IPPB1/4511-242/16-2/SO

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 marca 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/4511-242/16-2/SO

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 22 lutego 2016 r. (data wpływu 26 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z hodowli ślimaków afrykańskich - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskiwanych z hodowli ślimaków afrykańskich.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni ma zamiar prowadzić działalność w zakresie hodowli ślimaków. Klasyfikacja statystyczna przyszłych świadczonych usług hodowli ślimaka jadalnego wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług to 01.49.23.0 jako: "Ślimaki, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone, w solance, z wyłączeniem ślimaków morskich". PKD 0149Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt.

Wnioskodawczyni nie posiada gospodarstwa rolnego (ziemi rolnej o pow. min. 1 ha). Nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT ani podatnikiem VAT zwolnionym.

Wnioskodawczyni zamierza rozpocząć jednoosobową działalność, która polegać będzie na hodowli i sprzedaży ślimaka jadalnego.

Dostawa produktów rolnych dokonywana będzie z własnej działalności rolniczej.

Na początku marca 2016 r. Wnioskodawczyni planuje rozpocząć jednoosobową działalność, która polegać będzie na hodowli i sprzedaży ślimaka afrykańskiego (jadalnego). Wnioskodawczyni planuje prowadzić hodowlę na działce o pow. ok. 8 arów, którą będzie użytkowała na zasadzie bezpłatnego użyczenia. Ślimaki do celów hodowlanych zostaną zakupione z gospodarstwa rolnego prowadzącego tego typu hodowlę w liczbie 38 tys. szt. Będą to tzw. ślimaki mateczniki, czyli takie, które będą składały jaja. Cykl produkcyjny ślimaków jadalnych od momentu zakupu do momentu ewentualnej sprzedaży będzie trwać ok. 9 miesięcy (luty-kwiecień - etap rozmnażania, maj-wrzesień - odchów i tucz właściwy na działce rolnej, wrzesień-październik zbiór i sprzedaż wyhodowanych ślimaków). Po zbiorach ślimaki zostaną zahibernowane, a następnie część ślimaków planuje się pozostawić w hodowli (na kolejny sezon), natomiast pozostałą część Wnioskodawczyni zamierza sprzedać innym hodowcom lub firmom, np. zajmującymi się przetwórstwem lub skupem w kraju lub za granicą. Ślimaki pozostawione w hodowli na kolejny sezon w okresie od listopada 2016 r. do lutego 2017 r. będą pozostawać w stanie hibernacji. Zakupione ślimaki będą dokarmiane, pielęgnowane itp. Osiągnięcie przez ślimaki rozmiarów umożliwiających ich ewentualną sprzedaż jest ściśle związane z warunkami klimatycznymi (w przypadku hodowli ślimaków na polu np. zbyt upalne lato może przyczynić się do tego, że ślimaki nie będą żerować, a to spowoduje, że nie osiągną w przewidzianym okresie odpowiednich rozmiarów handlowych co spowoduje, że ślimaki takie Wnioskodawczyni będzie musiała przechowywać do kolejnego sezonu, aby mogły zostać dotuczone). Przychody z hodowli będą osiągane raz w roku pod warunkiem powodzenia hodowli. W przypadku powodzenia hodowli, przewidywany przychód ze sprzedaży, maksymalnej możliwej do wyhodowania ilości ślimaków, prawdopodobnie nie przekroczy kwoty 100 tys. zł w pierwszym roku funkcjonowania hodowli.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy prowadząc hodowlę ślimaka afrykańskiego (jadalnego) Wnioskodawczyni będzie podlegać zwolnieniu z podatku od towarów i usług.

2. Czy działalność w zakresie hodowli ślimaków afrykańskich jest zaliczana do działalności rolniczej, wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie nr 2. Odpowiedź na pytanie 1 zostanie udzielona odrębnie.

Zdaniem Wnioskodawczyni:

Wnioskodawczyni uważa, że hodowla ślimaka jadalnego jest działalnością rolniczą, a dochody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego należy uznać za prawidłowe.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, co do zasady, reguluje zasady opodatkowania wszelkich dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 przepisów ww. ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W art. 2 ust. 2 przedstawiona została definicja działalności rolniczej, zgodnie z którą Działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1.

miesiąc - w przypadku roślin,

2.

16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,

3.

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4.

2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

Ślimaki afrykańskie (jadalne) należy przyporządkować do grupy "pozostałych zwierząt", dla których minimalny okres przechowywania to 2 miesiące. Wnioskodawczyni zaznaczyła, że hodowla ślimaków będzie trwała około 9 miesięcy, zatem spełniony zostanie warunek przedstawiony w art. 2 ust. 2 pkt 4 o minimalnym okresie przetrzymywania zakupionych zwierząt.

Działami specjalnymi produkcji rolnej, według art. 2 ust. 3 są natomiast: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Nie stanowią natomiast działów specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nieprzekraczających wielkości określonych w załączniku nr 2 do ustawy, zwanym "załącznikiem nr 2". Zamieszczona w nim "Tabela rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego" określa, jakie uprawy, hodowla i chów zwierząt z uwagi na ich rozmiary nie stanowią działów specjalnych produkcji rolnej, a także normy szacunkowe dochodu rocznego odnoszące się do jednostek powierzchni upraw i innych jednostek poszczególnych rodzajów produkcji zwierzęcej. Jednocześnie informacje zawarte w tym załączniku mają znaczenie dla oceny, czy danego rodzaju działalność w ogóle ma charakter działów specjalnych produkcji rolnej. Jeżeli danego rodzaju uprawa czy też chów lub hodowla określonego gatunku zwierząt nie są wymienione w treści załącznika, to należy uznać, że ta uprawa, hodowla czy też chów są działalnością rolniczą, niebędącą działem specjalnym produkcji rolnej. W konsekwencji - do przychodów z tej działalności nie znajdą zastosowania przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego przez Wnioskodawczynię opisu zdarzenia przyszłego wynika, że zamierza prowadzić jednoosobową działalność, która polega na hodowli i sprzedaży ślimaka afrykańskiego (jadalnego). Cykl produkcyjny ślimaków jadalnych od momentu zakupu do momentu ewentualnej sprzedaży będzie trwać ok. 9 miesięcy.

Z powołanych regulacji prawnych wynika, że do działów specjalnych produkcji rolnej nie zalicza się hodowli ślimaków, bowiem w tabeli zamieszczonej w załączniku nr 2 tego typu hodowla nie została wymieniona. Oznacza to, że hodowla ślimaków afrykańskich (jadalnych) jest działalnością rolniczą, a dochody z niej uzyskiwane nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, działalność w zakresie hodowli ślimaków afrykańskich (jadalnych), których hodowla trwa około 9 miesięcy, zaliczana do działalności rolniczej, wyłączonej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl