Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-1236/08-4/MG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2008 r. (data wpływu 25 sierpnia 2008 r.) oraz w uzupełnieniu wniosku z dnia 17 października 2008 r. (data wpływu 20 października 2008 r.) stanowiącego odpowiedź na wezwanie z dnia 3 października 2008 r. Nr IPPB2/415-1236/08-2/MG o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania objęcia udziałów nowej emisji w spółce kapitałowej z siedzibą w Luksemburgu w zamian za wkład niepieniężny w postaci papierów wartościowych oraz ustalenia kosztu uzyskania przychodu w przypadku późniejszego zbycia tak objętych udziałów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania objęcia udziałów nowej emisji w spółce kapitałowej z siedzibą w L w zamian za wkład niepieniężny w postaci papierów wartościowych oraz ustalenia kosztu uzyskania przychodu w przypadku późniejszego zbycia tak objętych udziałów.

Z uwagi na braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 3 października 2008 r. Nr IPPB2/415-1236/08-2/MG wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w zakresie brakującego we wniosku imienia i nazwiska Wnioskodawcy.

Wniosek prawidłowo uzupełniono w wyznaczonym terminie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce.

Zamierza objąć udziały w spółce kapitałowej S. (odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w L (dalej: L.).

* L. jest spółką inwestycyjną. Od kilku lat wypracowany zysk w L. przeznaczany jest na powiększenie kapitału zapasowego. Wskutek tego obecnie wartość kapitału podstawowego, tj. kapitału zakładowego L. stanowi ułamek wartości kapitałów własnych ogółem.

* ze względu na planowane rozszerzenie działalności inwestycyjnej L., przewidywane jest dofinansowanie L. poprzez nową emisję udziałów. Warunki planowanej emisji (wartość nominalna i emisyjna nowych udziałów) będą wynikać z obecnej struktury kapitałów L. (wartość emisyjna nowych udziałów będzie wyższa od wartości nominalnej) tak, aby nie doszło do pokrzywdzenia wspólników, którzy nie zdecydują się na objęcie udziałów nowej emisji.

* podatnik zamierza objąć udziały nowej emisji poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci papierów wartościowych (akcje i obligacje). W efekcie spowoduje to, iż wartość aportu zostanie wniesiona na pokrycie ceny emisyjnej, z czego część zostanie "alokowana" na pokrycie kapitału podstawowego, a pozostała część na kapitał zapasowy.

* podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia inwestycji na rynkach kapitałowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w opisanym stanie faktycznym podatnik dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych powinien wykazać przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów L. objętych w zamian za wniesiony aport, zaś koszt uzyskania przychodu, w przypadku akcji w wysokości kwoty wydatków na nabycie lub objęcie tych akcji, natomiast w przypadku obligacji w wysokości faktycznie poniesionych wydatków i niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.

2.

Czy w przypadku późniejszego zbycia tak objętych udziałów kosztem uzyskania przychodu na dzień zbycia, będzie wartość nominalna udziałów z dnia ich objęcia, zaś przychodem kwota należna z tytułu sprzedaży (tj. ich wartość rynkowa).

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1. Zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 30, poz. 350 z późn. zm.) przychodem z transakcji opisanej we wniosku będzie nominalna wartość udziałów objętych w L. w zamian za wkład niepieniężny w postaci papierów wartościowych (akcji, obligacji). Natomiast kosztem uzyskania przychodu, w przypadku akcji będzie zgodnie z art. 22 ust. 1e pkt 2 lit. b) wartość wydatków na objęcie lub nabycie tych akcji. Zaś w przypadku obligacji kosztem uzyskania przychodu będzie, zgodnie z art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości wydatków, poniesionych na nabycie papierów wartościowych (obligacji) na rynku kapitałowym, niezliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Ad. 2. W przypadku późniejszej sprzedaży udziałów przychodem z tej sprzedaży będzie, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota należna z tytułu odpłatnego zbycia (tj. wartość rynkowa), zaś kosztem uzyskania przychodu będzie, zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 1) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nominalna wartość objętych udziałów z dnia ich objęcia.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca przestawił następujące argumenty.

Ad. pytanie nr 1

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych polscy rezydenci podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Zasadę tą stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania (dalej: uupo). Zgodnie z art. 13 ust. 4 polsko-luksemburskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania miejscem opodatkowania dochodów z tytułu wniesienia papierów wartościowych aportem do spółki L. będzie państwo, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania, czyli Polska. W konsekwencji, skutki podatkowe transakcji opisanej we wniosku należy oceniać wyłącznie w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wniesienie przez Wnioskodawcę aportu w postaci papierów wartościowych (akcji, obligacji) do L. spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy, przychodu ze źródła kapitały pieniężne. Zgodnie z brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ten będzie równy nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Na podstawie art. 30b ustawy przychód podatku dochodowym od osób fizycznych, powyższy przychód podlega opodatkowaniu podatkiem wg stawki 19%. Podstawą opodatkowania jest różnica pomiędzy ww. przychodem (tj. nominalną wartością objętych udziałów), a kosztami uzyskania przychodu określonymi w art. 22 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze fakt, iż przedmiotem aportu będą papiery wartościowe (akcje, obligacje), do określenia wysokości kosztów, w przypadku akcji zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodu będzie wartość wydatków na objęcie lub nabycie tych akcji, natomiast w przypadku obligacji, kosztem uzyskania przychodu będzie, zgodnie z art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość faktycznie poniesionych, niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie tych papierów wartościowych.

Należy również zauważyć, iż art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie pozostawia podatnikom dowolności przy ustalaniu wartości przychodu. Zawiera on odwołanie do art. 19 ustawy którego podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie którego przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jednocześnie, jeżeli tak określona cena, bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartość rynkowej tych rzeczy lub praw, dochód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie z art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość rzeczy lub praw będących przedmiotem aportu i w konsekwencji przychód z takiej transakcji powinny być ustalone w wysokości ich wartości rynkowej. Jednakże, przepis ten pozostawia również możliwość określenia tych wartości w wysokości odbiegającej od ich wartości rynkowej, pod warunkiem istnienia uzasadnionej przyczyny.

W konsekwencji wniesienie aportu w wartości przewyższającej objęte udziały powinno być uzasadnione wskazaniem obiektywnych przyczyn, dla których przychód z takiej transakcji będzie odbiegał od wartości rynkowej.

W analizowanej sprawie, wkład niepieniężny w postaci udziałów zostanie wniesiony z uwzględnieniem istniejącej w L. struktury kapitałów. Należy zwrócić uwagę, iż wniesienie dodatkowego wkładu do spółki, która posiada kapitał zapasowy, przez jej udziałowców lub nowego inwestora musi odzwierciedlać istniejącą strukturę kapitałów, gdyż w innym przypadku doszłoby do nieuzasadnionego zaburzenia struktury właścicielskiej.

Przedstawiony powyżej sposób wniesienia aportu o wartości przewyższającej objęte udziały jest zjawiskiem powszechnym na rynku finansowym. Dlatego też transakcje takie, zostały uregulowane przepisami prawa handlowego. Zgodnie z art. 154 § 3 Kodeksu spółek handlowych, udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Zgodnie z art. 21 Kodeksu spółek handlowych przepisy te stosuje się odpowiednio przy podwyższeniu kapitału zakładowego.

W konsekwencji, należy uznać, że warunki przedmiotowego wniesienia (w szczególności struktura zastanych kapitałów spółki) stanowią uzasadnioną przyczynę, z powodu której wartość nominalna objętych udziałów będzie odbiegać od ich wartości rynkowej. Zatem odpowiednie zastosowanie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zmodyfikuje ostatecznej konkluzji, zgodnie z którą przychodem w opisanym stanie faktycznym będzie wartość nominalna objętych udziałów.

Zdaniem Wnioskodawcy stanowisko przedstawione we niniejszym wniosku znajduje potwierdzenie w interpretacjach wydanych w podobnych stanach faktycznych, np. uzyskało potwierdzenie w indywidualnej interpretacji z dnia 14 marca 2008 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Nr IPPB2/415-501/07-4/IŚ.

Podobne stanowisko przedstawił także wcześniej np. Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów w interpretacji z 29 sierpnia 2005 r. (sygn.1433/NG/GF/VIIA/415-28/05/EW potwierdził, iż "w sytuacji przystąpienia przez wnioskodawcę do spółki X z siedzibą na Cyprze i objęcia w podwyższonym kapitale zakładowym określonej ilości udziałów w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji polskiej spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych dochodem jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e - osiągnięta w roku podatkowymi".

Ad. pytanie nr 2

W momencie późniejszej sprzedaży tak objętych udziałów L., opodatkowaniu będzie podlegał dochód, zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiący różnicę pomiędzy sumą przychodów uzyskanych ze sprzedaży (zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a kosztem uzyskania przychodu stanowiącym nominalną wartość tych udziałów (zgodnie z art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) odpowiadającą przychodowi rozpoznanemu przy operacji wniesienia aportu.

W konsekwencji, konstrukcja przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zapewnia, że ostatecznie opodatkowaniu podlega (łącznie przy aporcie i zbyciu objętych za aport udziałów), co najmniej identyczna wartość dochodu niezależnie od wartości nominalnej udziałów objętych za aport.

Jeśli przy wniesieniu aportu w sposób opisany we wniosku, Wnioskodawca wykaże przychód w wysokości wartości nominalnej obejmowanych udziałów (niższej niż wartość rynkowa wnoszonych aktywów), będzie on uprawniony do rozpoznania jedynie odpowiednio niższych (odpowiadających wartości nominalnej objętych udziałów, tj. wcześniej rozpoznanego przychodu) kosztów uzyskania przychodów w momencie zbycia tak objętych udziałów.

Uwzględniając powyższe, Wnioskodawca wnosi jak na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl