Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-125/08-2/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10 grudnia 2007 r. (data wpływu 18 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 5 sierpnia 2005 r. zginęła tragicznie matka Wnioskodawczyni. Postanowieniem Sądu z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie sygn. (...) o stwierdzeniu nabyciu spadku Wnioskodawczyni nabyła wkład mieszkaniowy w Spółdzielni Mieszkaniowej do przedmiotowego lokalu. Wnioskodawczyni zapłaciła należny podatek od spadku.

W przedmiotowym mieszkaniu Wnioskodawczyni była zameldowana od dziecka, tj. od 6 maja 1977 r. i mieszkała w nim 30 lat.

W dniu 14 czerwca 2006 r. Wnioskodawczyni zawarła ze Spółdzielnią Mieszkaniową X umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do przedmiotowego lokalu.

W dniu 9 maja 2007 r. Wnioskodawczyni dokonując stosownych opłat, przekształciła spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu we własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu.

Z uwagi na sytuację osobistą Wnioskodawczyni robiła wszystko, by móc sprzedać przedmiotowe mieszkanie. Dowiadywała się w Spółdzielni Mieszkaniowej, jak również dwukrotnie w Urzędzie Skarbowym Łódź-Polesie jako właściwym miejscowo, czy przy zbyciu mieszkania będzie musiała zapłacić podatek. Zarówno pracownicy Spółdzielni, jak i Urzędu Skarbowego zgodnie twierdzili, iż jeśli w ciągu 12 miesięcy od zbycia lokalu Wnioskodawczyni przeznaczy kwotę uzyskaną ze sprzedaży mieszkania na cel stricte mieszkaniowy, tj. zakup innego mieszkania bądź domu, Wnioskodawczyni będzie zwolniona z jakichkolwiek dodatkowych opłat.

Wnioskodawczyni w pełni przekonana, iż postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprzedała przedmiotowe mieszkanie w dniu 6 listopada 2007 r., a w dniu 26 listopada 2007 r. całą uzyskaną ze sprzedaży kwotę przeznaczyła na zakup domu.

Wnioskodawczyni przypadkiem dowiedziała się o rzekomej zmianie przepisów dotyczących zapłaty podatku od zbycia mieszkania. Urząd Skarbowy Łódź-Polesie nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy w przedmiotowej sprawie należna jest zapłata podatku dochodowego.

Interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi jest czytelna i jednoznaczna, że: "aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, podatnik musi udowodnić zameldowanie na pobyt stały co najmniej 12 miesięcy".

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, gdy była w nim zameldowana 30 lat.

Zdaniem Wnioskodawczyni roszczenie o zapłatę podatku dochodowego od przychodu uzyskanego ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania jest bezzasadne.

W sytuacji, gdy Wnioskodawczyni była zameldowana w przedmiotowym lokalu 30 lat, była ona w pełni przekonana, iż postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sprzedając przedmiotowe mieszkanie i nie płacąc podatku.

Gdyby nie tragedia osobista i śmierć matki Wnioskodawczyni nie sprzedałaby tego mieszkania. Decyzja o sprzedaży przedmiotowego mieszkania podjęta została jedynie, by móc poprawić stan zdrowia i podjąć próbę powrotu do normalnego życia w nowym miejscu.

Wnioskodawczyni całą uzyskaną ze sprzedaży przedmiotowego mieszkania kwotę przeznaczyła na zakup domu i nie posiada już wolnych środków na zapłatę podatku w wysokości 19 % od kwoty uzyskanej ze sprzedaży mieszkania.

Wnioskodawczyni powołuje się ponadto na decyzje organów podatkowych, według których roszczenie zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych przy zbyciu nieruchomości nie ma uzasadnienia w przepisach właściwej ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz

c.

prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 1 stycznia 2007 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku. Podatek jest płatny w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Z uwagi na treść art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonych zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania (art. 22 ust. 6c ww. ustawy).

Z uwagi na treść art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

a.

budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,

b.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,

c.

spółdzielczego własności

* jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

Zgodnie z art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który, w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złożył oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia, w urzędzie skarbowym, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Na mocy przepisu art. 21 ust. 22 zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków.

Nowe zasady opodatkowania regulują zatem wyłącznie opodatkowanie przychodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 r..

Określony w ustawie dwunastomiesięczny okres zameldowania odnosi się do daty zbycia nieruchomości. Żaden przepis prawa nie uzależnia też obowiązku zameldowania od posiadania tytułu własności do lokalu. Nie jest więc konieczne, by Wnioskodawczyni była właścicielem nieruchomości przez cały ww. wymagany okres. Istotny jest tu tylko sam fakt zameldowania na pobyt stały w danym lokalu czy budynku, natomiast istniejące stosunki własnościowe przypadające na okres ww. 12 miesięcy pozostają bez wpływu na możliwość skorzystania ze zwolnienia.

Wymóg złożenia w terminie oświadczenia o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia jest obok zameldowania na pobyt stały w sprzedanym lokalu przez okres 12 miesięcy przed datą zbycia, warunkiem koniecznym do zastosowania omawianego zwolnienia. Warunek ten wynika wprost z przepisu art. 21 ust. 21, dotyczącego zwolnień przedmiotowych, przez co stał się on nieodłącznym elementem regulacji dotyczącej możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych (Dz. U. Nr 59, poz. 361), podatnikom, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przedłuża się do dnia 30 kwietnia 2008 r. termin do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy, jeżeli przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 tejże ustawy uzyskane zostały w 2007 r.

Z przedstawionego przez Wnioskodawczynię stanu faktycznego wynika, iż w zbytym lokalu mieszkalnym Wnioskodawczyni była zameldowana od dnia 6 maja 1977 r. W dniu 9 maja 2007 r. nastąpiło przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego we własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, a dnia 6 listopada 2007 r. Wnioskodawczyni dokonała sprzedaży przedmiotowego mieszkania.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży nieruchomości nabytej dnia 9 maja 2007 r. w drodze przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego we własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, będzie korzystał ze zwolnienia z 19% podatku dochodowego od osób fizycznych przy zachowaniu terminu określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile Wnioskodawczyni była zameldowana w przedmiotowym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia i złożyła w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości stosowne oświadczenie o spełnieniu warunków do skorzystania ze zwolnienia lub w przypadku nie złożenia oświadczenia w wymaganym terminie Wnioskodawczyni uczyni to do dnia 30 kwietnia 2008 r.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl