Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-926/08-2/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji/udziałów spółki kapitałowej do spółki osobowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci akcji/udziałów spółki kapitałowej do spółki osobowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Osoba fizyczna, mające miejsce zamieszkania na terytorium Polski ("Osoba Fizyczna"), posiada akcje/udziały spółek kapitałowych (zwane dalej łącznie jako "Udziały"). Osoba Fizyczna, wraz z innymi osobami, utworzyła spółkę niemającą osobowości prawnej - tj. spółkę osobową w rozumieniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych ("Spółka Osobowa"), oraz objęła udziały za gotówkę.

Następnie Osoba Fizyczna zamierza objąć następne udziały w Spółce Osobowej w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci Udziałów po ich wartości rynkowej ustalonej na moment wniesienia do tej spółki (wyższej niż kwota wydatków poniesionych przez Osobę Fizyczną na objęcie/nabycie udziałów).

Następnie, Spółka Osobowa może zostać przekształcona, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, w spółkę kapitałową (tj. w spółkę z o.o. lub w spółkę akcyjną) ("Spółka Kapitałowa").

Następnie, Osoba Fizyczna może odpłatnie zbyć (np. sprzedać) całość lub część posiadanych przez nią udziałów/akcji Spółki Kapitałowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy zgodnie z art. 17 (w szczególności art. 17 ust. 1 pkt 9) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wystąpi u Osoby Fizycznej przychód ze źródła przychodów "kapitały pieniężne", podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w związku z wniesieniem Udziałów posiadanych przez Osobę Fizyczną w formie wkładu niepieniężnego do spółki niemającej osobowości prawnej (Spółki Osobowej)...,

2.

Czy zgodnie z (i) art. 10 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 18 ustawy o PIT oraz (ii) art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ustawy o PIT, w przypadku wniesienia przez Osobę Fizyczną posiadanych Udziałów w formie wkładu do spółki niemającej osobowości prawnej (Spółki Osobowej), nie powstaje u Osoby Fizycznej przychód ze źródła przychodów "prawa majątkowe" oraz inne źródła"...,

3.

Czy przekształcenie spółki niemającej osobowości prawnej (Spółki Osobowej) w spółkę kapitałową (Spółkę Kapitałową), nie skutkuje powstaniem - u Osoby Fizycznej - obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych...,

4.

Czy w świetle art. 30b ust. 1 pkt 9 w zw. z ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 22 ust. 1f w zw. z art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT, w przypadku objęcia udziałów w spółce niemającej osobowości prawnej (Spółce Osobowej) przez osobę fizyczną (Osobę Fizyczną) w zamian za wkład niepieniężny w postaci Udziałów, a następnie przekształcenie spółki niemającej osobowości prawnej (Spółki Osobowej) w spółkę kapitałową (Spółkę Kapitałową) - kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia udziałów/akcji spółki kapitałowej (Spółki Kapitałowej) przez osobę fizyczną (Osobę Fizyczną) jest wartość rynkowa wkładu niepieniężnego w postaci Udziałów ustalona przez wspólników - w umowie spółki - w chwili ich wniesienia do spółki niemającej osobowości prawnej (Spółki Osobowej).

Odpowiedź na pytanie pierwsze i drugie stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek w zakresie pozostałych pytań zostanie rozpatrzony odrębnymi interpretacjami.

Zdaniem Podatnika, przepis art. 17 ust. 1 (w tym art. 17 ust. 1 pkt 9) ustawy o PIT nie dotyczy wniesienia wkładu niepieniężnego (w jakiejkolwiek postaci) do spółki niemającej osobowości prawnej (Spółki Osobowej). Oznacza to, że w takim przypadku nie powstanie przychód z "kapitałów pieniężnych" z tytułu wniesienia Udziałów jako wkładu niepieniężnego do spółki niemającej osobowości prawnej (Spółki Osobowej) przez osobę fizyczną (Osobę Fizyczną).

Wniesienie przez osobę fizyczną (Osobę Fizyczna), posiadanych przez nią Udziałów w formie wkładu do spółki niemającej osobowości prawnej (Spółki Osobowej) jest innym zdarzeniem od hipotetycznych zdarzeń opisanych w przytoczonych powyżej przepisach (art. 18 i 20 ustawy o PIT), a więc w stanie faktycznym opisanym we Wniosku, u Osoby Fizycznej nie powstanie przychód ze źródła przychodów "prawa majątkowe" Jednocześnie, nie powstanie w takiej sytuacji przychód ze źródła przychodów "Inne źródła", o którym mowa w art. 20 ustawy o PIT (pomimo użycia w tym przepisie słów "w szczególności").

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Żaden z powołanych przepisów ustawy nie zwalnia z opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu wniesienia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej do spółki osobowej.

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) do źródeł przychodów zalicza się kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c). Natomiast zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ww. ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Jak wynika z cytowanego powyżej przepisu przychód z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną powstaje już w momencie przeniesienia własności tych udziałów (akcji) na ich nabywcę - niezależnie od daty faktycznej zapłaty. Przez odpłatne zbycie należy rozumieć wszystkie przypadki, w których następuje zmiana właściciela udziałów (akcji) w spółce kapitałowej. A zatem zasadnym jest uznanie, iż w momencie wniesienia w formie wkładu niepieniężnego udziałów, czy też akcji w spółkach mających osobowość prawną do spółki osobowej następuje ich odpłatne zbycie.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż wniesienie przez wnioskodawcę, w formie wkładu niepieniężnego, udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do Spółki osobowej jest równoznaczne z odpłatnym zbyciem udziałów, następuje bowiem zmiana właściciela tych udziałów, a wnoszący otrzymuje w zamian udziały w Spółce osobowej, odpowiadające wartości wnoszonych udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W konsekwencji, w momencie objęcia udziałów w spółce osobowej w zamian za udziały wniesione w formie wkładu niepieniężnego po stronie wnioskodawcy powstaje przychód, o którym mowa w powołanym wyżej art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przychód z kapitałów pieniężnych, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż wniesienie przez wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki osobowej będzie równoznaczne z ich odpłatnym zbyciem. Kwota odpowiadająca wartości otrzymanego wkładu w spółce osobowej stanowi w tym przypadku przychód, natomiast kosztem uzyskania tego przychodu będą wydatki poniesione na nabycie wniesionych udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z przepisem art. 30b ust. 1 ww. ustawy od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Definicję dochodu z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną zawiera art. 30b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy, zgodnie z którym dochodem, o którym mowa powyżej, jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 (w zależności od sposobu nabycia tych udziałów).

Dochód ten powstanie w dacie wniesienia udziałów i będzie opodatkowany (jak już wskazano powyżej) 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, który należy wykazać w odrębnym zeznaniu PIT-38.

Mając na uwadze powyższe, zajęte przez Wnioskodawcę stanowisko w zaprezentowanym zdarzeniu przyszłym jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl