Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 października 2015 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/4511-1043/15-2/KS1

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2015 r. (data wpływu) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie możliwości opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Prezesem Zarządu tej spółki. Aktualnie Zarząd w spółce jest jednoosobowy. Formalnoprawną podstawą pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Wnioskodawcę jest stosunek powołania Wnioskodawcy uchwałą Zgromadzenia Wspólników oraz umowa o pracę, na podstawie której wypłacane jest stosowne wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy. Zakres obowiązków Wnioskodawcy, zgodnie z wyżej wymienionym powołaniem oraz umową o pracę Wnioskodawcy jako Prezesa Zarządu obejmuje bieżące reprezentowanie spółki przy wszelkich czynnościach prawnych i faktycznych związanych z działalnością spółki tj. obowiązkami wynikającymi z brzmienia stosownych przepisów ustaw, w tym Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Jednocześnie wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej działającej w ramach odrębnej branży gospodarczej, dla której wybrał formę opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 30C u.p.d.o.f. (tekst jedn.: podatek liniowy 19%).

Wnioskodawca biorąc pod uwagę swoją specjalistyczną wiedzę, znajomość branży, w której działa oraz umiejętności - zamierza rozszerzyć prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie związanym z doradztwem ekonomicznym i finansowym (kod PKD: 70.22.Z). Zakres świadczonych usług doradztwa obejmowałby m.in. usługi doradztwa w zakresie planowania strategicznego, opracowywania analiz ekonomicznych dotyczących zewnętrznych źródeł finansowania działalności i rozwoju podmiotów gospodarczych, analiz rynku ubezpieczeń,optymalizacji kosztów działalności i innych zagadnień finansowych i ekonomicznych. Wnioskodawca zamierza także świadczyć usługi na rzecz spółki, w której pełni obecnie funkcję Prezesa Zarządu. Wnioskodawca zamierza podpisać umowę o świadczeniu usług doradczych, gdzie w rezultacie objąłby również stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju (Business Development Manager).

Współpraca Wnioskodawcy ze spółką byłaby zatem dwutorowa, tzn. Wnioskodawca nadal by zarządzał spółką w ramach zajmowanego stanowiska Prezesa Zarządu i jednocześnie, Wnioskodawca rozpocząłby prowadzenie działalności gospodarczej, natomiast w ramach tej działalności świadczyłby dodatkowo na rzecz spółki usługi doradztwa ekonomicznego na podstawie umowy cywilnoprawnej pomiędzy firmami.

Umowa na świadczenie usług doradczych zawarta ze spółką regulowałaby w szczególności zakres świadczeń, miesięczne i kwartalne wynagrodzenie, okres wypowiedzenia, minimalny wymiar dyspozycyjności doradcy, czas trwania umowy, poufność, zakaz konkurencji. Przedmiotem umowy nie byłoby zarządzanie, ale wyłącznie czynności doradcze. Zadania do realizacji przez doradcę przekazywane byłyby przez osoby sprawujące funkcje kierownicze i dyrektorów Spółki.

Umowa o świadczenie usług doradczych nie obejmowałaby żadnych usług zarządzania, zakres umowy byłby inny od obecnie wykonywanych przez Wnioskodawcę czynności zarządzania w ramach powołania na stanowisko Prezesa Zarządu oraz zakresu umowy o pracę. Wnioskodawca świadczyłby usługi doradcze na własny rachunek i na własne ryzyko. Tym niemniej możliwe jest, że odpowiedzialność Wnioskodawcy za działania wobec osób trzecich zostanie w umowie częściowo ograniczona, do kwoty odpowiadającej kilku krotności wynagrodzenia Wnioskodawcy. Jednocześnie, Wnioskodawca planuje również, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczył usługi doradztwa na rzecz również innych podmiotów niż spółka, w których obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Usługi doradcze wykonywane w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej, nie byłyby wykonywane pod kierownictwem żadnego zlecającego te czynności. Wnioskodawca decydować będzie o czasie i miejscu wykonywania usług z tym zastrzeżeniem, że Wnioskodawca zobowiąże się do minimalnych wizyt w tygodniu w siedzibie spółki w wybranym przez siebie czasie.

Przed dniem uzyskania pierwszego przychodu Wnioskodawca złoży właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczenia na rzecz spółki usług doradczych w ramach rozszerzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, będzie podlegało opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostało wybrane w dotychczasowej działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, w sytuacji gdy jednocześnie pełni w spółce z o.o. funkcję Prezesa Zarządu wg umowy o pracę i umowy powołania o zakresie innym niż usługi doradcze świadczone w działalności gospodarczej.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi doradcze świadczone w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz spółki, w której obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu (na podstawie uchwały o powołaniu i umowy o pracę) w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej będą mogły być opodatkowane w roku rozpoczęcia świadczenia usług i latach następnych według zasad wskazanych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: 19% podatek liniowy). Wnioskodawca przed dniem uzyskania pierwszego przychodu z tytułu prowadzonej działalności zawiadomi właściwy urząd skarbowy o wyborze tego sposobu opodatkowania oraz oświadczy, że zakres tych czynności nie będzie odpowiadał czynnościom, które wykonuje obecnie jako Prezes Zarządu w tej spółce.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Zgodnie z treścią definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ww. ustawy, działalność gospodarcza albo pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa: wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa; polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż; polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 5b ust. 1 ww. ustawy, za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: (I) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności; (II) są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności; (III) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Stosownie do zapisu art. 9a ust. 1 powołanej ustawy, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku obowiązani są do złożenia właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów, może złożyć oświadczenie właściwemu Naczelnikowi Urzędu Skarbowemu do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak, niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Z kolei w myśl art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej, przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

W opinii Wnioskodawcy nie budzi wątpliwości okoliczność, że w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, usługi doradcze mieszczą się w definicji pozarolniczej działalności gospodarczej z art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawcy w omawianym zdarzeniu przyszłym nie są spełnione przesłanki, o których mowa w art. 5b ust. 1 ww. ustawy, tj. w szczególności w omawianym przypadku nie istnieje stosunek podporządkowania (kierownictwa), pomiędzy Wnioskodawcą, a spółką (wynikać to będzie nie tylko z treści umowy o świadczenie usług, ale również ze specyfiki wykonywanych usług) oraz Wnioskodawca ponosi ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną przez niego działalnością.

Ponadto, literalna wykładnia art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że ograniczenie w stosowaniu stawki liniowej do opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej w bieżącym roku ma zastosowanie tylko w sytuacji, gdy przedsiębiorca świadczy takie same usługi, które świadczył w roku bieżącym i poprzednim na rzecz byłego pracodawcy (o którym mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o PIT). A zatem, wyżej wymienione ograniczenie nie będzie miało zastosowania w przypadku Wnioskodawcy, ponieważ mimo, iż łączy go obecnie ze spółką stosunek pracy - to jak zostało zaznaczone w zdarzeniu przyszłym zamieszczonym powyżej, Wnioskodawca wykonywał będzie w ramach zawartej umowy o świadczenie usług inne czynności (usługi w zakresie doradztwa ekonomicznego (kod PKD: 70.22.Z)) od tych, które wykonuje obecnie jako osoba na stanowisku Prezesa Zarządu, czyli zarządzania spółką.

Dlatego też, zdaniem Wnioskodawcy, Wnioskodawca będzie miał prawo do opodatkowania dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego od spółki w których pełni funkcję Prezesa Zarządu (na podstawie umowy o pracę) z tytułu świadczenia usług doradczych, 19% podatkiem liniowym w roku bieżącym oraz w latach następnych pod warunkiem, że zakres tych czynności nie będzie odpowiadał czynnościom, które wykonuje obecnie jako Prezes Zarządu w tej spółce.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Końcowo należy wskazać, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego podanego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl