Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 maja 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-118/13-4/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 lutego 2013 r. (data wpływu 13 lutego 2013 r.) uzupełnione pismem z dnia 24 kwietnia 2013 r. (data nadania 29 kwietnia 2013 r., data wpływu 2 maja 2013 r.) na wezwanie Nr IPPB2/415-118/13-2/AS z dnia 19 kwietnia 2013 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika powstałych w związku z udziałem pracownika Wnioskodawcy w Planie Motywacyjnym zorganizowanym przez spółkę amerykańską - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika powstałych w związku z udziałem pracownika Wnioskodawcy w Planie Motywacyjnym zorganizowanym przez spółkę amerykańską.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 31 stycznia 2001 r. Pani Maria W., która była w 2001 r. zatrudniona w K. Polska S.A. (dalej "Wnioskodawca") na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora, otrzymała od K. Inc. z siedzibą w USA opcje na zakup akcji K. Inc. z siedzibą w USA. Opcja polegała na tym, że Pani Maria W. miała prawo do nabycia akcji K. Inc. z siedzibą w USA za określoną cenę (odbiegającą od ceny rynkowej tych akcji na dzień nabycia). Opcje tego rodzaju były przyznawane przez K. Inc. tylko i wyłącznie wybranym pracownikom Wnioskodawcy, innymi słowy, osoby, które nie były pracownikami Wnioskodawcy nie mogły otrzymać takich opcji.

Pani Maria W. była zatrudniona u Wnioskodawcy do dnia 2 grudnia 2002 r. i od tego dnia jest na emeryturze.

W grudniu 2010 r. Pani Maria W. zrealizowała przyznane opcje i zakupiła akcje K. I. z siedzibą w USA. Cena zakupu tych akcji była niższa niż ich aktualna cena rynkowa. Różnica pomiędzy ceną rynkową akcji a ceną zapłaconą przez Panią Marię W. została zapłacona przez Wnioskodawcę podmiotowi, który zbywał akcje, czyli K. Inc. z siedzibą w USA. Jednocześnie również w grudniu 2010 r. Pani Maria W. sprzedała na giełdzie w Nowym Jorku, za pośrednictwem biura maklerskiego z siedzibą w USA, akcje K. Inc. z siedzibą w USA.

Rozliczenie transakcji realizacji opcji, tj. zapłaty przez Panią Marię W. ceny nabycia akcji K. Inc. z siedzibą w USA oraz przelew pieniędzy z tytułu zbycia przez Panią Marię W. tych akcji nastąpił za pośrednictwem rachunku bankowego Wnioskodawcy (Wnioskodawca przyjął od Pani Marii W. kwotę na zakup akcji i przekazał ją sprzedającemu oraz Wnioskodawca otrzymał kwotę za sprzedane akcje i przekazał tę kwotę Pani Marii W.).

Wnioskodawca, uznał, że w związku z realizacją przez Panią Marię W. opcji i zakupieniem akcji K. Inc. po ustalonej cenie, niższej niż aktualna cena rynkowa tych akcji, gdy różnica pomiędzy ceną rynkową akcji K. Inc. a ceną zapłaconą przez Panią Marię W. została pokryta przez Wnioskodawcę, po stronie Pani Marii W. powstał przychód ze stosunku pracy. W związku z tym, Wnioskodawca, wypłacając Pan Marii W. pieniądze, które pochodziły ze sprzedaży akcji K. Inc. potrącił, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wspomnianego dochodu oraz złożył deklarację podatkową PIT-11.

Z uwagi na braki formalne w złożonym wniosku tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 19 kwietnia 2013 r. Nr IPPB2/415-118/13-2/AS wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez:

1.

Wskazanie, czy Maria W. brała udział w Planie Motywacyjnym skierowanym tylko i wyłącznie do pracowników Wnioskodawcy czy też skierowanym do pracowników innych podmiotów.

2.

Jeżeli odpowiedź na pytanie Nr 1 jest twierdząca, proszę doprecyzować przedstawione zdarzenie przyszłe o następujące informacje:

* kto był organizatorem i zarządcą Programu.

* który podmiot był podmiotem udostępniającym akcje.

* jaka była rola Wnioskodawcy w Planie Motywacyjnym skierowanym do Jego pracowników.

3.

Wskazanie, czy opcje przyznane przez K. Inc. z siedzibą w USA stanowią pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Wniosek uzupełniono w terminie pismem z dnia 24 kwietnia 2013 r. (data wpływu 2 maja 2013 r., data nadania w placówce pocztowej 29 kwietnia 2013 r.).

W złożonym uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż:

* W Polsce, Plan Motywacyjny, w którym brała udział Pani Maria W. był skierowany wyłącznie do niektórych pracowników K. Polska S.A. (pracowników zajmujących określone stanowiska służbowe). Analogiczny Plan Motywacyjny był skierowany do niektórych pracowników innych spółek Grupy K. mających swoją siedzibę w innych niż Polsku krajach.

* Organizatorem i zarządcą Programu była spółka prawa amerykańskiego K. Inc. z siedzibą w USA.

* Podmiotem udostępniającym akcje była spółka K. Inc. z siedzibą w USA.

* Wnioskodawca przekazał pracownikom, do których skierowany był Program, informacje dotyczące tego Programu przygotowane przez K. Inc. oraz jako płatnik zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy pobrał należne zaliczki z tytułu przychodu uzyskanego przez pracowników Wnioskodawcy z tytułu zakupu akcji K. Inc. po cenie niższej niż cena rynkowa akcji K. Inc. w dniu ich zakupu.

* Zdaniem Spółki opcje przyznane przez K. Inc. z siedzibą w USA stanowią pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1it. c) ustawy o obrocie instrumentami pochodnymi.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Wnioskodawca prawidłowo uznał, że w związku z realizacją przez Panią Marię W. opcji i zakupieniem akcji K. Inc. po ustalonej cenie, niższej niż aktualna cena rynkowa tych akcji, gdy różnica pomiędzy ceną rynkową akcji K. Inc. a ceną płaconą przez Panią Marię W. została pokryta jest przez Wnioskodawcę, po stronie Pani Marii W. powstał przychód.

2.

Czy Wnioskodawca prawidłowo uznał, że źródłem tego przychodu jest stosunek pracy.

3.

Czy Wnioskodawca działał prawidłowo potrącając zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu w wysokości różnicy pomiędzy ceną rynkową akcji K. Inc. a ceną zapłaconą przez Panią Marię W., która to różnica została pokryta przez Wnioskodawcę, faktycznie dokonując tego potrącenia od wypłaty przekazanej przez Wnioskodawcę Pani Marii W. uzyskanej przez Panią Marię W. z tytułu sprzedaży przez Panią Marię W. akcji K. Inc. na giełdzie nowojorskiej.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania Nr 1:

W grudniu 2010 r. Pani Maria W. zrealizowała opcje i zakupiła akcje K. Inc. z siedzibą w USA. Cena zakupu tych akcji była niższa niż ich aktualna cena rynkowa. Różnica pomiędzy ceną rynkową akcji a ceną zapłaconą przez Panią Marię W. została zapłacona przez Wnioskodawcę podmiotowi, który zbywał akcje, czyli K. Inc. z siedzibą w USA.

Innymi słowy, Pani Maria W. uzyskała świadczenie w postaci nabycia akcji K. Inc. ponosząc z tego tytułu odpłatność częściową, tj. niższą niż cena rynkowa tych akcji z dnia nabycia.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustała się:

1.

jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

2.

jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;

3.

jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu łub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

4.

w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie natomiast z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, z tytułu realizacji przez Panią Marię W. opcji i nabycia akcji K. Inc. z siedzibą w USA, Pani Maria W. uzyskała świadczenie częściowo odpłatne, gdzie przychodem jest różnica pomiędzy wartością rynkową akcji K. Inc. z dnia ich nabycia a wysokością odpłatności poniesionej przez Panią Marię W. na nabycie tych akcji.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania Nr 2:

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Użyty powyżej zwrot "w szczególności" oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wymienione jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych są więc wszelkiego rodzaju wypłaty i świadczenia skutkujące u podatnika powstaniem przysporzenia majątkowego, mające swoje źródło w łączącym pracownika z pracodawcą stosunku pracy lub stosunku pokrewnym.

Pani Maria W. uzyskała opcje na zakup od K. Inc. z siedzibą w USA opcje na zakup akcji K. Inc. z siedzibą w USA będąc pracownikiem Wnioskodawcy. Opcje tego rodzaju były przyznawane przez K. Inc. tylko i wyłącznie wybranym pracownikom Wnioskodawcy, innymi słowy, Pani Maria W. otrzymała te opcje gdyż w momencie ich otrzymania była pracownikiem Wnioskodawcy.

Opcja polegała na tym, że Pani Maria W. otrzymała prawo do nabycia akcji K. Inc. z siedzibą w USA za określona cenę, niższą niż cena rynkowa, a różnica pomiędzy ceną rynkową akcji a ceną zapłaconą przez Panią Marię W. została pokryta przez Wnioskodawcę, który w momencie realizacji przez Panią Marię W. opcji w 2010 r. nie był już jej pracodawcą. Jednakże z uwagi na fakt, że przyznanie opcji nastąpiło w momencie kiedy Pani Maria W. była pracownikiem Wnioskodawcy, należy uznać, że źródłem przysporzenia majątkowego uzyskanego w 2010 r. przez Panią Marii W. w wysokości różnicy pomiędzy wartością rynkową akcji K. Inc. z dnia ich nabycia a wysokością odpłatności poniesionej przez Panią Marię W. na nabycie tych akcji był stosunek pracy łączący w dniu nabycia opcji Panią Marię W. z Wnioskodawcą. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy, źródłem przychodu w wysokości różnicy pomiędzy wartością rynkową akcji K. Inc. z dnia ich nabycia a wysokością odpłatności poniesionej przez Panią Marię W. na nabycie tych akcji jest stosunek pracy.

Stanowisko Wnioskodawcy do pytania Nr 3:

Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskuję od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do art. 38 ust. 1 wspomnianej ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Zgodnie natomiast z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Ponieważ w przedmiotowej sprawie, Pani Maria W. uzyskała przychód, którego źródłem był stosunek pracy, to zgodnie z powyższymi przepisami Wnioskodawca zobowiązany był do potrącenia od dochodu Pani Marii W. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. W momencie uzyskania przez Panią Marię W. tego przychodu, tj. w grudniu 2010 r., Pani Maria W. nie uzyskiwała już żadnych dochodów od Wnioskodawcy z tytułu umowy o pracę, jednakże Wnioskodawca, działając jako pośrednik, otrzymał na swój rachunek bankowy pieniądze uzyskane z tytułu sprzedaży przez Panią Marię W. akcji na giełdzie nowojorskiej celem przekazania tych kwot Pani Marii W. Wnioskodawca uważa, że wypełniając obowiązki określone powyżej cytowanymi przepisami, prawidłowo, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, potrącił z pieniędzy należnych Pani Marii W. z tytułu sprzedaży akcji zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu w wysokości różnicy pomiędzy wartością rynkową akcji K. Inc. z dnia ich nabycia a wysokością odpłatności poniesionej przez Panią Marię W. na nabycie tych akcji, którą to różnicę zapłacił sprzedającemu akcje Wnioskodawca.

W świetle powyższego, Spółka uprzejmie prosi o udzielenie odpowiedzi na pytania przedstawione w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9, i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Jednocześnie stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Na podstawie art. 11 ust. 2a wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

1.

jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,

2.

jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,

3.

jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,

4.

w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie z art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń, ustaloną według zasad określonych w ust. 2 lub 2a, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika.

Przepis art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog źródeł przychodów, wśród których w pkt 1 tego przepisu wymienione są przychody m.in. ze stosunku pracy.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Z uwagi na powyższe na płatniku ciążą trzy podstawowe obowiązki podatkowe, tj.:

1.

obliczenie,

2.

pobranie,

3.

wpłacenie

- podatku, zaliczki lub raty.

Z kolei płatnik, który nie wykonał obowiązków określonych w art. 8 Ordynacji podatkowej, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony, o czym stanowi art. 30 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Przechodząc na grunt przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl przepisów art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Stosownie do art. 38 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33-35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczna, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji, o której mowa w ust. 1a.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imienne informacje o dochodach sporządzone według ustalonego wzoru.

Na podstawie treści powyższych przepisów należy stwierdzić, iż warunkiem istnienia obowiązków płatnika dla określonego podmiotu jest fakt dokonywania świadczeń przez ten podmiot na rzecz osób będących pracownikami tego podmiotu.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 31 stycznia 2001 r. Pani Maria W., która była w 2001 r. zatrudniona w Spółce K. Polska S.A. (Wnioskodawca) na podstawie umowy o pracę, otrzymała od Spółki z siedzibą w USA opcje na zakup akcji Spółki z siedzibą w USA. Opcja polegała na tym, że Pani Maria W. miała prawo do nabycia akcji Spółki z siedzibą w USA za określoną cenę (odbiegającą od ceny rynkowej tych akcji na dzień nabycia).

Pani Maria W. była zatrudniona u Wnioskodawcy do dnia 2 grudnia 2002 r. i od tego dnia jest na emeryturze. W grudniu 2010 r. Pani Maria W. zrealizowała przyznane opcje i zakupiła akcje Spółki z siedzibą w USA. Cena zakupu tych akcji była niższa niż ich aktualna cena rynkowa. Różnica pomiędzy ceną rynkową akcji a ceną zapłaconą przez Panią Marię W. została zapłacona przez Wnioskodawcę podmiotowi, który zbywał akcje, czyli Spółce z siedzibą w USA. Jednocześnie również w grudniu 2010 r. Pani Maria W. sprzedała akcje na giełdzie w Nowym Jorku, za pośrednictwem biura maklerskiego z siedzibą w USA.

Wnioskodawca, uznał, że w związku z realizacją przez Panią Marię W. opcji i zakupieniem akcji Spółki z siedzibą w USA po ustalonej cenie, niższej niż aktualna cena rynkowa tych akcji, gdy różnica pomiędzy ceną rynkową akcji Spółki z siedzibą w USA a ceną zapłaconą przez Panią Marię W. została pokryta przez Wnioskodawcę, po stronie Pani Marii W. powstał przychód ze stosunku pracy.

W związku z tym, Wnioskodawca, wypłacając byłej pracownicy pieniądze, które pochodziły ze sprzedaży akcji Spółki z siedzibą w USA potrącił, jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od wspomnianego dochodu oraz złożył deklarację podatkową PIT-11.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, iż w Polsce, Plan Motywacyjny, w którym brała udział Pani Maria W. był skierowany wyłącznie do niektórych pracowników K. Polska S.A. (pracowników zajmujących określone stanowiska służbowe). Analogiczny Plan Motywacyjny był skierowany do niektórych pracowników innych spółek Grupy K.mających swoją siedzibę w innych niż Polsku krajach. Organizatorem i zarządcą Programu była spółka prawa amerykańskiego K. Inc. z siedzibą w USA. Podmiotem udostępniającym akcje była spółka K. Inc. z siedzibą w USA. Wnioskodawca przekazał pracownikom, do których skierowany był Program, informacje dotyczące tego Programu przygotowane przez K. Inc. oraz jako płatnik zaliczek z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych od przychodów ze stosunku pracy pobrał należne zaliczki z tytułu przychodu uzyskanego przez pracowników Wnioskodawcy z tytułu zakupu akcji K. Inc. po cenie niższej niż cena rynkowa akcji K. Inc. w dniu ich zakupu. Zdaniem Spółki opcje przyznane przez K. Inc. z siedzibą w USA stanowią pochodny instrument finansowy w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1it. c) ustawy o obrocie instrumentami pochodnymi.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Pani Marii W. przyznane zostały w ramach Planu Motywacyjnego opcje na zakup akcji K. Inc. z siedzibą w USA. W grudniu 2010 r. Pani Maria W. zrealizowała przyznane opcje i zakupiła akcje od podmiotu K. Inc. z siedzibą w USA, a więc od podmiotu, z którym nie była związana stosunkiem pracy.

W związku z powyższym, w oparciu o przywołane uregulowania prawne oraz stanem faktycznym uznać należy, iż na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika, czy też obowiązki informacyjne związane z uczestnictwem Pani Marii W. w Planie Motywacyjnym, w tym ze zrealizowania opcji.

Jak już powyżej wskazano, warunkiem istnienia obowiązków płatnika dla określonego podmiotu jest fakt dokonywania świadczeń przez ten podmiot na rzecz osób będących pracownikami tego podmiotu lub w przypadku obowiązków informacyjnych dokonywanie wypłat należności lub świadczeń przez ten podmiot.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca nie wykonuje wobec Pani Marii W. obowiązków płatnika, zatem nieuprawnionym jest przez tutejszy organ podatkowy rozpatrywanie w niniejszej interpretacji skutków podatkowych powstałych po stronie Pani Marii W. z tytułu realizacji opcji na akcje po określonej cenie w ramach Planu Motywacyjnego.

Reasumując, należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie nie powstał po stronie Pani Marii W. przychód ze stosunku pracy, a tym samym po stronie Wnioskodawcy nie wystąpią obowiązki płatnika, ani żadne inne obowiązki informacyjne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl