IPPB1/4511-614/16-2/AM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB1/4511-614/16-2/AM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 lipca 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/4511-614/16-2/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 czerwca 2016 r. (data wpływu 13 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z tytułu usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z tytułu usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny/zdarzenie przyszłe.

Pan D. Ł. (dalej: Wnioskodawca), polski rezydent podatkowy, zamierza zawrzeć ze spółką komandytowo-akcyjną "A" (dalej: "A" SKA) umowę o pracę, na podstawie której zostanie zatrudniony w tej spółce na stanowisku dyrektora operacyjnego. Jego zakres obowiązków będzie następujący:

* zarządzanie bieżącą działalnością przedsiębiorstwa Spółki pod jej kierownictwem;

* realizowanie ustalonej przez Spółkę polityki prowadzenia działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedniej polityki produktowej i handlowej;

* podejmowanie systematycznych działań mających na celu kształtowanie dobrego imienia i pozytywnego wizerunku Spółki;

* nadzór nad majątkiem Spółki, w tym czuwanie nad prawidłowością rozliczeń publicznoprawnych;

* wydawanie wiążących poleceń pracownikom Spółki, w celu realizacji polityki i strategii gospodarczej Spółki.

Ponadto, w ramach wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej Wnioskodawca zacznie świadczyć za wynagrodzeniem następujące usługi na rzecz "A" SKA na podstawie umowy o świadczenie usług:

a.

doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w branży farmaceutycznej, w tym w szczególności doradztwo w zakresie pozyskiwania rynku oraz utrzymywania i rozwoju kontaktów z kluczowymi klientami "A" SKA,

b.

analiza rynku pod kątem profilu prowadzonej przez "A" SKA działalności gospodarczej oraz udzielanie w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie wskazań w zakresie działań o charakterze marketingowym i promocyjnym.

Podkreślić należy, że wyżej wskazane zakresy obowiązków Wnioskodawcy związanych z planowaną umową o pracę z "A" SKA oraz z usługami świadczonymi na rzecz tej Spółki w ramach własnej działalności gospodarczej nie będą się w żadnym aspekcie pokrywały.

Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę na podstawie umowy o świadczenie usług będzie miała charakter zarobkowy oraz będzie polegała na świadczeniu usług w sposób zorganizowany i ciągły. Przychody z tytułu tej działalność będą należały do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2102 r. poz. 361 z późn. zm. - dalej: u.p.d.o.f.), tj. do źródła "pozarolnicza działalność gospodarcza", a zatem nie będą zaliczane do innych źródeł przychodów. Świadczenie wskazanych usług w ramach działalności gospodarczej będzie odbywało się w miejscu i czasie ustalonym przez samego Wnioskodawcę. Ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością będzie spoczywało na Wnioskodawcy. Z kolei w ramach planowanej umowy o pracę Wnioskodawca będzie świadczył pracę w siedzibie "A" SKA, a także w innych miejscach, w których "A" SKA prowadzi swoje interesy.

Wnioskodawca pragnie również podkreślić, że jest akcjonariuszem "A" SKA (posiada 1/3 jej akcji). Co więcej, Wnioskodawca nie świadczył nigdy pracy na rzecz "A" SKA w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy - umowa o pracę, która ma zostać zawarta, będzie pierwszym stosunkiem pracy łączącym Wnioskodawcę z "A" SKA.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy zgodnie z art. 30c w zw. z art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f. Wnioskodawca będzie mógł zastosować do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz "A" SKA, w której będzie jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora ds. działalności operacyjnej, stawkę liniową podatku w wysokości 19%.

Zdaniem Wnioskodawcy, do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz "B" SKA, w której będzie jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora do działalności operacyjnej, będzie mógł on zastosować stawkę liniową podatku w wysokości 19%.

Pozarolnicza działalność gospodarcza jest źródłem przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Zgodnie z art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f., za pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się działalność zarobkową:

a.

wytwórczą budowlaną handlową usługową

b.

polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegającą na wykorzystaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 u.p.d.o.f.

Stosownie do art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f. za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się zaś czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a.

odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,

b.

są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,

c.

wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Dochód z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej na gruncie u.p.d.o.f. może być opodatkowany w dwojaki sposób:

1.

wg zasad ogólnych, tj. z zastosowaniem skali podatkowej;

2.

19% podatkiem liniowym.

Opodatkowanie podatkiem liniowym uregulowano w art. 30c u.p.d.o.f. Zgodnie z tym przepisem podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30 i 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W celu skorzystania z liniowej formy opodatkowania podatnicy są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów - pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu (art. 9a ust. 2 u.p.d.o.f.).

W myśl art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. jeżeli podatnik, który wybrał opodatkowanie liniowe, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c u.p.d.o.f. i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że działalność, jaką zamierza świadczyć Wnioskodawca, będzie spełniała definicję pozarolniczej działalności gospodarczej przewidzianą w art. 5a pkt 6 u.p.d.o.f. Należy bowiem podkreślić, że Wnioskodawca:

* będzie prowadził działalność zarobkową (będzie świadczył usługi za wynagrodzeniem);

* będzie wykonywał działalność usługową we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły;

* przychody z tej działalności nie będą zaliczane do przychodów z innych źródeł.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że przychody ze świadczenia usług przez Wnioskodawcę na rzecz "A" SKA nie będą mogły zostać zaliczone do źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., tj. do przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych. Z opisu zdarzenia przyszłego wyraźnie bowiem wynika, że w ramach stosunku pracy Wnioskodawca będzie wykonywał czynności związane z zarządzaniem bieżącą działalnością Spółki (pod jej kierownictwem). Czynności te w żadnym zakresie nie będą pokrywały się z czynnościami wykonywanymi w ramach świadczenia usług. W ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca będzie bowiem wykonywał usługi o charakterze doradczym (doradztwo gospodarcze, marketingowe), nie zaś zarządczym. Poza tym należy wskazać, że w ramach stosunku pracy czynności Wnioskodawcy będą wykonywane w miejscu wynikającym z umowy o pracę. Z kolei świadczenie usług w ramach działalności gospodarczej będzie odbywało się w miejscu i czasie ustalonym przez samego Wnioskodawcę, który przy świadczeniu tych usług nie będzie podlegał kierownictwu "A" SKA.

Wskazać również należy, że przychody ze świadczenia przez Wnioskodawcę usług na rzecz "A" SKA nie będą mogły zostać zaliczone do źródła przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. Zgodnie z tym ostatnim przepisem przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie-przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej uważane są za przychody z działalności wykonywanej osobiście, a nie przychód z działalności gospodarczej.

Podkreślić trzeba, że usługi świadczone przez Wnioskodawcę na rzecz "A" SKA nie będą polegały na zarządzaniu przedsiębiorstwem, nie będą także stanowiły kontraktów menedżerskich, ani umów o podobnym charakterze. Jak bowiem wskazano w opisie zdarzania przysięgo, przedmiotem umowy o świadczenie usług będzie:

* doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w branży farmaceutycznej, w tym w szczególności doradztwo w zakresie pozyskiwania rynku oraz utrzymywania i rozwoju kontaktów z kluczowymi klientami Spółki,

* analiza rynku pod kątem profilu prowadzonej działalności gospodarczej, udzielanie w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie wskazań w zakresie działań o charakterze marketingowym i promocyjnym.

Wskazane usługi mają charakter doradczy i jako takie nie mogą być uznane za właściwe dla umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 13 pkt 9 u.p.d.o.f. Istotą kontraktu menedżerskiego, czy umów o zarządzanie przedsiębiorstwem lub umów o podobnym charakterze, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcą zlecającym zarząd, a samodzielnym podmiotem - zarządcą jest bowiem zarządzanie przez ten ostatni podmiot tymże (cudzym) przedsiębiorstwem, na rzecz i w interesie przedsiębiorcy, na jego rachunek i ryzyko. Podkreślić należy, że z zakresu usług, które Wnioskodawca będzie wykonywał na rzecz "A" SKA w ramach doradztwa, nie wynika, aby Spółka miała powierzyć mu jakiekolwiek czynności kierowania (zarządzania) przedsiębiorstwem.

Należy również zaznaczyć, że działalność gospodarcza Wnioskodawcy nie będzie spełniała negatywnych przesłanek działalności gospodarczej, o których mowa w art. 5b ust. 1 u.p.d.o.f., ponieważ:

* Wnioskodawca ponosić będzie pełne ryzyko gospodarcze prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której świadczyć będzie usługi na rzecz "A" SKA;

* odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat czynności Wnioskodawcy oraz ich wykonywanie będzie ponosił sam Wnioskodawca, nie zaś "A" SKA zlecająca wykonanie czynności;

* czynności Wnioskodawcy nie będą wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez "B" SKA zlecającą te czynności.

Z powyższych rozważań jednoznacznie wynika, że działalność Wnioskodawcy będzie spełniała wymogi pozarolniczej działalności gospodarczej na gruncie u.p.d.o.f.

Co więcej, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie zajdą przesłanki wyłączenia spod opodatkowania podatkiem liniowym, o których mowa w art. 9a ust. 3 u.p.d.o.f. Wnioskodawca będzie co prawda wykonywał czynności na rzecz obecnego pracodawcy, lecz nie będą one odpowiadały czynnościom, które Wnioskodawca będzie wykonywał w roku podatkowym w ramach stosunku pracy, co podkreślono wyżej. Zakres czynności objętych stosunkiem pracy w sposób wyraźny będzie odbiegał od zakresu czynności z tytułu świadczenia usług w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

Reasumując, Wnioskodawca będzie mógł zastosować do dochodu uzyskanego z tytułu świadczenia usług w ramach własnej pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz "B" SKA, w której będzie jednocześnie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku dyrektora do działalności operacyjnej, zastosować stawkę liniową podatku w wysokości 19%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2016 r. poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl