Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 lutego 2016 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/4511-1352/15-2/DK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2015 r. (data wpływu 30 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia oraz zbycia udziałów w spółce z o.o./ akcyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych objęcia oraz zbycia udziałów w spółce z o.o./ akcyjnej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca w drodze darowizny otrzyma od ojca nieruchomość niemieszkalną do majątku osobistego. Przedmiotowa nieruchomość będzie wynajmowana na podstawie zawartej umowy pomiędzy Wnioskodawcą a najemcą. W tym celu Wnioskodawca zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach której osiągnie zyski z czynszu najmu kwalifikować do przychodów, a ponoszone wydatki do kosztów uzyskania przychodów, w tym dokonywane odpisy amortyzacyjne od środka trwałego. Nieruchomość stanowiąca środek trwały będzie wprowadzona do ewidencji środków trwałych w wartości początkowej wynikającej z umowy darowizny i od tej wartości będą dokonywane odpisy amortyzacyjne. Wartość nieruchomości wynikająca z umowy darowizny będzie zgodna z wartością operatu szacunkowego przedmiotowej nieruchomości.

Następnie w okresie kilku miesięcy lub lat Wnioskodawca obejmie udziały w spółce prawa handlowego sp. z o.o. lub spółka akcyjna w zamian za wniesienie przedmiotowej nieruchomości jako przedmiot wkładu niepieniężnego. Wartość obejmowanych udziałów będzie stanowiła ich wartość nominalną w wartości początkowej środka trwałego po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne. W spółce z o.o. lub akcyjnej Wnioskodawca będzie jedynym udziałowcem akcjonariuszem.

Wnioskodawca nie wyklucza w przyszłości sprzedaży udziałów/akcji objętych w sp z o.o. lub akcyjnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy w wyniku wprowadzenia nieruchomości do ewidencji środków trwałych i wykorzystywanie jej na potrzeby prowadzonej działalności wartość początkowa nieruchomości ustalona dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość wynikającą z umowy darowizny.

2. Czy, kiedy i w jakiej wysokości powstanie dochód do opodatkowania w wyniku wniesienia nieruchomości jako wkład niepieniężny i objęcie udziałów w spółce z o.o./akcyjnej.

3. Czy, kiedy i w jakiej wysokości powstanie dochód do opodatkowania w wyniku zbycia udziałów w spółce z o.o./akcyjnej objętych w zamian za wkład niepieniężny - nieruchomość.

4. Czy wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego do spółki z o.o./akcyjnej przed upływem 12 miesięcy od dnia wprowadzenia składnika majątku do ewidencji środków trwałych i wykorzystywanie w prowadzonej działalności będzie rodziło skutek nieuznania nieruchomości za środek trwały.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1 W opinii Wnioskodawcy w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej i osiągania przychodów z najmu nieruchomości podatnik ma prawo uznać za koszt uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej przedmiotowej nieruchomości - środka trwałego. W związku z faktem, ze nabycie nieruchomości przez Wnioskodawcę nastąpiło na mocy umowy darowizny wartość początkowa nieruchomości ustalona dla potrzeb dokonywania odpisów amortyzacyjnych będzie stanowiła wartość wynikająca z aktu notarialnego zawartej umowy darowizny. Zgodnie bowiem z przepisem art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18 uważa się w razie nabycia w drodze spadku darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - wartość rynkową z dnia nabycia, chyba ze umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Powyższy przepis obliguje podatnika do ustalenia prawidłowej wartości środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie, ustawodawca ustalił górna granice tej wartości tj wartość rynkową niezależnie od wartości ustalonej przez strony w umowie nie może ona przekroczyć wartości rynkowej z dnia nabycia przy czym kwota niższa od wartości rynkowej podana w umowie stanowi podstawę ustalenia wartości początkowej środka trwałego. W przedmiotowej sprawie wartość wynikającą z umowy będzie stanowiła wartość rynkowa nieruchomości określoną na podstawie operatu szacunkowego rzeczoznawcy. Wobec powyższego że wartość rynkowa będzie tożsama z wartością ustaloną w umowie, w opinii Wnioskodawcy przyjąć należy wartość początkową dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych wartość wynikająca z umowy darowizny.

Ad. 2 W opinii Wnioskodawcy nie wystąpi dochód do opodatkowania na etapie obejmowania udziałów w spółce z o.o./akcyjnej w zamian za wkład niepieniężny. Zgodnie bowiem z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny, przychód ten w rozumieniu przepisu art. 17 ust. 1a ustawy powstaje w dniu zarejestrowania spółki, wpisu do rejestru o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki albo wydania dokumentów akcji, jeżeli związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. Natomiast na podstawie art. 22 ust. 1e pkt 1 ustawy w przypadku objęcia udziałów albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część - na dzień objęcia tych udziałów,akcji, wkładów ustala się koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a w wysokości wartości początkowej przedmiotu wkładu, zaktualizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszonej o sumę dokonanych przed wniesieniem tego wkładu niepieniężnego są środki trwałe lub wartości niematerialne lub prawne.

W związku z powyższym na dzień podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia przychodu w wartości nominalnej obejmowanych udziałów zaś kosztem będzie wartość początkowa nieruchomości wynikająca z ewidencji środków trwałych pomniejszona o odpisy amortyzacyjne. W przypadku gdy wartości te będą równe nie wystąpi dochód do opodatkowania. Kolejnym przepisem regulującym brak podstaw do opodatkowania wniesionego wkładu niepieniężnego jest art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy, który określa że nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 8 do odpłatnego zbycia w formie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki lub spółdzielni środków obrotowych, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Ad. 3 W opinii Wnioskodawcy w momencie zbycia udziałów/akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny stanowiący środek trwały zobowiązany będzie do ustalenia przychodu i kosztów uzyskania przychodów na dzień zbycia w przewidywań podatnika. Skoro zatem Wnioskodawca będzie zakładał, że dany składnik majątku będzie wykorzystywał dłużej niż rok, decyzji o uznaniu go za środek trwały oraz rozpoczęcie jego amortyzacji jest słuszna. W związku z powyższym sprzedaż wskazanego składnika majątku przed upływem 12 cy od jego nabycia (czy też oddanie do używania) nie skutkuje utratą statusu środka trwałego, a tym samym nie skutkuje obowiązkiem dokonywania korekt dotychczasowych odpisów amortyzacyjnych jak i kosztów uzyskania przychodów. Sprzedaż środka trwałego należy rozliczyć tak samo jak sprzedaż środka trwałego wykorzystanego powyżej 12 miesięcy.

Ad. 4 W opinii Wnioskodawcy odpłatne zbycie składnika majątku (wniesienie aportem) przed upływem 12 miesięcy od dnia użytkowania go w prowadzonej działalności gospodarczej nie będzie rodziło skutku w postaci utraty uznania nieruchomości za środek trwały. Za przyjęciem powyższego stanowiska przemawia definicja środka trwałego ujęta w przepisie art. 22a ust. 1 ustawy w rozumieniu którego środkami trwałymi podlegającymi amortyzacji są stanowiące własność lub współwłasność podatnika nabyte lub wytworzone we własnym zakresie kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania m.in. maszyny, urządzenia czy środki transportu o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub określonej w art. 23a ust. 1 ustawy.

Przytoczona regulacja wskazuje, ze decyzją o tym czy dany składnik winien być zaliczony do środków trwałych (w zakresie dotyczącym okresu użytkowania) należy podjąć na podstawie oparciu o regulacje przepisu art. 17 ust. 1 pkt 6a ustawy i art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy.

Dochód do opodatkowania zostanie ustalony w wysokości różnicy pomiędzy sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego ich zbycia, a kosztami podatkowymi określonymi na podstawie art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy. Dochód ten zostanie opodatkowany na podstawie at. 30 b ust. 1 w ramach rocznego zeznania podatkowego PIT-38. Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 6a ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów/akcji oraz papierów wartościowych.

Kolejna czynnością będzie ustalenie sposobu nabycia udziałów/akcji zbywanych.

Przedmiotowe udziały/akcje będą nabyte za wkład niepieniężny, środek trwały - nieruchomość, wobec powyższego do ustalenia kosztu uzyskania przychodu zastosowanie mieć będzie przepis art. 22 ust. 1f pkt 1 ustawy. Zatem jeśli wkład był w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część koszty uzyskania przychodów określa się w nominalnej wartości objętych udziałów/akcji z dnia ich objęcia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcy i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl