Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-1311/08-5/MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 28 sierpnia 2008 r. (data wpływu 10 września 2008 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 22 października 2008 r. (data wpływu 27 października 2008 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 15 października 2008 r. Nr IPPB2/415-1311/08-2/MG o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania 10% podatkiem dochodowym otrzymywanych przez laureatów konkursów nagród oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania 10% podatkiem dochodowym otrzymywanych przez laureatów konkursów nagród oraz ciążących na Spółce obowiązkach płatnika.

Z uwagi na braki formalne wniosku, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 15 października 2008 r. Nr IPPB2/415-1311/08-2/MG wezwał Spółkę do uzupełnienia wniosku w zakresie pełnomocnictwa udzielonego Pani Alicji K.

Spółka prawidłowo uzupełniła wniosek w wyznaczonym terminie.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zawiera z innymi podmiotami gospodarczymi (dalej "Spółki/Spółka") umowy o współpracy, na podstawie których podmioty te pośredniczą na rzecz Wnioskodawcy w sprzedaży produktów bankowych. Czynności pośrednictwa, Spółki wykonują poprzez swoich pracowników. Za wykonane usługi pośrednictwa Wnioskodawca wypłaca na rzecz Spółki stosowne wynagrodzenie przewidziane w umowie o współpracy. W celu zaktywizowania sprzedaży produktów, Wnioskodawca organizuje konkursy skierowane bezpośrednio do pracowników Spółki. Uczestnikami konkursu zostają pracownicy Pośrednika, którzy spełnią określone w regulaminie konkursu warunki. Uczestnicy konkursu nie są pracownikami Wnioskodawcy, nie pozostają także z Wnioskodawcą w stosunku zlecenia, ani w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. Laureatami konkursu zostają uczestnicy, którzy najlepiej wykonają określone w regulaminie zadania (np. osiągną w pewnym okresie największy wzrost wolumenu sprzedaży). Uczestnicy mają rywalizować z innymi uczestnikami o ograniczoną liczbę nagród pieniężnych. Nagrody są przekazywane laureatom bezpośrednio przez Wnioskodawcę. Przyznanie nagród pracownikom Pośrednika jest niezależne od wynagrodzenia dla Spółki, jako pośrednika.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z organizacją ww. konkursu, nagrody wręczane najlepszym uczestnikom konkursu (laureatom) podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym 10% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w stosunku do którego płatnikiem jest Wnioskodawca (organizator konkursu), dokonujący wypłaty tych nagród.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody wypłacane najlepszym uczestnikom konkursu powinny być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 10%. Podatek ten powinien być pobierany przez Wnioskodawcę, jako płatnika. Artykuł 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że "za przychody innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: (...) nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 (...)". Omawiane przychody z tytułu nagród nie należą do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowym stanie faktycznym uczestnicy konkursów nie będą bowiem pracownikami Wnioskodawcy, nie będą pozostawali z nim w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze. Otrzymywane nagrody nie będą związane także z działalnością gospodarczą prowadzoną przez laureatów, nie stanowią ponadto przychodów z kapitałów pieniężnych. W związku z powyższym, przychody z tytułu nagród otrzymywanych przez laureatów konkursu należy zdaniem Wnioskodawcy traktować jako przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy: z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Zacytowany przepis dotyczy m.in. wygranych w konkursach. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji "konkursu". Należy więc sięgnąć do definicji słownikowej tego pojęcia.

Według definicji Słownika Języka Polskiego PWN konkurs to ("impreza, przedsięwzięcie dające możność wyboru najlepszych wykonawców, autorów danych prac itp."). Zatem za konkurs uznać należy przedsięwzięcie zawierające element rywalizacji, mające na celu wybranie osoby (osób) najlepiej wykonującej określone zadania, osiągającej najlepsze wyniki w danej dziedzinie, najlepiej spełniającej wskazane kryteria. Należy wskazać, że w podobny sposób konkurs rozumieją i definiują także organy podatkowe w wydawanych interpretacjach. Przykładowo w piśmie z 19 maja 2006 r. sygn. 1472/DPC/415-31/06/PK) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego stwierdził, że "zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN konkurs jest to przedsięwzięcie dające możliwość wyboru przez eliminację najlepszych wykonawców, autorów danych prac. Z tej definicji wynika, iż jakieś przedsięwzięcie można określić mianem konkursu, jeśli istnieje w nim element kompetytywności, czyli współzawodnictwa w celu osiągnięcia najlepszego rezultatu". Konkursy organizowane przez Wnioskodawcę spełnią powyższe warunki. W konkursie wybierani są bowiem najlepsi uczestnicy na zasadach określonych w regulaminie konkursu. Należy podkreślić, że nagrody może uzyskać jedynie pewna liczba uczestników konkursu, bowiem liczba nagród jest ograniczona. Takie ukształtowanie zasad zdobycia nagrody stanowi element rywalizacji pomiędzy uczestnikami, ponieważ nagrodę uzyskają tylko najlepsze osoby (a nie wszystkie osoby, które spełnią wymienione w regulaminie warunki, np. osiągną określoną sprzedaż produktów Wnioskodawcy). Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zdaniem Wnioskodawcy obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych będzie ciążył na Wnioskodawcy, a zastosowanie powinna mieć 10% procentowa stawka podatku od przychodów (dochodów) osiągniętych z tytułu nagród w konkursie. Należy Zaznaczyć, że prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko zostało podzielone przez organy podatkowe m.in. w pismach:

Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radoniu z 24 września 2007 r. Nr 1473/WP/415/999/27/07/JK, Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1472/DPC/415-107/06/PK.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl