IPPB2/415-211/07-4/SR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB2/415-211/07-4/SR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 24 września 2007 r. (data wpływu 1 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń ubezpieczeniowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń ubezpieczeniowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

1.

########### Oddział w Polsce (zwany dalej Oddziałem) jest oddziałem zakładu ubezpieczeń zarejestrowanego i działającego zgodnie z regulacjami prawnymi Luksemburga. Oddział będzie oferował na polskim rynku ubezpieczenie na życie (określane dalej jako Produkt, w istocie będzie to grupa Produktów o bardzo zbliżonych charakterystykach), którego najważniejsze cechy przedstawiają się następująco. Z punktu widzenia systematyki ubezpieczeń zawartej w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), Produkt będzie ubezpieczeniem na życie (dział I, grupa 1 załącznika) - a konkretniej będzie to ubezpieczenie na życie i dożycie przez ubezpieczonego określonego wieku.

2.

Ubezpieczony będzie na początku okresu ubezpieczenia wpłacał składkę jednorazową, z której potrącana będzie prowizja - stanowiąca wynagrodzenie ubezpieczyciela oraz dystrybutora polis. W przypadku śmierci ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, wskazana przez niego osoba - uposażony - otrzyma świadczenie ubezpieczeniowe o określonej, z góry znanej w dacie zawierania umowy ubezpieczenia, wysokości. Jeśli natomiast ubezpieczony dożyje określonego w umowie ubezpieczenia wieku, wówczas Oddział wypłaci mu świadczenie ubezpieczeniowe, którego konkretna wartość nie będzie znana w dacie zawarcia umowy ubezpieczenia. Będzie ona określona w odniesieniu do pewnych wskaźników, którymi mogą być np. część stopy wzrostu indeksu giełdowego, część stopy wzrostu najlepszego profilu inwestycyjnego itp. W każdym przypadku wartość tego świadczenia ubezpieczeniowego nie może być niższa niż wysokość składki wpłaconej przez ubezpieczonego.

Przykładowo umowa ubezpieczenia może przewidywać, że:

a.

wartość świadczenia ubezpieczeniowego wypłacanego w razie dożycia przez ubezpieczonego określonego wieku będzie ustalona jako iloczyn wpłaconej składki pomniejszonej o prowizję oraz pewnej części stopy wzrostu indeksu giełdowego WIG-20 obliczonej w okresie ubezpieczenia;

b.

w umowach nieco innego typu mogą być zdefiniowane pewne hipotetyczne profile z kilku instrumentów lub wskaźników finansowych (np. WIG-20, określone obligacje albo akcje, jednostka uczestnictwa funduszu inwestycyjnego A, B itp.). Mogą występować zarówno sytuacje, gdy w skład profili nie będą w ogóle "wchodziły" jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Każdy z profili będzie różnił się od innych procentowymi wskaźnikami "udziału" określonego instrumentu lub wskaźnika finansowego (profil 1 - 20% instrument A, 80% instrument B; profil B - po 50% instrument A i B itp.). Na koniec okresu ubezpieczenia ustalona zostanie stopa wzrostu każdego z profili inwestycyjnych. Świadczenie ubezpieczeniowe będzie obliczone jako iloczyn wpłaconej składki pomniejszonej o prowizję oraz pewnej części stopy zwrotu najlepszego profilu inwestycyjnego (czyli takiego, dla którego stopa zwrotu była najwyższa).

W obu przypadkach jeśli wskaźnik, przez który mnożona miałaby być wysokość wpłaconej przez ubezpieczonego składki pomniejszonej o prowizję byłby ujemny, wówczas ubezpieczony otrzymałby świadczenie ubezpieczeniowe o wartości równej wpłaconej składce ubezpieczeniowej. Właśnie z powodu określenia tej gwarantowanej kwoty świadczenia ubezpieczeniowego (niemożliwość poniesienia straty przez ubezpieczonego), do kalkulacji wysokości świadczenia będzie brana jedynie część stopy wzrostu określonego wskaźnika czy instrumentu finansowego.

3.

Ubezpieczony nie będzie miał jakiejkolwiek możliwości decydowania o sposobie alokacji wpłaconej składki ubezpieczeniowej. W umowie ubezpieczenia Oddział nie będzie zobowiązywać się do inwestowania wpłaconych składek w określony sposób. Wskaźniki lub instrumenty finansowe zostaną wskazane w umowie ubezpieczenia jedynie w celu określenia podstaw kalkulacji świadczenia ubezpieczeniowego. Ich przywołanie nie będzie stanowić dla Oddziału zobowiązania wobec klienta do inwestowania składek w te instrumenty. W praktyce Oddział większą część środków pochodzących ze zgromadzonych składek będzie inwestował i inne instrumenty finansowe niż wskazane w umowie ubezpieczenia jako podstawa kalkulacji świadczenia ubezpieczeniowego (przede wszystkim będą to bezpieczne obligacje).

Oddział nie będzie tworzyć wydzielonego funduszu aktywów, który byłby finansowany ze składek wpłaconych przez klienta. Nie będą powstawały zatem kapitałowe fundusze ubezpieczeniowe, w których udziały posiadałby klient. Oczywiście Oddział będzie tworzył rezerwę w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia - przede wszystkim w wysokości gwarantowanego świadczenia ubezpieczeniowego (tzn. kwota wpłaconej składki przez klienta), ale nie będzie ona powiązana z jakimkolwiek wydzielonym funduszem aktywów Oddziału.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane na podstawie przedstawionej umowy ubezpieczenia (Produktu), tj.:

a.

świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego, jak również

b.

świadczenie w razie dożycia przez ubezpieczonego określonego wieku,

korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - zwanej dalej ustawą PIT - i w związku z tym Oddział jako płatnik nie ma obowiązku pobierać od wypłacanych świadczeń podatku dochodowego.

Zdaniem Wnioskodawcy:

1.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT zwolnione z podatku dochodowego są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń osobowych z wyjątkiem dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15 ustawy o PIT. W art. 24 ust. 15 ustawy o PIT wskazano, iż " dochodem z inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy". Rozstrzygnięcie wskazanego zagadnienia wymaga oceny, czy analizowany Produkt stanowi ubezpieczenie związane z funduszami kapitałowymi, o którym mowa w przepisach o działalności ubezpieczeniowej.

Brzmienie przytoczonej regulacji jednoznacznie odwołuje się do przepisów o działalności ubezpieczeniowej i w kontekście tych regulacji należy rozpatrywać, do jakiego rodzaju dochodu odwołuje się powyższy przepis. W regulacjach ustawy o działalności ubezpieczeniowej (kwestia rozwiązana w sposób analogiczny w przepisach wspólnotowych) przewidziano szczególny rodzaj ubezpieczeń na życie - związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 dział I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej). Jest to jedyny rodzaj ubezpieczenia na życie związanego z funduszem kapitałowym, zatem skoro przepis art. 24 ust. 15 ustawy o PIT odwołuje się do ubezpieczenia związanego z funduszami kapitałowymi, w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej, to w istocie odwołuje się do określonego typu ubezpieczenia przewidzianego w regulacjach ubezpieczeniowych - do ubezpieczenia związanego z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).

2.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym jest wydzielony fundusz aktywów, stanowiący rezerwę tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowany w sposób określony w umowie ubezpieczenia.

3.

Ubezpieczenia związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK) polegają na tym, iż ubezpieczyciel tworzy kilka (lub więcej) ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, wskazując w jakie konkretne aktywa inwestowane będą środki zgromadzone w danym UFK. Klient wpłacając składkę ubezpieczeniową wskazuje, na który (które) UFK składka jest przeznaczona - uzyskuje tym samym udziały w określonych UFK. Wybierając konkretny UFK klient de facto decyduje w jakiego rodzaju aktywa zainwestowane zostaną jego środki pieniężne. W tracie umowy ubezpieczenia klient może wielokrotnie zmieniać sposób alokowania (inwestowania) swojej składki ubezpieczeniowej, poprzez umorzenie udziałów w pewnych UFK i alokowanie uzyskanych z tego tytułu środków w inne UFK. W tego rodzaju ubezpieczeniu klient ponosi ryzyko inwestycyjne, decydując w pełni o sposobie inwestowania składki, a wypłacane na jego rzecz świadczenie ubezpieczeniowe jest uzależnione od powodzenia obranej przez niego strategii inwestycyjnej.

W ubezpieczeniach związanych z UFK tworzone są przez ubezpieczyciela wydzielone fundusze (UFK), które są inwestowane zgodnie z regulaminem lokowania środków UFK. Dla tych wydzielonych funduszy aktywów ubezpieczyciel obowiązany jest sporządzać i publikować roczne i półroczne sprawozdania.

W ubezpieczeniach nie związanych z UFK zgromadzone składki są lokowane w rozmaite instrumenty finansowe, zgodnie z decyzjami ubezpieczyciela (bez związania jakimikolwiek zobowiązaniami umownymi wobec klientów), ograniczanymi jedynie przez regulacje ostrożnościowe zawarte w przepisach ubezpieczeniowych.

4.

W art. 24 ust. 15 ustawy o PIT wskazano, iż dochód oblicza się określając m.in. wysokość składek przekazanych na fundusz kapitałowy. Sformułowanie "przekazanie" jednoznacznie wskazuje na operację związaną ze sposobem alokowania zgromadzonych środków w ramach określonej jednostki (ubezpieczyciela). Gdyby ustawodawca chciał postanowić, iż analizowany przepis dotyczyć ma przypadku związku umowy ubezpieczenia także z innymi funduszami kapitałowymi niż UFK (tzn. z zewnętrznymi funduszami kapitałowymi), wówczas posłużyłby się określeniem odwołującym się jednoznacznie do nabycia jednostek uczestnictwa w takich funduszach - jeśli bowiem ubezpieczyciel inwestuje środki w zewnętrzne fundusze kapitałowe, to wówczas nie przekazuje środków na te fundusze, ale nabywa jednostki uczestnictwa w funduszach (inwestuje środki w fundusze). Zatem użyte sformułowanie podkreśla, iż przepis ten dotyczy wyłącznie ubezpieczeń związanych z UFK, gdyż tylko w takim przypadku może nastąpić przekazanie składek na fundusz kapitałowy.

5.

W konsekwencji należy wskazać, iż przepis art. 24 ust. 15 ustawy o PIT dotyczyć może wyłącznie dochodu osiągniętego z tytułu umowy ubezpieczenia związanej z UFK. Przepis ten jednoznacznie odwołuje się do regulacji ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w której jedynymi ubezpieczeniami na życie związanymi z funduszami kapitałowymi są ubezpieczenia związane z UFK.

Ponadto tylko w tego rodzaju ubezpieczeniach występuje przekazanie składki wpłaconej przez ubezpieczonego na fundusz kapitałowy i istnieje możliwość obliczenia dochodu, o którym mowa w analizowanym przepisie.

Jedynie w przypadku ubezpieczeń związanych z UFK zasadnie można wskazać, że dochód ubezpieczonego pochodzi z inwestycji składki ubezpieczeniowej w fundusze kapitałowe - gdyż dochód ten jest jednoznacznie uzależniony od inwestowania składki w fundusze (UFK) - świadczy o tym chociażby fakt, iż wypłata świadczenia dla ubezpieczonego związana jest z koniecznością umorzenia odpowiedniej ilości jednostek uczestnictwa w UFK posiadanych przez klienta. Gdyby interpretować analizowany przepis w ten sposób, iż dotyczy on świadczeń ubezpieczeniowych w jakimkolwiek stopniu pochodzących z inwestycji składki w fundusze kapitałowe, to praktycznie każde świadczenie ubezpieczeniowe podlegałoby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli tylko ubezpieczyciel zainwestowałby choćby minimalną część posiadanych środków w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Przy takim rozumieniu przepisu każde świadczenie ubezpieczeniowe w pewnej części pochodziłoby z inwestowania środków w fundusze kapitałowe i wprowadzanie zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT nie miałoby najmniejszego sensu (przy takim rozumieniu przepis ten byłby martwy). Ponadto przy takim rozumieniu przepisu, gdy choćby mała część zainkasowanej składki byłaby zainwestowana w fundusze kapitałowe, a wypłacone świadczenie w całości uznane za przychód (jak zdaje się wynika z przepisów), to powstałby niezasadnie duży dochód dla ubezpieczonego - choć w znacznej część otrzymane świadczenie stanowiłoby wyłącznie zwrot zainkasowanej składki. Dla umożliwienia swoim klientom skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego ubezpieczyciel musiałby zrezygnować całkowicie z inwestowania w fundusze kapitałowe - co stanowiłoby faktyczne i nieuzasadnione ograniczenie swobody inwestowania środków w zakresie przewidzianym w przepisach ubezpieczeniowych. Co więcej, takie ograniczenie mogłoby niekorzystnie wpływać na możliwości dywersyfikacji ryzyka przez ubezpieczycieli, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na ich kondycję finansową. Ponadto wspomniany, niezasadnie szeroki sposób interpretacji przepisu powodowałby w praktyce niemożliwość jego zastosowania. Zasadniczo bowiem ubezpieczyciele płynnie zmieniają strukturę swoich aktywów, dostosowując ją do struktury pasywów oraz bieżącej sytuacji gospodarczej. Tym samym faktycznie nie sposób byłoby określić, jaka część składek była inwestowana w fundusze, skoro wielkość inwestycji w fundusze ulega częstym zmianom - to z kolei uniemożliwiałoby poprawne obliczenie dochodu o którym mowa w art. 24 ust. 15 ustawy o PIT. Wobec tego art. 24 ust. 15 ustawy o PIT musi być interpretowany w ten sposób, iż dotyczy on wyłącznie dochodu związanego bezpośrednio z inwestycją w fundusz kapitałowy - a zatem dochodu z ubezpieczenia związanego z UFK.

Tylko w przypadku ubezpieczeń na życie związanych z UFK występuje łączność pomiędzy kwotą wpłaconej składki i konkretnym sposobem jej zainwestowania. Ubezpieczyciel inkasuje składkę i inwestuje ją w sposób określony w regulaminie UFK. W każdym innym przypadku ubezpieczyciel inkasuje składkę i uzyskane środki pieniężne inwestuje wedle własnego uznania, bez jednoznacznego powiązania z określonymi przyszłymi zobowiązaniami umownymi.

Wreszcie tylko ubezpieczenia na życie związane z UFK stanowią analogiczny sposób inwestowania jak w fundusze inwestycyjne, co uzasadnia wprowadzenie przez ustawodawcę identycznych konsekwencji w zakresie opodatkowania.

W konsekwencji należy zauważyć, że zarówno wykładnia literalna, systemowa, jak i celowościowa przepisu art. 24 ust. 15 ustawy o PIT wskazuje, że dotyczy on w istocie wyłącznie dochodu z ubezpieczeń związanych z UFK, a nie jakimikolwiek innymi funduszami kapitałowymi.

6.

Analizowany Produkt stanowi ubezpieczenie na życie z grupy 1 działu I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. Nie jest to ubezpieczenie z grupy 3. Nie będzie tworzony jakikolwiek wydzielony fundusz aktywów finansowanych ze składek ubezpieczeniowych (UFK), a Oddział nie będzie zobowiązywał się wobec klientów do jakiegokolwiek konkretnego sposobu inwestowania zgromadzonych środków. Oddział zobowiązuje się jedynie do wypłaty w przyszłości świadczenia o określonej wielkości, którego wartość minimalna jest gwarantowana. Wypłata świadczenia ubezpieczeniowego nie będzie wiązała się bezpośrednio z umarzaniem jakichkolwiek jednostek uczestnictwa w jakichkolwiek funduszach kapitałowych. Zasadniczo Produkty analizowanego typu nie będą w ogóle odwoływać się do jakichkolwiek funduszy kapitałowych. Jeśli jednak nawet Produkty tego typu odwoływać się będą do stóp zwrotu z jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, to stanowić to będzie wyłącznie wskazanie sposobu kalkulacji wysokości świadczenia ubezpieczeniowego, ale w żadnym stopniu nie świadczy to o tym, iż świadczenie ubezpieczeniowe pochodzi z inwestowania środków w fundusze kapitałowe. Powołanie określonych instrumentów finansowych w umowie ubezpieczenia nie przesądza bowiem o tym, że faktycznie ubezpieczyciel będzie dokonywał lokowania środków w te instrumenty (zresztą większa część środków w istocie będzie inwestowana w inne instrumenty finansowe).

7.

W konsekwencji należy wskazać, że świadczenia wypłacane w związku z analizowanymi typami Produktów stanowią świadczenia z tytułu ubezpieczeń osobowych. Świadczenia te nie stanowią dochodu o którym mowa w art. 24 ust. 15 ustawy o PIT, w konsekwencji wypłacane świadczenia podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT. Dotyczy to zarówno świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego, którego wysokość jest określona na stałym poziomie w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia, jak i świadczenia na wypadek dożycia przez ubezpieczonego określonego wieku, którego wysokość określana jest na zakończenie okresu ubezpieczenia.

Pismem z dnia 13 grudnia 2007 r. Nr IPPB2/415-211/07-2/SR tut. Organ wezwał Spółkę do uzupełnienia ww. wniosku poprzez doręczenie pełnomocnictwa lub innego dokumentu, z którego wynika prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy z wnioskiem o interpretacje przepisów prawa podatkowego.

W dniu 24 grudnia 2007 r. Spółka uzupełniła wniosek przesyłając odpis KRS numer #######, z którego wynika, iż Pan #### jest uprawniony do reprezentowania #### S.A. Oddział w Polsce, a w tym do występowania w imieniu #### S.A. Oddział w Polsce z wnioskiem o interpretacje przepisów prawa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku są kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, z wyjątkiem:

a.

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,

b.

dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15,

W świetle art. 24 ust. 15 ww. ustawy, dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Dla określenia, czy wypłacane kwoty korzystają ze zwolnienia zawartego w art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zasadniczym elementem jest ustalenie, czy przedmiotowe ubezpieczenia związane są z funduszami kapitałowymi.

Odwołując się do art. 14a i art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw finansów publicznych dąży do zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, dokonując w szczególności jego interpretacji, przy uwzględnieniu orzecznictwa sądów oraz Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (interpretacje ogólne). Na pisemny wniosek zainteresowanego Minister właściwy do spraw finansów publicznych wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Definicja prawa podatkowego zawarta jest w art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w świetle której, ilekroć w ustawie jest mowa o przepisach prawa podatkowego - rozumie się przez to przepisy ustaw podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych.

Stosownie do tej definicji przepisy o działalności ubezpieczeniowej nie są przepisami prawa podatkowego. W trybie wydawania interpretacji określonym w art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa, Minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma uprawnień do interpretowania tych przepisów.

W związku z powyższym ocena stanowiska Wnioskodawcy dokonana została jedynie na podstawie przepisów prawa podatkowego i przy założeniu, iż zgodnie z oświadczeniem Spółki przedmiotowe ubezpieczenia nie są ubezpieczeniami związanymi z funduszami kapitałowymi, o których mowa w przepisach o działalności ubezpieczeniowej.

Wobec powyższego uznanie stanowiska Wnioskodawcy za prawidłowe dotyczy tylko tej części tego stanowiska, do oceny której Minister właściwy do spraw finansów publicznych jest upoważniony, tj. przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Reasumując, jeżeli zgodnie z oświadczeniem Spółki przedmiotowe ubezpieczenia nie byłyby związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, to do wypłat z ich tytułu będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji na Wnioskodawcy nie będą ciążyły obowiązki płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeżeli jednak przedmiotowe ubezpieczenia zostaną, w świetle przepisów o działalności ubezpieczeniowej, uznane za związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, to zgodnie z art. 24 ust. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypłaty z tego tytułu nie będą korzystały z ww. zwolnienia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl