IPPB1/415-974/09-2/AM

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 15 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-974/09-2/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2009 r. (data wpływu 23 grudnia 2009 r.).) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych zakresie zwolnienia z opodatkowania bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową w związku z wykupem lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową w związku z wykupem lokalu mieszkalnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione stępujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 16 października 1986 r. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą przy w W przydzieliło Wnioskodawcy mieszkanie służbowe w W - jako pracownikowi Spółdzielni. Z ww. Spółdzielni wydzieliła się Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa z siedzibą w W. W zasobach znalazło się mieszkanie służbowe Wnioskodawcy. Wnioskodawca w dniu 2 stycznia 2003 r. jako pracownik (gospodarz domu) Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej zawarł Umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas oznaczony, której przedmiotem jest do dnia dzisiejszego lokal w W. Obecnie SBM przyjęła nowy punkt Statutu, zgodnie z którym "Aktualni i byli gospodarze domów, którzy zamieszkują w lokalach z zasobów Spółdzielni na podstawie umowy najmu zawartej ze Spółdzielnią w związku ze świadczeniem pracy, mogą wykupić na własność zajmowane przez nich lokale z uwzględnieniem 90% bonifikaty ustalonej w stosunku wartości rynkowej wykupywanego lokalu, przy czym wartość rynkowa lokalu określana będzie przez rzeczoznawcę majątkowego i według stanu na dzień wykonywania wykupu."

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku zakupu lokalu powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego od 90% bonifikaty udzielonej przez Spółdzielnię.

Zdaniem Wnioskodawcy dochód uzyskany przez niego jako dotychczasowego najemcy z tytułu zakupu zakładowego lokalu mieszkalnego w wysokości odpowiadającej różnicy między ceną rynkową tego lokalu a ceną zakupu - jest zwolniony z podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 93.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 93 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców - w wysokości odpowiadającej różnicy między ceną rynkową tych budynków lub lokali a ceną zakupu. Z treści powyższego przepisu wynika, iż prawo do zwolnienia w nim zawarte przysługuje w sytuacji zakupu zakładowego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego przez dotychczasowych najemców.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca w przyszłości chciałby skorzystać z możliwości wykupu stanowiącego własność pracodawcy mieszkania, którego jest najemcą. Zgodnie z nowo przyjętym punktem w statucie Spółdzielni zgodnie z którym " aktualni i byli gospodarze domów, którzy zamieszkują w lokalach z zasobów Spółdzielni na podstawie umowy najmu zawartej ze Spółdzielnią w związku ze świadczeniem pracy, mogą wykupić na własność zajmowane przez nich lokale z uwzględnieniem 90/% bonifikaty ustalonej w stosunku wartości rynkowej wykupywanego lokalu, przy czym wartość rynkowa lokalu określana będzie przez rzeczoznawcę majątkowego i według stanu na dzień wykonywania wykupu."

Reasumując, jeżeli w istocie przeniesienie własności lokali nastąpi w warunkach określonych w cytowanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych to po stronie Wnioskodawcy nie wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu realizacji przedmiotowej umowy i w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie obowiązany do zapłaty podatku.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl