Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 30 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-1387/08-4/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 16 września 2008 r. (data wpływu 29 września 2008 r.) oraz w piśmie z dnia 16 grudnia 2008 r. (data nadania 18 grudnia 2008 r., data wpływu 18 grudnia 2008 r.) uzupełniające wezwanie z dnia 10 grudnia 2008 r. Nr IPPB2/415-1387/08-2/JK (data nadania 11 grudnia 2008 r., data otrzymania 16 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 27 września 2004 r. Wnioskodawczyni zakupiła spółdzielczo - własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 18, o łącznej powierzchni użytkowej 81,80 m2, położonego na IV piętrze w budynku wielomieszkaniowym, w Ł. (akt notarialny Nr..... z dnia 27 września 2004 r.). Ww. lokal Wnioskodawczyni kupiła za kwotę 145 000,00 zł (sto czterdzieści pięć tysięcy złotych), z czego 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) zapłaciła ze środków własnych, a pozostałą kwotę 115 000,00 zł (sto piętnaście tysięcy złotych) za pośrednictwem Banku... S. A. z siedzibą w....., Oddział w Ł. z udzielonego kredytu (umowa kredytowa Nr...... z dnia 21 września 2004 r.).

W akcie notarialnym nastąpiło ustanowienie na przedmiotowym prawie do lokalu hipoteki kaucyjnej do kwoty 62 000,00 CHF (sześćdziesiąt dwa tysiące franków szwajcarskich), co na dzień zawarcia umowy stanowiło równowartość 164 464,60 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy).

W dniu 15 stycznia 2007 r. Wnioskodawczyni sprzedała ww. lokal mieszkalny za cenę 210 000,00 zł (dwieście dziesięć tysięcy złotych) z czego kwotę 100 086,23 zł (sto tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia trzy grosze) Wnioskodawczyni przeznaczyła na spłatę zaciągniętego kredytu i uzyskała zgodę Banku na wykreślenie hipoteki.

Po spłaceniu kredytu Wnioskodawczyni pozostała kwota 109 913,77 zł (sto dziewięć tysięcy dziewięćset trzynaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy). W dniu 23 stycznia 2007 r. Wnioskodawczyni złożyła w urzędzie skarbowym deklarację PIT-23 wraz z oświadczeniem, że kwotę otrzymaną ze sprzedaży mieszkania przeznaczy na cele mieszkaniowe.

Pismem z dnia 10 grudnia 2008 r. Nr IPPB2/415-1387/08-2/JK tut. Organ wezwał Wnioskodawczynię o uzupełnienie wniosku poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego o informację, czy Wnioskodawczyni odliczała lub odlicza odsetki od kredytu lub pożyczki na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., tj. czy korzystała z tzw. ulgi odsetkowej.

Pismem z dnia 16 grudnia 2008 r. (data wpływu 18 grudnia 2008 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła przedmiotowy wniosek informując, iż nie odliczała i nie odlicza odsetek od kredytu na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., tj. nie korzystała z tzw. ulgi odsetkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wydatkowanie przychodu z tytułu sprzedaży mieszkania spółdzielczo - własnościowego na spłatę kredytu bankowego wraz z odsetkami korzysta ze zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, w omawianym przypadku zastosowanie ma art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej mających siedzibę na terytorium RP, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Zatem przychód wydatkowany na spłatę kredytu bankowego wraz z odsetkami w terminie dwóch lat od daty sprzedaży lokalu mieszkalnego zwolniony będzie z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie a w przypadku innych rzeczy przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca,w którym nastąpiło nabycie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w cytowanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ten sposób, że zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ww. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Podatek od przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw nabytych do 31 grudnia 2006 r. stosownie do art. 28 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Powyższa zasada nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

W myśl powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży.:

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

* na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

* na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

* na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Z kolei przepis lit. e) cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 32 mówi o zwolnieniu tychże przychodów w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Ponadto stosownie do art. 21 ust. 2a ww. ustawy przepis ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b.

Powołane przepisy wiążą skutek prawny w postaci zwolnienia od opodatkowania z faktem przeznaczenia - w warunkach określonych w ustawie - uzyskanych przychodów na cele w tym przepisie wymienione. Ustawa nie ogranicza przy tym prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku w sytuacji, gdy uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przychód przeznaczony zostaje na spłatę kredytu zaciągniętego na jego nabycie.

Okolicznością decydującą o prawie do zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości w części wydatkowanej na spłatę kredytu (pożyczki) jest cel zaciągnięcia tego kredytu. Spłata kredytu stanowi bowiem etap realizacji tego celu. Bez znaczenia jest w tym przypadku data zaciągnięcia kredytu (pożyczki).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 27 września 2004 r. Wnioskodawczyni kupiła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Lokal ten został zakupiony za kwotę 145 000,00 zł z czego kwota 30 000,00 zł pochodziła ze środków własnych Wnioskodawczyni, a kwota 115 000,00 z kredytu udzielonego w dniu 21 września 2004 r. W dniu 15 stycznia 2007 r. Wnioskodawczyni sprzedała ww. lokal mieszkalny za cenę 210 000,00 zł z czego kwota 100 086,23 została przeznaczona na spłatę kredytu zaciągniętego na to mieszkanie. Wnioskodawczyni informuje również, iż nie odliczała i nie odlicza odsetek od kredytu lub pożyczki na podstawie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. nie korzystała z tzw. ulgi odsetkowej.

Biorąc zatem powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że część przychodu z tytułu sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wydatkowana w terminie dwóch lat od daty sprzedaży lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu bankowego wraz z odsetkami zaciągniętego na zakup tej nieruchomości korzysta ze zwolnienia z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Końcowo, należy dodać, iż dokumenty dołączone do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), która zmieniała treść art. 14f § 1 ustawy - Ordynacja Podatkowa od dnia 20 września 2008 r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Oznacza to, że wszystkie wnioski, które wpływają do organów od wymienionej daty podlegają opłacie w wysokości 40 zł Z uwagi na fakt, iż Strona opłaciła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwocie 75 zł w dniu 26 września 2008 r. różnica w kwocie 35 zł zostanie zwrócona zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783), na wskazany przez Stronę adres:

XXX

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl