Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-1434/08-2/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 7 października 2008 r. (data wpływu 10 października 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu od sprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 października 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu od sprzedaży jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

O...S.A. (dalej: "Spółka") prowadzi działalność w zakresie zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Spółka zarządza m.in. funduszem F... (dalej: "Fundusz", "F...").

Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym emitującym niepubliczne certyfikaty inwestycyjne. Celem inwestycyjnym F... jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.

Uczestnik Funduszu do 15 dnia ostatniego miesiąca w kwartale dostarcza do Spółki wypełnione "żądanie wykupu certyfikatów". W dokumencie uczestnik może zlecić wykupienie wszystkich posiadanych przez niego certyfikatów bez określenia ich serii oraz numerów lub określić liczbę przedstawionych do wykupu certyfikatów ze wskazaniem konkretnych certyfikatów, których żądanie dotyczy, poprzez określenie ich serii oraz numerów.

Wykup certyfikatów następuje zgodnie z oficjalną wyceną sporządzoną przez Fundusz w ostatnim dniu roboczym kwartału. Środki pieniężne przeznaczone do wypłaty z tytułu wykupu certyfikatów wypłacane są przez Fundusz (po wcześniejszym potrąceniu należnych Spółce opłat oraz pomniejszeniu o należne podatki) i przelewane są jedną kwotą za wszystkie przedstawione do wykupu certyfikaty na wcześniej określony przez uczestnika rachunek bankowy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Spółka wnosi o potwierdzenie, że w przypadku odkupu na ten sam dzień wyceny (w ramach jednego zlecenia) certyfikatów tego samego funduszu nabytych w różnym czasie w celu ustalenia podstawy opodatkowania należy przyjąć, iż dochodem jest różnica między przychodem otrzymanym z tytułu odkupienia certyfikatów Funduszu, a kosztami będącymi sumą wydatków poniesionych przez uczestnika na nabycie wszystkich odkupywanych certyfikatów.

Zdaniem wnioskodawcy:

Spółka stoi na stanowisku, że podstawę opodatkowania w przypadku jednoczesnego (na ten sam dzień wyceny) odkupu certyfikatów, w ramach jednego zlecenia tego samego Funduszu nabytych w różnym czasie stanowić będzie różnica pomiędzy przychodem otrzymanym z tytułu odkupienia certyfikatów Funduszu a kosztami będącymi sumą wydatków poniesionych przez uczestnika na nabycie odkupywanych certyfikatów.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "ustawa p.d.o.f.") przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych są przychodami z kapitałów pieniężnych. Przychody takie, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, opodatkowane są 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Zdaniem Spółki odkupienie na ten sam dzień wyceny certyfikatów nabytych przez uczestnika w różnym czasie w ramach jednego Funduszu należy traktować jako jedną transakcję. Zatem jeśli uczestnik nabywał certyfikaty w różnych cenach (w różnych okresach) i zleca ich jednoczesne odkupienie - podstawą opodatkowania zdaniem Spółki będzie różnica pomiędzy uzyskanym z odkupu przychodem a wydatkami poniesionymi na nabycie odkupywanych certyfikatów.

Inwestycja w certyfikaty Funduszu powinna być traktowana łącznie i nie może być w ocenie Spółki dla celów podatkowych rozdzielana na kilka transakcji każdorazowego kupna certyfikatów w różnym czasie. Zlecenie uczestnika dotyczące odkupu certyfikatów przez Fundusz należy traktować jako jedno zlecenie, bez względu na to, czy certyfikaty były zakupione jednorazowo, czy też kilkakrotnie w określonych odstępach czasu.

Uczestnik dokupując certyfikaty wciąż inwestuje w jeden i ten sam Fundusz powiększając sumę ulokowanych w Funduszu środków. Zlecenie odkupu obejmujące wskazane przez uczestnika certyfikaty realizuje jego inwestycję w Fundusz poprzez uwolnienie zainwestowanych środków.

Inwestując w Fundusz uczestnik poniósł określone koszty związane z nabyciem certyfikatów. Podejmując decyzję o zakończeniu inwestycji uczestnik składa jedno zlecenie "Żądanie wykupu certyfikatów" i na jego podstawie żąda od Funduszu odkupienia certyfikatów wskazanych na formularzu. Co za tym idzie, jest to jedna transakcja, dla której należy ustalić koszty uzyskania przychodu będące sumą wszystkich poniesionych przez uczestnika wydatków związanych z nabyciem wskazanych na formularzu certyfikatów Funduszu. Brak jest w ocenie Spółki podstaw dla uznania, aby jedną dyspozycję uczestnika traktować jako kilka zleceń dotyczących poszczególnych certyfikatów. Z jednego zlecenia uczestnik otrzyma jedną wypłatę od Funduszu z tytułu odkupu posiadanych certyfikatów. Dla tego przychodu kosztami uzyskania będą wszystkie wydatki poniesione przez uczestnika w związku z wcześniejszym nabyciem odkupywanych certyfikatów.

Mając powyższe na względzie, zdaniem Spółki, brak jest podstaw do odrębnego opodatkowywania przychodów uzyskanych z tytułu odkupu poszczególnych certyfikatów. Jedno zlecenie generuje dla uczestnika jeden przychód, dla którego ustała się całkowity koszt uzyskania przychodu związany z całą inwestycją.

Przepis art. 30a ust. 5 ustawy p.d.o.f. zabrania pomniejszania dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych straty z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz inne straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

Zdaniem Spółki, powyższy przepis nie ma zastosowania w omawianym stanie faktycznym. Dotyczy on zakazu kompensowania strat z tytułu udziału w funduszach kapitałowych. W przypadku jednoczesnego, w ramach jednego zlecenia, odkupienia certyfikatów tego samego Funduszu nie dochodzi bowiem do potrącenia straty poniesionej w związku z udziałem w funduszach kapitałowych. W przypadku jednoczesnego zlecenia odkupienia jednostek tego samego Funduszu nabytych w różnym czasie dochodzi jedynie do realizacji jednej inwestycji w Fundusz. W konsekwencji, w takim przypadku, trudno jest mówić o stracie albo dochodzie z tytułu zbycia poszczególnych certyfikatów. Wynik, w tym podatkowy powinno określać się na poziomie zlecenia (transakcji zbycia wszystkich wskazanych certyfikatów).

Jeśli na skutek złożonego zlecenia (zbycia wszystkich wskazanych certyfikatów) powstałaby strata, to zgodnie z art. 30a ust. 5 ustawy p.d.o.f. nie mogłaby ona pomniejszać dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Podsumowując, zdaniem Spółki w przypadku odkupu na ten sam dzień wyceny certyfikatów tego samego Funduszu nabywanych w różnych okresach czasu, podstawę opodatkowania stanowić będzie różnica pomiędzy przychodem z tytułu odkupu wszystkich wskazanych na formularzu certyfikatów a wydatkami poniesionymi na nabycie tych certyfikatów przez uczestnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl