak IPPB2/415-267/07-2/IŚ, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów wyjaśnia, co następuje.

W wyniku ponownej analizy sprawy, z uwzględnieniem zarzutów przytoczonych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, znaleziono podstawy do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Treść zarzutów zawartych w wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa.

Strona nie zgadza się z zawartym we wskazanej interpretacji stanowiskiem, odmawiającym uznania Stronie prawa do zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu ulgi meldunkowej i wnosi o zmianę tego stanowiska.

Uzasadniając powyższe Strona podnosi, iż warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy jest, aby okres zameldowania na pobyt stały w zbywanym lokalu nie był krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Wskazuje, że przepis ten nie określa daty, od której dwunastomiesięczny termin zameldowania rozpoczyna bieg, ani daty upływu tego terminu, co oznacza brak podstaw do przyjęcia - jak to ma miejsce w wydanej interpretacji - iż bieg terminu zameldowania rozpoczyna się od daty nabycia lokalu.

Na tle powyższych wyjaśnień wskazuje, że ponieważ obydwoje małżonkowie byli zameldowani w zbywanym lokalu od 31 marca 2000 r. do momentu tuż przed sprzedażą, tj. do 24 września 2007 r., czyli przez okres dłuższy niż 12 miesięcy - stąd przychody ze sprzedaży są wolne od podatku dochodowego.

Na podparcie swojej argumentacji powołuje się na wykładnię przedstawioną w podobnej sprawie przez Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie w decyzji z dnia 15 października 2007 r. Nr DPB-2.35-416003-19/07 oraz przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 14 listopada 2007 r. sygn. akt SA/Wa 1387/07.

W posumowaniu swego wywodu Strona ponawia wniosek o usunięcie naruszenia przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 cytowanej ustawy i o uznanie stanowiska Strony w tej kwestii za prawidłowe.

Minister Finansów zmienia swoje stanowisko zawarte w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 14 stycznia 2007 r. znak IPPB2/415-267/07-2/IŚ i stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r..

W myśl art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Z uwagi na treść art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania (art. 22 ust. 6c ww. ustawy).

Z uwagi na treść art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim prawie,

c.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie

* jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Określony w ustawie dwunastomiesięczny okres zameldowania odnosi się - jak słusznie argumentuje Strona - do daty zbycia nieruchomości. Żaden przepis prawa nie uzależnia też obowiązku zameldowania od posiadania tytułu własności do lokalu. Nie jest więc konieczne, by podatnik był właścicielem nieruchomości przez cały ww. wymagany okres. Istotny jest tu tylko sam fakt zameldowania na pobyt stały w danym lokalu czy budynku, natomiast istniejące stosunki własnościowe przypadające na okres ww. 12 miesięcy pozostają bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia.

Ponieważ w rozpatrywanej sprawie przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu stanowiące współwłasność obojga małżonków, należy zwrócić uwagę - na co wskazano już w wydanej interpretacji - iż w takiej sytuacji możliwość zastosowania zwolnienia w ramach tzw. "ulgi meldunkowej" winna być również rozważana w aspekcie tego, że przy odpłatnym zbyciu podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych jest odrębnie każdy z małżonków, a nie małżonkowie łącznie.

Skoro każdy z małżonków jest odrębnie podatnikiem podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia, to również warunki zastosowania zwolnienia, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, należy rozpatrywać odrębnie dla każdego małżonka. Tym samym, każdy z małżonków może skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, jeżeli spełnia warunki do jego zastosowania.

Oznacza to, że w celu zastosowania zwolnienia, każdy z małżonków musi być zameldowany przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia oraz w terminie 14 dni od dnia zbycia winien złożyć stosowne oświadczenie w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Potwierdzeniem tego jest art. 21 ust. 22 ustawy, który określa, iż zwolnienie ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Pana we wniosku z dnia 12 października 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa wynika, że w dniu 16 lipca 2007 r. nabył Pan spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr - przy ulicy L - w --- poprzez zawarcie ze Spółdzielnią Mieszkaniową ---- umowy o ustanowienie tego prawa. Ponieważ mieszkanie to należało do Pana majątku osobistego, przed dokonaniem w dniu 1 października 2007 r. sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zawarł Pan z żoną umowę majątkową małżeńską o rozszerzenie majątku wspólnego na ww. lokal.

W lokalu tym był Pan przed dokonaniem sprzedaży zameldowany na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. W przedmiotowym wezwaniu do naruszenia prawa doprecyzował Pan, że także Pana żona była w tym lokalu zameldowana dłużej niż przez 12 miesięcy przed sprzedażą tego lokalu.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż przychód ze sprzedaży dokonanej w dniu 1 października 2007 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu korzysta ze zwolnienia od 19% podatku dochodowego od osób fizycznych, o ile Pan i Pańska małżonka złożyli odrębnie w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia ww. lokalu wymagane oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia.

Końcowo wskazać należy, iż z uwagi na to, że interpretacje prawa podatkowego wydawane są w indywidualnej sprawie zainteresowanego, co wynika z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - niniejsza interpretacja jest wiążąca dla Pana jako występującego z wnioskiem (wniosek z dnia 12 października 2007 r. podpisał tylko Pan, interpretacja z dnia 14 stycznia 2007 r. znak IPPB2/415-267/07-2/IŚ wydana została na Pana nazwisko), nie chroni natomiast Pańskiej małżonki.

W tych okolicznościach, pomimo że przedmiotowe wezwanie do naruszenia prawa skierowane zostało i podpisane przez Pana i Pańską żonę, potraktowane zostało przez tutejszy organ podatkowy, jako wezwanie dotyczące wyłącznie Pana indywidualnej sprawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Na zmienioną niniejszym aktem pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie z dnia 14 stycznia 2007 r. znak IPPB2/415-267/07-2/IŚ stronie przysługuje prawo wniesienia skargi z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenie niniejszej odpowiedzi (art. 53 § 2 ww. ustawy) za pośrednictwem organu, który wydał interpretację (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl