Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 16 lutego 2016 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/4511-1519/15-2/DK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 2 grudnia 2015 r. (data wpływu 2 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu dokonania przez Wnioskodawcę darowizny aktywów na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania przychodu z tytułu dokonania przez Wnioskodawcę darowizny aktywów na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i podlegającą w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: "Wnioskodawca"). Wnioskodawca jest właścicielem różnych składników majątkowych, np. akcji/udziałów w spółce kapitałowej oraz innych praw majątkowych (dalej jako: "Aktywa"). Wnioskodawca zamierza przenieść całość lub część Aktywów na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego (dalej także jako: "FIZ") z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, działającego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 157). Na moment przeniesienia Aktywów Wnioskodawca nie będzie posiadał certyfikatów inwestycyjnych w FIZ ani nie będzie uczestnikiem FIZ Przeniesienie własności Aktywów nastąpi poprzez zawarcie umowy darowizny na podstawie art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm., dalej jako: "Kodeks Cywilny"). W zamian za dokonanie darowizny Aktywów Wnioskodawca nie uzyska żadnego świadczenia od FIZ, w szczególności nie otrzyma on zapłaty za Aktywa, ani nie obejmie żadnych certyfikatów inwestycyjnych w FIZ. W związku z powyższym, Wnioskodawca powziął wątpliwości jakie skutki podatkowe będzie miała dla niego planowana transakcja.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przeniesienie przez Wnioskodawcę własności Aktywów w formie darowizny na rzecz FIZ będzie skutkowało dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu (lub dochodu) opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie Ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie przez Wnioskodawcę własności Aktywów w formie darowizny na rzecz FIZ nie będzie skutkowało dla Wnioskodawcy powstaniem przychodu (lub dochodu) opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie Ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 Ustawy o PIT, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie niektórych praw majątkowych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy o PIT: "za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: 1) odsetki od pożyczek; 2) odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5; 3) odsetki (dyskonto) od papierów wartościowych; 4) dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również: a) dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych, b) oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach, c) podział majątku likwidowanej osoby prawnej łub spółki, d) wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b; 5) przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 1c; 6) należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z: a) odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, b) realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi; 7) przychody z odpłatnego zbycia prawa poboru, w tym również ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu; 8) przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy; 9) nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za w lit. c i d, wartość wkładu niepieniężnego wniesionego w postaci rzeczy lub praw, w zamian za który wspólnikowi nie są wydawane udziały (akcje), o których mowa w pkt 9; 10) przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających."

Przepis art. 30b ust. 1 Ustawy o PIT stanowi natomiast, iż od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 1 Ustawy o PIT, dochodem, o którym mowa w ust. 1, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. Ig, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14.

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 pkt a) Ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Wskazany przychód powstaje zatem w przypadku dokonania odpłatnego zbycia akcji lub udziałów w spółkach kapitałowych.

W ramach działań planowanych przez Wnioskodawcę dojdzie natomiast do nieodpłatnego przeniesienia Aktywów na rzecz FIZ, a w zamian za dokonanie darowizny Wnioskodawca nie otrzyma żadnego świadczenia od FIZ - w szczególności nie otrzyma on zapłaty za Aktywa ani nie obejmie żadnych certyfikatów inwestycyjnych w FIZ. Nie będzie miała zatem miejsca transakcja sprzedaży Aktywów, ani nabycie certyfikatów inwestycyjnych FIZ w zamian za Aktywa. Dokonanie darowizny Aktywów na rzecz FIZ nie może być bowiem uznane za ich odpłatne zbycie. Wnioskodawca na moment darowizny nie będzie też posiadał certyfikatów inwestycyjnych w FIZ. Równocześnie, nieodpłatne przeniesienie w drodze darowizny Aktywów na rzecz FIZ nie jest objęte dyspozycją żadnego innego przepisu dotyczącego powstania przychodów z tytułu kapitałów pieniężnych. We wskazanych powyżej przepisach Ustawy o PIT zostały enumeratywnie wymienione zdarzenia, w wyniku których powstaje przychód z kapitałów pieniężnych. Wśród wskazanych przypadków nie wymieniono sytuacji, w której podatnik dokonana darowizny posiadanych akcji w spółkach na rzecz funduszy inwestycyjnych. Czynność ta w przeciwieństwie do wymienionych zdarzeń ma charakter nieodpłatny/nieekwiwalentny.

W ocenie Wnioskodawcy darowizna Aktywów na rzecz FIZ nie skutkuje również powstaniem przychodu z innych źródeł, w rozumieniu art. 20 ust. 1 Ustawy o PIT.

Stosownie do brzmienia przepisu art. 20 ust. 1 Ustawy o PIT za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Wskazany przepis art. 20 ust. 1 Ustawy o PIT przedstawia otwarty katalog zdarzeń, z zaistnieniem których dochodzi do powstania u podatnika przychodu z innych źródeł. Przy interpretacji tego przepisu nie można jednak pominąć definicji ogólnej pojęcia przychodu zawartej w art. 11 ust. 1 Ustawy o PIT. Definicja ta wskazuje na otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne oraz wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Dokonana przez Wnioskodawcę darowizna nie powoduje natomiast otrzymania przez niego żadnego świadczenia wzajemnego, czy pozostawienia mu takiego świadczenia do dyspozycji. Zatem dokonanie przez Wnioskodawcę darowizny Aktywów na rzecz FIZ, nie spowoduje otrzymania przez Wnioskodawcę żadnego świadczenia, a co za tym idzie nie pociągnie za sobą powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 Ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 888 Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna może polegać zarówno na przesunięciach do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych postaciach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie obdarowanego - do zwiększenia jego majątku (zwiększenia aktywów łub zmniejszenia pasywów). Z regulacji przepisu art. 888 Kodeksu cywilnego wynika, że darowizną może być tylko takie świadczenie na rzecz drugiej strony kosztem swojego majątku, które ma charakter bezpłatny. Oznacza to, że zobowiązujący się do przysporzenia kosztem swego majątku nie uzyskuje w zamian żadnej "odpłaty"/"korzyści wzajemnej", a więc świadczenia, które miałoby być ekwiwalentem tego przysporzenia (vide: Kodeks cywilny. Komentarz. Księga trzecia. Zobowiązania, Autor: Trzaskowski Roman, LexisNexis, Warszawa).

Nieodpłatność świadczenia polega więc na tym, że darczyńca nie otrzymuje w zamian za swoje świadczenie jakiegokolwiek świadczenia od obdarowanego. Zatem korzyść osiągana przez jedną stronę umowy nie znajduje odpowiednika po drugiej stronie. W związku z powyższym, darowizna nie skutkuje żadnym przysporzeniem majątkowym po stronie darczyńcy, które stanowić by mogło jego ewentualny przychód.

W świetle ogólnych zasad określania przychodu podatkowego zawartych w art. 11 Ustawy o PIT, brak jest podstaw do uznania, że w chwili dokonania darowizny po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym w związku ze zbyciem Aktywów jest uzależnione od odpłatności przeprowadzanych działań, gdyż tylko w takiej sytuacji może powstać po stronie Wnioskodawcy przychód. W konsekwencji należy stwierdzić, iż w wyniku dokonania darowizny Aktywów na rzecz Funduszu, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód (łub dochód) opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie Ustawy o PIT.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy znajduje potwierdzenie przykładowo w: interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej Warszawie z dnia 20 kwietnia 2011 r. (znak IPPB2/415-97/11-8/AK), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 22 stycznia 2013 r. (znak IPPB2/415-1045/12-2/EL), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2012 r. (znak IPPB2/415-144/12-2/MS1), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2012 r. (znak ITPB3/415-17/12/PST), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej Łodzi z dnia 27 lipca 2012 r. (znakIPTPB2/415-336/12-2/MP), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2014 r., (znak ITPB1/415-400/14/KW), interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 lipca 2014 r. (znak ITPB1/415-399/14/KW).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl