Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-1389/08-2/MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2008 r. (data wpływu 29 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia ekspektatywy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia ekspektatywy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 12 października 2001 r. Aktem Notarialnym - umową sprzedaży przed Notariuszem w W. Rep. Wnioskodawczyni nabyła ekspektatywę odrębnej własności lokalu o powierzchni 35,9 m2 wraz z miejscem postojowym w W" nr miejsca postojowego x.

Nabycia Wnioskodawczyni dokonała od Spółki X - członka MSM Y. Spółka nabyła to prawo umową sprzedaży z dnia 3 września 2001 r. przed Notariuszem w W. za Nr Rep. W umowie tej spółka przejęła prawa wynikające z umów x/A/98 i x/A/98 zawartych w dniu 28 grudnia 1998 r. z Mxx z siedzibą w W, ul., a następnie przekazała je Wnioskodawczyni. MSW z siedzibą w W zobowiązała się wybudować i przydzielić w celu przeniesienia na członka spółdzielni własności lokalu i miejsca postojowego czego nie uczyniła do dnia dzisiejszego. Członkiem przedmiotowej spółdzielni Wnioskodawczyni stała się w dniu 7 listopada 2001 r., nr rej., pismo znak: Już w 2001 r. Wnioskodawczyni była informowana, że spółdzielnia MSM miała problemy z regulacją prawną gruntu. W ciągu pierwszych lat Wnioskodawczyni składała wielokrotne zapytania telefoniczne do MSM w przedmiotowej sprawie. Od 2001 r. do dnia dzisiejszego Wnioskodawczyni zamieszkuje w lokalu nr... przy ul........ (choć posiadany meldunek związany jest z mieszkaniem rodziców). Obecnie Wnioskodawczyni chciała polepszyć warunki mieszkaniowe i przystąpiła do sprzedaży ekspektatywy, wiedząc, że jest to prawo zbywalne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w związku ze szczególną sytuacją, tj. nie wywiązania się spółdzielni z obowiązku przeniesienia na Wnioskodawczynię własności lokalu oraz ewidentnego 7-letniego wykorzystywania przez Wnioskodawczynię lokalu na cel mieszkalny, a nie inwestycyjny, Wnioskodawczyni może liczyć na zwolnienie z niesprawiedliwego podatku dochodowego.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawczyni uważa, że nie traktując ekspektatywy inwestycyjnie i przejściowo oraz mając do czynienia ze źle działającą spółdzielnią nie powinna ponieść osobistej odpowiedzialności finansowej w postaci podatku dochodowego, tym bardziej przy tak skromnych informacjach i powszechnej wiedzy o ekspektatywie i braku uregulowań prawnych w tym zakresie. Wnioskodawczyni zakupiła ekspektatywę (udział) w dużej, znanej spółdzielni z wiarą w ich znajomość prawa i tym samym pokierowanie Wnioskodawczyni prawidłową drogą.

Podatek, który pomniejszyłby w ogromnym stopniu uzyskane środki ze sprzedaży lokalu, uniemożliwiłby polepszenie warunków życiowych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Katalog praw majątkowych zawarty w ww. przepisie jest katalogiem zamkniętym, co oznacza, że jedynie w enumeratywnie wymienionych przypadkach, gdy następuje odpłatne zbycie ściśle wykazanych w nim praw majątkowych, uzyskane z tego tytułu przychody podlegają opodatkowaniu na zasadach szczególnych.

Natomiast stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, źródłami przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 12 października 2001 r. Wnioskodawczyni nabyła aktem notarialnym ekspektatywę odrębnej własności lokalu wraz z miejscem postojowym od Spółki X. - członka MSM Y, która to Spółka zobowiązała się wybudować i przydzielić w celu przeniesienia na Wnioskodawczynię własności lokalu i miejsca postojowego, czego nie uczyniła do dnia dzisiejszego. Chcąc polepszyć warunki mieszkaniowe Wnioskodawczyni przystąpiła do sprzedaży ekspektatywy, wiedząc, że jest to prawo zbywalne.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest roszczeniem o ustanowienie odrębnej własności lokalu. Powstaje ona z chwilą zawarcia umowy o budowę lokalu. Jest ona zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

Ekspektatywa jest więc prawem tymczasowym, przygotowującym i zabezpieczającym prawo przyszłe, które dopiero ostatecznie zaspokaja interesy podmiotu uprawnionego.

Odpłatne zbycie prawa do ekspektatywy, (nabytego przez Wnioskodawczynię w 2001 r.) nie zostało wymienione jako źródło przychodu w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegające stosownie do treści art. 28 ust. 2 ww. ustawy zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10%. A zatem przychód osiągnięty z tego źródła nawet po spełnieniu warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy podatkowej, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. (czyli wydatkowanie środków na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych) nie może być zwolniony z tego podatku.

Jak już wcześniej wyjaśniono przychód z tytułu zbycia prawa do ekspektatywy mieści się w przychodach wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy, zgodnie z którym, jednym ze źródeł przychodu są prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) - c).

Natomiast art. 18 ww. ustawy, stanowi, iż za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarów i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zawarte powyżej wyliczenie praw majątkowych ma charakter otwarty, o czym świadczy użyte przez ustawodawcę sformułowanie "w szczególności". Jednocześnie treść tego przepisu wskazuje, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają zarówno przychody z wykonywania (wykorzystania) tych praw jak również z ich sprzedaży lub zamiany.

Reasumując, kwota uzyskana przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży prawa do nabycia odrębnej własności lokalu stanowi przychód z ze zbycia prawa majątkowego. Osiągnięty z tego tytułu przychód, po pomniejszeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o koszty poniesione w celu uzyskania tego przychodu, podlegać będzie opodatkowaniu na zasadach ogólnych, według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 tej ustawy. Podatek ten jest płatny w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Końcowo należy dodać, iż dokumenty dołączone przez Wnioskodawczynię do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl