Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 10 lutego 2016 r.
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/4511-1511/15-2/KS1

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2015 r. (data wpływu 7 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci certyfikatów inwestycyjnych FIZ - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci certyfikatów inwestycyjnych FIZ.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Halina B. (dalej jako: "Wnioskodawca") jest osobą fizyczną będącą polskim rezydentem podatkowym o nieograniczonym obowiązku podatkowym i podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości, swoich dochodów (przychodów). Wnioskodawca posiada certyfikaty inwestycyjne w funduszu inwestycyjnym zamkniętym (dalej jako: "certyfikaty inwestycyjne FIZ").

Wnioskodawca zamierza wnieść posiadane certyfikaty inwestycyjne FIZ aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której na moment aportu będzie udziałowcem (dalej jako: "Spółka"). Aport zostanie wniesiony do Spółki według wartości rynkowej, zgodnie ze sporządzoną w tym celu wyceną. Na moment aportu Wnioskodawca nie będzie jedynym udziałowcem Spółki.

W związku z aportem, o którym mowa powyżej, Spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych udziałów. W zamian za dokonany aport, Wnioskodawca obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Wartość nominalna udziałów wydanych Wnioskodawcy przez Spółkę w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa niż wartość rynkowa przedmiotu aportu, tj. certyfikatów inwestycyjnych FIZ. Nadwyżka wartości rynkowej certyfikatów inwestycyjnych FIZ ponad wartość nominalną udziałów objętych przez Wnioskodawcę w Spółce w zamian za aport stanowić będzie tzw. agio. Powstałe agio zostanie przekazane na kapitał zapasowy Spółki.

Wartość podwyższonych w wyniku aportu kapitałów zakładowego i zapasowego Spółki odpowiadać będzie wartości rynkowej przedmiotu aportu, tj. certyfikatów inwestycyjnych FIZ.

Na marginesie, Wnioskodawca pragnie wskazać, iż w dniu 29 października 2015 r. wydana została dla niego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie indywidualna interpretacja prawa podatkowego (nr IPPB2/4511-780/15-3/MG). We wniosku o wydanie tej interpretacji Wnioskodawca wskazał, że zamierza przystąpić do spółki komandytowo-akcyjnej i/ lub spółki kapitałowej w charakterze akcjonariusza/ udziałowca i planuje wnieść tytułem wkładu niepieniężnego różne składniki majątku np. udziały/ akcje w spółkach, papiery wartościowe itp., określane łącznie jako "aktywa". We wskazanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie za prawidłowe uznał stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychodem Wnioskodawcy z tytułu objęcia przez niego udziałów/ akcji w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci "aktywów" będzie - zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. - wartość nominalna obejmowanych udziałów w spółce kapitałowej. W ramach niniejszego wniosku, Wnioskodawca uszczegółowił stan faktyczny o wskazanie, że w zdarzeniu przyszłym nastąpi aport certyfikatów inwestycyjnych FIZ do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku opisanego w opisie zdarzenia przyszłego wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci certyfikatów inwestycyjnych FIZ do Spółki, przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, a wysokość przychodu nie będzie mogła zostać przez organ podatkowy oszacowana w jakiejkolwiek innej wysokości, niż wartość nominalna objętych udziałów w Spółce.

2. Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku opisanego w opisie zdarzenia przyszłego wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci certyfikatów inwestycyjnych FIZ do Spółki, nie powstanie dla Wnioskodawcy jakikolwiek inny przychód niż przychód w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów w Spółce.

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci certyfikatów inwestycyjnych FIZ do Spółki, przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, a wysokość przychodu nie będzie mogła zostać przez organ podatkowy oszacowana w jakiejkolwiek innej wysokości, niż wartość nominalna objętych udziałów w Spółce.

Powyższe stanowisko wynika z przesłanek podsumowanych poniżej.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Jak natomiast wskazuje art. 17 ust. 2 u.p.d.o.f., przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa m.in. w art. 17 ust. 1 pkt 9-10 u.p.d.o.f., stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 u.p.d.o.f.

Artykuł 19 ust. 1 u.p.d.o.f. stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Na podstawie art. 19 ust. 3 u.p.d.o.f., wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Zgodnie natomiast z art. 19 ust. 4 u.p.d.o.f., jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

W opinii Wnioskodawcy, literalne brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. jednoznacznie przesądza, że w wypadku objęcia udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny przychodem dla wnoszącego aport jest wartość nominalna udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za ten aport.

u.p.d.o.f. nie zawiera legalnej definicji pojęcia "wartość nominalna". W takiej sytuacji, zgodnie z ogólnymi zasadami wykładni norm prawnych, należy odwołać się do powszechnego rozumienia wskazanego wyrażenia (Tak m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w Uchwale Składu Pięciu Sędziów z 29 listopada 1999 r., sygn. akt FPK 3/99, w której Sąd wskazał, że "skoro ustawodawca podatkowy nie zdefiniował dla celów podatku od nieruchomości pojęcia "budowla", ani też nie odsyła do innego aktu prawnego, w którym taka definicja ewentualnie znajduje się (...) zgodnie z założeniami współczesnej pragmatycznej wykładni prawa, wyjaśnienia tego terminu należy najpierw szukać w powszechnym języku polskim, a więc języku, którym posługują się przede wszystkim adresaci norm prawnych w danym państwie." Analogiczny pogląd prezentuje doktryna prawa podatkowego - zob.m.in. A. Gomułowicz, J. Małecki Podatki i prawo podatkowe, Warszawa 2010). Według Słownika Języka Polskiego PWN (dostępny na stronie internetowej www.sjp.pwn.pl), przez "wartość nominalną" należy rozumieć "wartość emisyjną banknotów, papierów wartościowych, znaczków pocztowych itp. uwidocznioną na nich" Jak wskazane zostało na to w Słowniku języka Polskiego pod red. E. Sobol (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 537), przez nominalną wartość należy rozumieć wartość istniejącą tylko z nazwy, tytularną, formalną.

Powszechne rozumienie pojęcia wartości nominalnej wskazuje również, iż immanentną cechą wartości nominalnej jest jej stałość (niezmienność) - jest to wartość z góry określona i niepodlegająca modyfikacjom. W przypadku udziałów Spółki, wartość nominalna jej udziałów wynikała będzie z uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz zmiany do umowy Spółki.

W efekcie, w ocenie Wnioskodawcy, przy określaniu przychodu Wnioskodawcy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., pod uwagę brana może być jedynie wartość ściśle już określona w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz zmianie umowy Spółki (wartość nominalna), co oznacza, że przychód ten nie może być określony w za pomocą innych kryteriów (np. poprzez zastosowanie kryterium rynkowości wartości udziałów).

W tym kontekście Wnioskodawca pragnie wskazać, iż kształt regulacji prawa handlowego dodatkowo potwierdza prawidłowość wskazanego stanowiska. Przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) nie przewidują bowiem obowiązku kształtowania wartości nominalnej udziałów w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości przedmiotu aportu, za jaki udziały są wydawane. Powyższe zaznaczał również wielokrotnie Naczelny Sąd Administracyjny, m.in. w wyrokach z 17 kwietnia 2013 r. (sygn. akt II FSK 1677/11), z 15 maja 2014 r. (sygn. akt II FSK 1477/12) i z 16 września 2014 r. (sygn. akt II FSK 1438/13) wskazując, że "Kodeks spółek handlowych wprowadza ograniczenia w zakresie obejmowania udziałów poniżej ich wartości nominalnej (art. 154 § 3 k.s.h.), natomiast samo określenie tej wielkości należy do decyzji wspólników i nie ma w przepisach prawa handlowego unormowania, które obligowałoby wspólników do ukształtowania wartości nominalnej udziału w wysokości równej wartości rynkowej przedmiotu aportu".

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie, w jakim art. 17 ust. 2 u.p.d.o.f. wskazuje, że przy ustalaniu przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. należy odpowiednio stosować art. 19 u.p.d.o.f., zakładający określanie przychodu w wysokości rynkowej wartości przedmiotu zbycia, kluczowe znaczenie ma fakt, że przepis ten nakazuje "odpowiednie", a nie bezpośrednie stosowanie norm wynikających z innej jednostki redakcyjnej u.p.d.o.f.

Zgodnie z powszechnie akceptowalnym w doktrynie i orzecznictwie stanowiskiem, przepis, do którego odnosi się odesłanie ma zastosowanie nie wprost (tekst jedn.: nie w pełni), lecz tylko w takim zakresie, w jakim treść przepisu, do którego następuje odesłanie jest do pogodzenia z treścią przepisu bazowego, zawierającego hipotezę przepisu odsyłającego (tak m.in. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 14 września 2010 r., sygn. akt I SA/Rz 419/10).

W omawianym przypadku treść będącego przepisem bazowym art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. jest jednoznaczna w zakresie kalkulacji wysokości przychodu jako wartości nominalnej obejmowanych udziałów i jest nie do pogodzenia z literalnym brzmieniem art. 19 u.p.d.o.f. w zakresie, w jakim przepis ten odnosi się do ustalania przychodu według wartości rynkowej. Jeśli bowiem wartość nominalna jest wartością stałą i z góry określoną (na co wskazano powyżej), to nie ma możliwości modyfikacji tejże wartości w stosunku do wartości określonej w jakikolwiek inny sposób, w tym jako wartości rynkowej.

W kontekście powyższego uznać należy, że wskazanie w art. 17 ust. 2 u.p.d.o.f. na odpowiednie zastosowanie do przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., regulacji art. 19 u.p.d.o.f. zawierającej normy odnoszące się do ustalania przychodu w wartości rynkowej zbywanej rzeczy lub praw majątkowych nie oznacza, że przychód po stronie wnoszącego aport do spółki kapitałowej może być określony w wartości rynkowej, jeżeli odbiega ona od wartości nominalnej otrzymywanych w zamian udziałów. Taka interpretacja byłaby sprzeczna z niebudzącym wątpliwości brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.

Co więcej, Wnioskodawca pragnie wskazać, że dodatkowym argumentem potwierdzającym, że w omawianej sytuacji po jego stronie powstanie przychód w wysokości nominalnej wartości obejmowanych udziałów Spółki, jest treść art. 30b ust. 2 pkt 4 u.p.d.o.f., zgodnie z którym w przypadku zbycia udziałów w spółce mającej osobowość prawną, do której wniesiono aport w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, dochodem z tego tytułu jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów, a kosztami uzyskania przychodu określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. Ze wskazanej regulacji wynika, że w przypadku odpłatnego zbycia udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, koszt uzyskania przychodu ustała się w wartości określonej w art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f., tj. w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów/akcji.

Zdaniem Wnioskodawcy, przyjęcie, że w chwili obejmowania udziałów w Spółce przychodem podatkowym Wnioskodawcy będzie nie nominalna wartość obejmowanych udziałów Spółki, lecz rynkowa wartość tych udziałów, mogłoby prowadzić do podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym agio (czyli nadwyżki wartości rynkowej przedmiotu aportu nad wartością nominalną obejmowanych udziałów). Po raz pierwszy agio stanowiłoby przychód Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu w chwili objęcia udziałów (czyli Wnioskodawca musiałby zapłacić podatek dochodowy od dochodu obliczonego z uwzględnieniem agio), a po raz drugi - w chwili zbycia udziałów Spółki, gdyż w takim przypadku kosztem uzyskania przychodu byłaby jedynie nominalna wartość udziałów Spółki (bez agio). Przyjęcie odmiennego niż prezentowane w niniejszym wniosku przez Wnioskodawcę stanowiska prowadziłoby więc do dwukrotnego opodatkowania tego samego dochodu, co stoi w sprzeczności z jedną z podstawowych zasad prawa podatkowego, tj. zasadą jednokrotności opodatkowania.

Podsumowując, w przypadku przekazania na kapitał zapasowy Spółki nadwyżki wynikającej z różnicy pomiędzy wartością rynkową certyfikatów inwestycyjnych FIZ, a wartością nominalną wydanych udziałów Spółki, przychodem Wnioskodawcy powinna być nominalna wartość obejmowanych udziałów, niezależnie od tego, czy wartość ta będzie niższa, czy też równa wartości rynkowej certyfikatów inwestycyjnych FIZ.

Na poparcie przedstawionego powyżej stanowiska Wnioskodawca pragnie przywołać dorobek orzeczniczy polskich sądów administracyjnych, które wielokrotnie jednoznacznie wskazywały, że w przypadku aportu do spółki kapitałowej przychodem wnoszącego aport jest wartość nominalna obejmowanych w zamian udziałów w tej spółce, w tym:

* wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 listopada 2014 r. (sygn. akt II FSK 2277/12), w którym Sąd wskazał, że "bezsporne jest, że przychodem z otrzymania udziałów w spółce kapitałowej w zamian za wniesienie aportu jest nominalna wartość udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny (art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.)";

* prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 30 września 2009 r. (sygn. akt I SA/Bd 699/09), zgodnie z którym "rację, zdaniem Sądu, ma skarżący twierdząc, że do ustalenia przychodu z tytułu objęcia udziałów akcji w spółce posiadającej osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny przyjmuje się wartość nominalną tych udziałów lub akcji, a art. 19 znajduje zastosowanie jedynie w zakresie zdania pierwszego ust. 1. Stwierdzić bowiem należy, że odpowiednie zastosowanie art. 19 nie może dotyczyć możliwości podwyższenia przez organ podatkowy wartości nominalnej udziałów bądź akcji (...) W art. 17 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. przewidziano, że przychodem z kapitałów pieniężnych jest nominalna wartość nabytych udziałów, czyli jak wywiedziono powyżej, wartość umownie określona przez strony, stąd, wykluczone jest, zdaniem Sądu, jakiekolwiek ustalanie wartości w oparciu o ceny rynkowe.";

* prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 14 września 2010 r. (sygn. akt I SA/Rz 419/10), w którym podkreślono, że "niewątpliwie - jak stwierdzono w zaskarżonej interpretacji - przepis art. 17 ust. 2 cyt. ustawy zawiera odesłanie do "całego" artykułu 19 tejże ustawy, niemniej jednak istotne znaczenie ma okoliczność, że jest to odesłanie do "odpowiedniego" stosowania art. 19, a to oznacza, że przepis do którego odnosi się odesłanie, ma zastosowanie nie wprost (nie w pełni), ale tylko w takim zakresie, w jakim odesłanie to jest do pogodzenia z treścią przepisu - zakresem regulacji prawnej objętej przepisem odsyłającym (...) Treść powyższego przepisu nie budzi wątpliwości interpretacyjnych i skoro wyraźnie wskazuje na nominalną wartość akcji (udziałów) jako przychodu, to tylko taka wartość może być brana pod uwagę i wobec tego brak jest podstaw prawnych do tego, by ta wartość mogła być ustalana w innej wysokości tj. w szczególności poprzez ustalanie wartości obejmowanych akcji (udziałów) w oparciu o ceny rynkowe. Jeśli bowiem wartość nominalna jest wartością wskazaną (określoną), to równocześnie nie można dopuszczać możliwości oceny tejże wartości w stosunku do wartości określonej w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności jako wartości rynkowej. Stosowanie, nawet "odpowiednie" postanowień art. 19 cyt. ustawy w zakresie ustalania wartości rynkowej, nie może w tej sytuacji mieć miejsca, bo wówczas istnienie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy byłoby albo zbędne, albo przepis ten musiałby mieć inną treść.";

* prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 6 lipca 2012 r., (sygn. akt I SA/Kr 667/12), w którym Sąd potwierdził, że "użycie w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy podatkowej określenia "wartość nominalna " powoduje, że ustawodawca w procesie wykładni treści tego przepisu prawa podatkowego jednoznacznie określił sposób ustalania wartości przychodu z kapitałów pieniężnych i wykluczył tym samym możliwość ustalania wartości tego przychodu w oparciu o inne kryteria, a więc np. w oparciu o ceny rynkowe. Jeśli bowiem wartość nominalna jest wartością wskazaną (określoną), to równocześnie nie można dopuszczać możliwości oceny tejże wartości w stosunku do wartości określonej w jakikolwiek inny sposób, a w szczególności jako wartości rynkowej."

Również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zajął analogiczne do powyższych stanowisko w wyroku z 22 sierpnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Po 938/12) podkreślając, że "Sąd w składzie orzekającym nie podziela poglądu (...) że ustalenie przychodów uzyskanych z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej może nastąpić nie w oparciu o wartość nominalną udziałów, lecz o wycenę aportu wniesionego na pokrycie kapitału zakładowego".

Jednocześnie, Wnioskodawca pragnie wskazać, że Naczelny Sąd Administracyjny wielokrotnie rozstrzygał kwestię wzajemnej relacji analogicznych regulacji ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.; dalej jako " u.p.d.o.p."), tj. art. 12 ust. 1 pkt 7 i art. 14 ust. 1-3 u.p.d.o.p. wskazując, że skoro w u.p.d.o.p. przewidziano, iż przychodem jest nominalna wartość udziałów otrzymanych w zamian za aport, to nie można ustalać przychodu, odwołując się do ich wartości rynkowej (tak m.in. w wyrokach z 15 maja 2014 r., sygn. akt II FSK 1477/12, z 31 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 1223/11, z 16 września 2014 r., sygn. akt II FSK 1438/13 i z 1 września 2015 r., sygn. akt II FSK 1693/13). Przede wszystkim, Wnioskodawca pragnie wskazać na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów z 20 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1772/13, zgodnie z którym: "wartość nominalna udziałów (akcji) co do zasady nie podlega mechanizmom rynkowym (...). Dlatego też badanie, jaką wartość rynkową ma wartość nominalna udziałów (akcji) jest po prostu niemożliwe. (...) Reasumując tę część rozważań, należy przyjąć, że w świetle art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 14 ust. 1-3 u.p.d.o.p., organy podatkowe nie są uprawnione do określenia przychodu spółki wnoszącej aport z tytułu obejmowanych udziałów (akcji) w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów (akcji)".

Wnioskodawca pragnie podkreślić, iż zdaje sobie sprawę z tego, że wyżej wskazane orzeczenia zapadły na gruncie przepisów u.p.d.o.p., której regulacjom Wnioskodawca (jako osoba fizyczna) nie podlega, niemniej jednak, w jego ocenie tezy zawarte w przywołanych wyrokach mogą znaleźć zastosowanie w odniesieniu do art. 17 ust. 1 pkt 9 i art. 19 u.p.d.o.f. z uwagi na znaczące podobieństwo konstrukcji i treści regulacji obu ustaw o podatku dochodowym.

Mając na uwadze wyżej przedstawione argumenty, jak również przytoczone orzecznictwo sądów administracyjnych, za prawidłowe należy uznać prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko, zgodnie z którym w przypadku przekazania na kapitał zapasowy spółki kapitałowej nadwyżki wynikającej z różnicy pomiędzy wartością rynkową przedmiotu aportu, a wartością nominalną wydanych udziałów tej spółki, przychodem wnoszącego aport będzie nominalna wartość obejmowanych udziałów, niezależnie od tego, czy wartość ta będzie niższa, czy też równa wartości rynkowej przedmiotu aportu. W efekcie, we wskazanym we wniosku zdarzeniu przyszłym, tj. w przypadku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci certyfikatów inwestycyjnych FIZ do Spółki, przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów, a jednocześnie wysokość przychodu nie będzie mogła zostać przez organ podatkowy oszacowana w jakiejkolwiek innej wysokości, niż wartość nominalna objętych udziałów w Spółce.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że zbieżne z prezentowanym przez niego stanowiskiem pozostają najnowsze rozstrzygnięcia organów podatkowych wydane w analogicznych do przedstawionego we wniosku stanach faktycznych, dotyczących wniesienia do spółki kapitałowej aportu w postaci certyfikatów inwestycyjnych o wartości rynkowej przewyższającej wartość nominalną wydawanych w zamian udziałów, w tym:

* interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 stycznia 2015 r. (nr ILPB2/415-1076/14-2/WM i ILPB2/415-1074/14-2/WM), w których organ potwierdził, że "jeżeli aport wniesiony do spółki kapitałowej w postaci wskazanych we wniosku składników majątkowych (np. certyfikatów inwestycyjnych), nastąpi w warunkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód podatkowy w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za taki wkład. Wysokość ww. przychodu nie będzie mogła zostać oszacowana w jakiejkolwiek innej wysokości niż wartość nominalna wydanych udziałów";

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 kwietnia 2014 r. (nr IPPB2/415-170/14-2/AS), w której organ potwierdził, że "w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę posiadanych certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym z siedzibą w Polsce w drodze aportu do spółki kapitałowej z siedzibą w kraju członkowskim Unii Europejskiej, niebędącej polskim rezydentem podatkowym, przychodem Wnioskodawcy będzie wartość nominalna objętych udziałów spółki";

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 czerwca 2014 r. (nr IPPB2/415-240/14-2/MK1), w której podkreślono, że "do ustalenia przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny należy przyjąć wartość nominalną tych udziałów, a art. 19 znajduje zastosowanie jedynie w zakresie zdania pierwszego ust. 1. Tym samym organy podatkowe nie będą miały podstaw do określenia tego przychodu w innej wysokości, tj. w wysokości wartości rynkowej wnoszonego aportu";

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 kwietnia 2011 r. (nr IBPBII/2/415-156/11/CJS), gdzie wskazane zostało, że "przychodem z tytułu wniesienia wskazanych we wniosku certyfikatów inwestycyjnych, jako wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w zamian za udziały objęte w tej spółce, będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawczynię udziałów, niezależnie od faktu, iż ich wartość będzie niższa od wartości rynkowej wnoszonych certyfikatów".

Ad. 2

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci certyfikatów inwestycyjnych FIZ do Spółki, nie powstanie dla Wnioskodawcy jakikolwiek inny przychód niż przychód w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów w Spółce.

Zgodnie z art. 21 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), aby powstało zobowiązanie podatkowe musi zaistnieć określone w ustawie regulującej konstrukcję danego podatku (w tym wypadku w u.p.d.o.f.) zdarzenie (stan faktyczny), z którym ustawa ta łączy powstanie zobowiązania podatkowego.

Co więcej, zgodnie z powszechnie przyjętym stanowiskiem, obowiązek podatkowy musi bezpośrednio wynikać z przepisów ustawy. Jak wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13), "zgodnie z wyrażoną w art. 217 Konstytucji zasadą wyłączności ustawy, nakładanie podatków, określanie podmiotów, przedmiotów i stawek podatkowych należy do ustawodawcy. Poza granicami wytyczonymi przez ustawodawcę rozstrzyganie o obowiązku podatkowym kształtuje się zgodnie z zasadą in dubio pro tributario (...) Zgodnie ze stanowiskiem wypracowanym w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału, nie jest dopuszczalne ustanowienie obowiązku podatkowego nieopartego na skonkretyzowanym obowiązku ustawowym".

Z powyższego wynika, że aby określone zdarzenie było opodatkowane podatkiem dochodowym, ustawodawca musi wyraźnie wskazać, że takie zdarzenie jest opodatkowane, jak również wskazać, co stanowi przedmiot opodatkowania.

W ocenie Wnioskodawcy, regulacją ustawową mającą zastosowanie w przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego sytuacji jest art. 17 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 17 ust. 2 u.p.d.o.f. Z przepisów tych wynika, że przychodem dla Wnioskodawcy w opisanym zdarzeniu przyszłym będzie wartość nominalna wydanych udziałów. Podkreślenia wymaga okoliczność, że przychód wiązany z wniesieniem certyfikatów inwestycyjnych FIZ do Spółki nie może zostać określony przez organy podatkowe w innej wysokości niż wartość nominalna (co wykazano w uzasadnieniu do stanowiska Wnioskodawcy w pytaniu 1).

W ocenie Wnioskodawcy, u.p.d.o.f. nie zawiera innego niż art. 17 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 17 ust. 2 u.p.d.o.f. przepisu określającego wysokość przychodu, którego hipotezę wypełniałoby zdarzenie wskazane w opisie zdarzenia przyszłego. Oznacza to, że żaden inny przepis nie znajdzie w omawianej sytuacji zastosowania w zakresie zdefiniowania przychodu po stronie Wnioskodawcy.

W świetle powyższego, za prawidłowe uznać należy przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko, zgodnie z którym w przypadku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci certyfikatów inwestycyjnych FIZ do Spółki, nie powstanie dla Wnioskodawcy jakikolwiek inny przychód niż przychód w wysokości nominalnej wartości objętych udziałów w Spółce.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że prawidłowość wyżej wskazanego stanowiska jest akceptowana przez organy podatkowe, m.in. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, który w wydanych w analogicznym stanie faktycznym interpretacjach indywidualnych z 30 stycznia 2015 r. (nr ILPB2/415-1076/14-2/WM i ILPB2/415-1074/14-2/WM) wskazał, że "zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że z tytułu omawianej transakcji po Jego stronie nie powstanie żaden inny przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż ustawa normująca opodatkowanie tym podatkiem - jako przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce - wymienia jedynie wartość nominalną objętych w zamian za wkład niepieniężny udziałów (art. 17 ust. 1 pkt 9)".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego - jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei w świetle zapisu art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c).

Zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 5 ww. ustawy dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1, jest różnica pomiędzy przychodem określonym zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną będącą polskim rezydentem podatkowym o nieograniczonym obowiązku podatkowym i podlega w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości, swoich dochodów (przychodów). Wnioskodawca posiada certyfikaty inwestycyjne w funduszu inwestycyjnym zamkniętym (dalej jako: "certyfikaty inwestycyjne FIZ"). Wnioskodawca zamierza wnieść posiadane certyfikaty inwestycyjne FIZ aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której na moment aportu będzie udziałowcem (dalej jako "Spółka"). Aport zostanie wniesiony do Spółki według wartości rynkowej, zgodnie ze sporządzoną w tym celu wyceną. Na moment aportu Wnioskodawca nie będzie jedynym udziałowcem Spółki. W związku z aportem, Spółka dokona podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych udziałów. W zamian za dokonany aport, Wnioskodawca obejmie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Wartość nominalna udziałów wydanych Wnioskodawcy przez Spółkę w zamian za wkład niepieniężny będzie niższa niż wartość rynkowa przedmiotu aportu, tj. certyfikatów inwestycyjnych FIZ. Nadwyżka wartości rynkowej certyfikatów inwestycyjnych FIZ ponad wartość nominalną udziałów objętych przez Wnioskodawcę w Spółce w zamian za aport stanowić będzie tzw. agio. Powstałe agio zostanie przekazane na kapitał zapasowy Spółki. Wartość podwyższonych w wyniku aportu kapitałów zakładowego i zapasowego Spółki odpowiadać będzie wartości rynkowej przedmiotu aportu, tj. certyfikatów inwestycyjnych FIZ.

Należy wskazać, że na gruncie powszechnie obowiązującego prawa podatkowego nie występuje definicja wkładu niepieniężnego (aportu). Również przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) nie zawierają definicji wkładu niepieniężnego, nie stanowią też wprost, co może być przedmiotem tego wkładu. Wskazują jedynie w art. 14 § 1, że przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. Zatem przedmiotem aportu mogą być nieruchomości, rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe, które posiadają tzw. zdolność aportową. Należy ją rozumieć jako zespół cech, które powinny być łącznie spełnione przez dane prawo, aby można je było uznać za przedmiot aportu. Tak więc elementem aportu mogą być wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku certyfikaty inwestycyjne FIZ.

Zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Ustawodawca w przepisie art. 17 ust. 1a ustawy podatkowej wyraźnie przewidział moment powstania przychodu osoby fizycznej wnoszącej do spółki aport w postaci udziałów, stanowiąc, że przychód określony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

1.

zarejestrowania spółki, spółdzielni albo

2.

wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo

3.

wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, albo

4.

podjęcia uchwały o przyjęciu w poczet członków spółdzielni, albo

5.

w którym upływa okres 5 lat od dnia objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej wniesiony przez podmiot komercjalizujący, chyba że przed tym dniem nastąpiło zbycie, umorzenie lub unicestwienie tych udziałów (akcji) albo podmiot komercjalizujący został postawiony w stan upadłości lub likwidacji lub przestał być podatnikiem podlegającym w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania; w przypadku wystąpienia tych okoliczności przychód ustala się na dzień poprzedzający dzień ich wystąpienia.

Z brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ustawodawca wiąże określone skutki prawne w zakresie podatku dochodowego z objęciem udziałów w zamian za aport po stronie podmiotów wnoszących wkład. Gdy podmiot wnosi do spółki kapitałowej wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, osiąga w związku z tą operacją przychód. Jest nim nominalna wartość udziałów (akcji) objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wskazał, że przy ustalaniu wartości uzyskanego w wyżej wymieniony sposób przychodu stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Istotnym w rozpatrywanej sprawie jest zwrot "nominalna wartość udziałów". Przez nominalną wartość należy rozumieć wartość istniejącą tylko z nazwy, tytularną, formalną (por. Słownik języka polskiego pod red. E. Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 544). Wartość nominalna jest wielkością stałą, z jej istoty wynika, że nie może być podwyższona. Podwyższenie takiej wielkości skutkowałoby ukształtowaniem nowej innej wielkości, która nie byłaby już wartością nominalną. Użycie przez ustawodawcę pojęcia "nominalna" wskazuje, że wykluczona jest jakakolwiek możliwość ustalania wartości udziału w oparciu o ceny rynkowe. Ustawodawca bowiem wyraźnie i jednoznacznie stwierdził, że w takim wypadku brana może być jedynie pod uwagę wartość ściśle już określona w umowie spółki.

Użycie przez prawodawcę podczas konstruowania norm prawnych określenia "odpowiednio" oznacza, że przepis, do którego odwołano się ma zostać zastosowany jedynie w zakresie, w jakim da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym.

W treści art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziano, że przychodem z kapitałów pieniężnych jest nominalna wartość nabytych udziałów, czyli wartość umownie określona przez strony, stąd, wykluczone jest jakiekolwiek ustalanie wartości w oparciu o ceny rynkowe. Odpowiednie zastosowanie art. 19 ust. 1 ustawy polega wyłącznie na zastosowaniu zdania pierwszego, zgodnie z którym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia.

W związku z powyższym należy wskazać, że prawodawca w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uznał nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny. Przez nominalną wartość należy rozumieć wartość istniejącą tylko z nazwy, tytularną, formalną. Takiego rozumienia analizowanego przepisu nie zmienia art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który w zakresie ustalania wartości przychodów odsyła do odpowiedniego stosowania art. 19 tej ustawy. Słowo "odpowiednie" oznacza, że do ustalenia wartości przychodu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 9 ma zastosowanie wyłącznie zdanie pierwsze art. 19 ust. 1 ustawy. Uzasadnieniem do odpowiedniego zastosowania tylko ust. 1 jest to, iż przepis, do którego odwołano się może zostać zastosowany jedynie w zakresie, jaki da się pogodzić z charakterem instytucji prawnej regulowanej przepisem odsyłającym.

W konsekwencji należy wskazać, że w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci certyfikatów inwestycyjnych FIZ do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki kapitałowej) nie powstanie dla Wnioskodawcy jakikolwiek inny przychód niż przychód wynikający z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. przychód w wysokości nominalnej wartości udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, objętych w zamian za wkład niepieniężny. Ponadto należy wskazać, że żaden inny przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanym przez Wnioskodawcę zdarzeniu przyszłym nie będzie miał zastosowania.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci wskazanych we wniosku certyfikatów inwestycyjnych FIZ, nastąpi w warunkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód podatkowy w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za taki wkład. Ponadto zgodzić się należy z Wnioskodawcą, że z tytułu omawianej transakcji po Jego stronie nie powstanie żaden inny przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż ustawa normująca opodatkowanie tym podatkiem - jako przychód z tytułu objęcia udziałów w spółce - wymienia jedynie wartość nominalną objętych w zamian za wkład niepieniężny udziałów (art. 17 ust. 1 pkt 9).

A zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego oraz wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazać należy, że rozstrzygnięcia te dotyczyły tylko konkretnych spraw podatnika osądzonych w określonym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym i w tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Natomiast organy podatkowe mimo, że w ocenie indywidualnych spraw podatników posiłkują się wydanymi rozstrzygnięciami innych organów podatkowych, oraz sądów administracyjnych to nie mają możliwości zastosowania ich wprost, z tego powodu, że nie stanowią materialnego prawa podatkowego. Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Powoływane interpretacje indywidualne oraz wyroki sądów administracyjnych dotyczyły tylko konkretnych spraw wydanych w określonym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa. Z uwagi na powyższe przywołane rozstrzygnięcia nie są wiążące dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl