Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-1354/08-4/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2008 r. (data wpływu 22 września 2008 r.), uzupełnionym pismem (data wpływu 24 listopada 2008 r.), stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 12 listopada 2008 r. Nr IPPB2/415-1354/08-2/AK, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży składników majątkowych nabytych w drodze działu spadku - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży składników majątkowych nabytych w drodze spadku i działu spadku.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Z tytułu spadkobrania po ojcu Wnioskodawca stał się współwłaścicielem następującego majątku: 1/400 części w prawie użytkowania wieczystego działki o powierzchni 6092 m#178;, w 1/4 części działki o powierzchni 18 m2 zabudowanej garażem o powierzchni 18 m#178;, w 1/4 części samodzielnego lokalu mieszkalnego o powierzchni 47,79 m#178; i w 1/2 części działki rolnej o obszarze 0,47 ha, w 1/4 części działki o powierzchni 27 m#178; zabudowanej garażem. W następstwie działu spadku i zniesienia współwłasności (zniesienie współwłasności odnosiło się do lokalu mieszkalnego i garażu, gdyż te składniki były przedmiotem współwłasności rozwiedzionych rodziców Wnioskodawcy) Wnioskodawca nabył na wyłączną własność udział wynoszący 1/100 części w prawie wieczystego użytkowania działki o powierzchni 6092 m#178;, garaż o powierzchni 18 m#178; oraz działkę rolną o powierzchni 0,47 ha. Czynność zniesienia współwłasności miała miejsce 17 grudnia 2003 r. Podziałowi temu nie towarzyszyły spłaty i dopłaty, a otrzymany w jego wyniku majątek nie przekroczył udziału Wnioskodawcy w majątku otrzymanym w drodze spadku. Nabyty w drodze działu spadku i zniesienia współwłasności garaż z prawem wieczystego użytkowania Wnioskodawca sprzedał w 2005 r., a działkę rolną w 2007 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy z tytułu sprzedaży w 2005 r. i w 2007 r. wskazanego majątku, nabytego w drodze działu spadku w 2003 r., a do którego tytuł prawny wywodzi się ze spadkobrania, ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy przychód uzyskany ze sprzedaży tak nabytego majątku zwolniony jest z opodatkowania podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z ogólną zasadą sformułowaną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52 a i 52 c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów, a także innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, iż dniem nabycia spadku przez Wnioskodawcę i pozostałych spadkobierców jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie Sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia. Istotna dla podatku dochodowego jest zatem nie data wydania postanowienia Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, ale dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat.

W sytuacji, gdy Pana udział w masie spadkowej nie uległ powiększeniu tj. nie przekroczył udziału nabytego w spadku, po dziale spadku i zniesieniu współwłasności nie nastąpiło przysporzenie majątku. Należy zatem stwierdzić, iż w 2003 r., w wyniku umowy zawartej między spadkobiercami, nie doszło do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż wartość otrzymanej nieruchomości i udziału w prawie wieczystego użytkowania mieści się w udziale, jaki przysługiwał Wnioskodawcy w wyniku nabycia spadku.

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione przepisy prawa stwierdzić należy, iż opodatkowaniu podlegają przychody uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, jeżeli następuje ono przed upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie. Sprzedaż po upływie tego okresu nie powoduje więc powstania obowiązku w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli natomiast odpłatne zbycie dokonywane jest przed upływem wskazanego w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 8 terminu, stanowi ono źródło przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Za datę nabycia nieruchomości i udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu przyjąć natomiast należy, stosownie do przedstawionych przepisów prawa cywilnego, datę nabycia spadku.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż w przedstawionym stanie faktycznym zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), zmieniającej zasady opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nowe zasady mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r. Oznacza to, że przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze spadku, w sytuacji gdy od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nie upłynęło pięć lat, zwolniony będzie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przez 1 stycznia 2007 r., wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 141, poz. 888), która zmieniała treść art. 14f § 1 ustawy - Ordynacja Podatkowa od dnia 20 września 2008 r. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł. Oznacza to, że wszystkie wnioski, które wpływają do organów od wymienionej daty podlegają opłacie w wysokości 40 zł Z uwagi na fakt, iż Strona opłaciła wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w kwocie 75 zł w dniu 29 września 2008 r. różnica w kwocie 35 zł zostanie zwrócona zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno - prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783), na wskazany przez Stronę adres zamieszkania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl