Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 5 listopada 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-924/08-4/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X Spółka z o.o. Spółka komandytowa, przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2008 r. (data wpływu 11 sierpnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skali podatkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skali podatkowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 5 lutego 2008 r. działalność rozpoczęła X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. W dniu 25 lutego 2008 r. wspólnik X Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa wniósł do tej spółki wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 k.c. (akt notarialny nr rep. 2270/2008) oraz wkład niepieniężny. Udział w zysku wspólnika wnoszącego całe przedsiębiorstwo osoby fizycznej do spółki komandytowej stanowi 49%. Małżonka wspólnika posiada również udział w zysku 49%. Między małżonkami istnieje wspólność majątkowa. Małżonka wyraziła zgodę na wniesienie nieruchomości w formie aportu do spółki komandytowej. Działalność gospodarczą osoby fizycznej będącą przedmiotem aportu prowadził tylko małżonek. Obecnie małżonek posiadający udział w zysku 49% zamierza zbyć osobie trzeciej swój udział w zysku w wysokości 49%. Umowa spółki zawiera zapis upoważniający wspólników do zbycia udziałów na rzecz osoby trzeciej. W skład przedsiębiorstwa wchodzą 2 nieruchomości; pierwsza, w której prowadzona jest działalność gospodarcza oraz druga będąca środkiem trwałym w budowie. Zgodnie z załączonym aktem notarialnym (nr rep. 8539/2008) wspólnicy chcieliby ustalić dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości (środek trwały w budowie w innych proporcjach aniżeli wynika to z art. 123 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), który stanowi, że komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki. Kodeks handlowy daje taką możliwość w cyt. artykule "chyba, że umowa spółki stanowi inaczej".

Wspólnik kupujący udziały w wysokości 49% nie partycypowałby w zyskach ze sprzedaży nieruchomości (środka trwałego w budowie) z uwagi na fakt, że nieruchomość ta stanowiła przez lata własność małżonków, którzy obecnie posiadają w spółce komandytowej 98% udziałów. Wspólnicy z tytułu prowadzonej działalności opodatkowani są według stawki liniowej tj. 19%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Według jakiej skali podatkowej należy obliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zbycia udziałów w spółce komandytowej.

Zdaniem Wnioskodawcy: zgodnie z art. 8 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce nie będącą osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia wspólnego posiadania lub wspólnego używania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku (...). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Zatem skoro możliwe jest ustalenie udziału wspólników w zyskach i stratach spółki w innych proporcjach aniżeli wielkość wniesionych wkładów do spółki, to użyty w treści przytoczonego powyżej przepisu termin "proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku" odnosi się do ustalonego w umowie spółki udziału poszczególnych wspólników. Z powyższego wynika, że sposób ustalenia dochodu przez poszczególnych jej wspólników determinuje treść umowy. Skoro w załączonym akcie notarialnym wspólnicy ustalili procentowy udział w dochodach z zastrzeżeniem, że tylko jeden ze wspólników będzie partycypował w zysku ze sprzedaży nieruchomości (środka trwałego w budowie) to organ podatkowy nie powinien kwestionować tak ustalonego sposobu podziału zysku. Wnioskodawca uważa również, że pozostali wspólnicy nie poniosą w związku z powyższym żadnych konsekwencji podatkowych i nie spowoduje to podwójnego opodatkowania.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż udziałów należy do sprzedaży praw majątkowych (art. 18 ustawy). Przychód uzyskany ze sprzedaży praw i obowiązków tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej powinien zostać pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, zgodnie z zasadami określonymi w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uzyskany z tego tytułu dochód podlega opodatkowaniu wg skali podatkowej określonej w art. 27 ustawy.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia dochodu ze sprzedaży nieruchomości i ustalenia dochodu zostaną rozstrzygnięte odrębnymi interpretacjami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl