Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 24 października 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB2/415-1103/08-6/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2008 r. (data wpływu 25 lipca 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 września 2008 r. (data nadania 9 września 2008 r., data wpływu 10 września 2008 r.) złożonym na wezwanie Nr IPPB2/415-1103/08-2/AZ z dnia 3 września 2008 r. (data nadania 3 września 2008 r., data doręczenia 6 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W okresie czerwiec 2004 r. - lipiec 2005 r. Wnioskodawca pracował w Republice Irlandii (stolica Dublin). Praca odbywała się na zasadzie umowy o pracę na czas nieokreślony. Zgodnie z prawem irlandzkim Wnioskodawca odprowadzał podatki do tamtejszego fiskusa.

Pismem z dnia 3 września 2008 r. Nr IPPB2/415-1103/08-2/AZ wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Braki formalne Wniosku zostały uzupełnione w terminie, pismem z dnia 8 września 2008 r. (data wpływu 10 września 2008 r.).

W odpowiedzi na ww. pismo Wnioskodawca wyjaśnia:

* W okresie I - V/2004 r. oraz VIII-XII/2005 r. nie osiągnął żadnych dochodów na terytorium RP.

* W okresie VI/2004 r.- XII/2005 r. rodzina Wnioskodawcy (ojciec, matka, brat i siostra) przebywali na terytorium RP.

* Wnioskodawca nie posiada żony ani dzieci oraz nieruchomości na terytorium RP.

* Wnioskodawca nie posiada certyfikatu Irlandii.

* Od m-ca lipca 2005 r. przebywa na terytorium RP.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca musi dodatkowo w Polsce odprowadzić podatek dochodowy od zarobionych pieniędzy w Irlandii.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Nie obowiązuje podwójne opodatkowanie Polaków pracujących w Republice Irlandii.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. t.j. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2006 r., osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie do treści art. 3 ust. 2a osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Przepis art. 4a tej ustawy stanowi, iż wymieniony wyżej przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczypospolita Polska.

Stosownie do art. 4 ust. 1 umowy z dnia 13 listopada 1995 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodów i zysków majątkowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 29, poz. 129 i 2000 r. nr 53, poz. 650), określenie " osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza każdą osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, pobytu, siedzibę, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze. Jednakże określenie to nie obejmuje żadnej osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie z tytułu dochodu osiąganego ze źródeł położonych tylko w tym Państwie.

Definicja ta odnosi się zatem bezpośrednio do określenia "miejsca zamieszkania" przyjętego w ustawodawstwach wewnętrznych państw i uwzględnia różne formy więzi osobistej z państwem, które we własnym ustawodawstwie ustala podstawę nieograniczonego obowiązku podatkowego.

W przepisach polskiego prawa podatkowego obowiązującego do dnia 31 grudnia 2006 r. pojęcie "miejsca zamieszkania" nie zostało zdefiniowane.

Jak stanowi art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Warunek przebywania w danym miejscu ma charakter obiektywny i nie ma problemów dowodowych w wykazaniu, że dana osoba przebywa lub nie w danej miejscowości.

Zamiar stałego pobytu w danej miejscowości ma natomiast charakter subiektywny, ponieważ odnosi się do woli osoby. Należy jednak zauważyć, iż istnieją kryteria obiektywizujące zamiar stałego pobytu. Uznaje się na przykład, że podatnik wykazuje zamiar stałego pobytu w danej miejscowości, jeżeli miejscowość ta stanowi dla niego centrum jego życiowej działalności, ocenianej w aspekcie jego powiązań osobistych i gospodarczych.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz przedstawiony powyżej stan prawny, należy stwierdzić, iż:

Wnioskodawca posiadał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Irlandii (stolica Dublin), w tym państwie mieszkał i pracował (podpisał umowę o pracę na czas nieokreślony). Biorąc pod uwagę, iż Wnioskodawca jest osobą samotną, nie miał dzieci ponadto nie posiadał mieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej łączyły go ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze z Irlandią.

Od momentu wyjazdu tj. od m-ca czerwca 2004 r. Wnioskodawca przeniósł ośrodek interesów życiowych do Irlandii i od tego momentu w okresie od m-ca czerwca 2004 r. - do m-ca lipca 2007 r. nie posiadał miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w Polsce.

Do dnia wyjazdu w czerwcu 2004 r. do Irlandii, Wnioskodawca podlegał opodatkowaniu w Polsce od całości uzyskanych dochodów, na zasadach określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego przed wyjazdem do Irlandii tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31 maja 2004 r. Wnioskodawca nie osiągnął żadnych dochodów z pracy wykonywanej na terytorium RP.

Od dnia wyjazdu do Irlandii w m-cu czerwcu 2004 r. do m-ca lipca 2005 r. Wnioskodawca podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. podlegał opodatkowaniu jedynie od dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Reasumując Wnioskodawca po powrocie do Polski nie ma obowiązku rozliczania dochodów osiągniętych w Irlandii osiągniętych w okresie od m-ca czerwca 2004 do m-ca lipca 2005, bowiem od dnia wyjazdu podlegał w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Natomiast od dnia przyjazdu do Polski Wnioskodawca podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul.1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl