Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-1318/08-4/AK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2008 r. (data wpływu 11 września 2008 r.) oraz piśmie uzupełniającym braki formalne (data nadania 15 grudnia 2008 r., data wpływu 16 grudnia 2008 r.), na wezwanie Nr IPPB2/415-1318/08-2/AK z dnia 25 listopada 2008 r. (data nadania 25 listopada 2008 r., data doręczenia 10 grudnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wspólnego rozliczenia dochodów z małżonkiem za rok 2009 i lata następne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie wspólnego rozliczenia dochodów z małżonkiem za rok 2009 i lata następne.

W przedmiotowym wniosku został przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni pozostaje w związku małżeńskim z Panem A K. od 2004 r.. W roku 2009 i w latach następnych małżonkowie K. będą pozostawać we wspólności majątkowej.

Pan A K. jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i uzyskuje z tego tytułu wynagrodzenie.

A K. jest obywatelką polską zamieszkałą w W.

Od września 2008 r. małżonka Wnioskodawcy zostanie zatrudniona w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory). Z tytułu podjęcia zatrudnienia będzie otrzymywać wynagrodzenie, które będzie wypłacane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego.

W związku z podjęciem zatrudnienia w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) Wnioskodawczyni czasowo będzie mieszkała w H, gdzie w miejscowości A. zlokalizowana jest siedziba Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory). Pobyt w H będzie miał czasowy charakter z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni została zatrudniona w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) na czas określony.

Nie jest przy tym wykluczone, że po zakończeniu okresu, na jaki zawarta została umowa łącząca Wnioskodawczynię z Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory), pierwotna umowa zostanie przedłużona lub Wnioskodawczyni zostanie ponownie zatrudniona w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory).

Mimo czasowej zmiany miejsca zamieszkania Wnioskodawczyni zamierza nadal utrzymywać kontakty z Polską, tutaj będzie nadal zameldowana, oraz tutaj nadal będzie mieszkać jej rodzina. Będzie również odwiedzała rodzinę w Polsce i będzie przyjeżdżała do Polski w okresie zatrudnienia w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory) i tutaj pozostawi swój majątek (mieszkanie, samochód itd...).

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 25 listopada 2008 r. Nr IPPB2/415-1318/08-2/AK wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku poprzez:

* wskazanie czy małżonek Wnioskodawczyni posiada nieograniczony obowiązek podatkowy (miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):

* czy posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

* czy przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym

* czy żaden z małżonków nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub podatkiem liniowym.

Wniosek uzupełniono w wyznaczonym terminie informując, że:

* Mąż Wnioskodawczyni posiada nieograniczony obowiązek podatkowy (miejsce zamieszkania na terytorium RP) oraz posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) i przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

* małżonkowie nie prowadzą działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym lub podatkiem liniowym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w opisanym stanie faktycznym dopuszczalne jest wspólne rozliczanie dochodów przez Państwo A i A K. za rok 2009 i lata następne zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawczyni w opisanym stanie faktycznym zgodnie z treścią art. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dopuszczalne jest rozliczanie przez małżonków dochodów we wspólnym zeznaniu rocznym.

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 ww. ustawy. małżonkowie pozostający przez cały rok podatkowy we wspólności majątkowej, na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym, mogą zostać opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów.

Zgodnie z przepisami w takim przypadku podatek określa się na imię obydwojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Jak wynika z opisanego stanu faktycznego małżonkowie będą pozostawać przez cały rok 2009 we wspólności majątkowej, a zatem spełniona zostanie przesłanka warunkująca możliwość wspólnego rozliczenia małżonków.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ww. ustawy dopuszczalne jest zastosowanie zasady określonej ust. 2 ww. artykułu, także w przypadku " gdy jeden z małżonków w danym roku podatkowym nie osiągnął przychodów, z których dochód opodatkowany jest zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A zatem nawet w przypadku, gdy małżonka Wnioskodawcy osiągać będzie tylko przychody z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory), które to dochody będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 46a ww. ustawy, to i tak dopuszczalne będzie wspólne rozliczenie małżonków.

Wnioskodawczyni wskazuje, iż w takim stanie rzeczy zasadne jest potwierdzenie prawidłowości stanowiska prezentowanego w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl