Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
Określenie skutków wydania pisemnej indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-92/10-2/AG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2010 r. (data wpływu 1 lutego 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w zakresie ochrony prawnej podatnika - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w zakresie ochrony prawnej podatnika.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

Podatnik złożył, a także zamierza złożyć wniosek o wydanie mu pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w rozumieniu art. 14b Ordynacji podatkowej. We wniosku podatnik przedstawił (albo przedstawi):

1.

stan faktyczny, lub/i

2.

zdarzenie przyszłe,

a także własne stanowisko w zakresie oceny prawnej tego stanu faktycznego lub/i zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy wydał (albo wyda w przyszłości) interpretację indywidualną, w której uznał (albo - być może - uzna) stanowisko podatnika za prawidłowe lub nieprawidłowe. W przypadku uznania stanowiska podatnika za nieprawidłowe, zgodnie z art. 14c § 2 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy wskazał (albo wskaże) w interpretacji prawidłowe stanowisko wraz z uzasadnieniem prawnym. Interpretacja jest (albo stanie się) prawomocna. W przypadku otrzymania interpretacji uznającej stanowisko podatnika za nieprawidłowe podatnik może się odwołać do WSA. W przypadku wygrania sprawy przez podatnika przed WSA i niezłożenia skargi kasacyjnej przez Ministra Finansów lub wygrania sprawy przez podatnika przed WSA, złożenia skargi kasacyjnej przez Ministra Finansów i wygrania sprawy przez podatnika przed NSA lub przegrania sprawy przez podatnika przed WSA, złożenia skargi kasacyjnej przez podatnika do NSA i wygranej przed NSA stanowisko zaprezentowane we wniosku zostanie uznane za prawidłowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy w przypadku otrzymania przez podatnika interpretacji potwierdzającej prawidłowość stanowiska podatnika będzie ona chronić podatnika od dnia złożenia wniosku czy też od dnia wydania interpretacji...

2.

Czy w przypadku otrzymania przez podatnika interpretacji negatywnej i zastosowaniu się przez podatnika do prawidłowego stanowiska podanego przez organ podatkowy taka interpretacja będzie chronić podatnika od dnia złożenia wniosku czy też od dnia wydania interpretacji...

3.

Czy w przypadku, gdy stanowisko podatnika zostanie uznane za prawidłowe w wyniku następujących zdarzeń:

a.

wnioskodawca otrzymał interpretację uznającą jego stanowisko za nieprawidłowe. Wnioskodawca złożył na interpretację skargę do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił interpretację i uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Wyrok WSA stał się prawomocny (tj. nie został skutecznie zaskarżony),albo

b.

wnioskodawca otrzymał interpretację uznającą jego stanowisko za nieprawidłowe. Wnioskodawca złożył na interpretację skargę do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał stanowisko wyrażone w interpretacji za prawidłowe. Wnioskodawca złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uchylił wyrok WSA oraz uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe albo

c.

wnioskodawca otrzymał interpretację uznającą jego stanowisko za nieprawidłowe. Wnioskodawca złożył skargę na interpretację do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił interpretację i uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Minister Finansów złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który podtrzymał w mocy wyrok WSA,

- taka interpretacja będzie chronić podatnika od dnia złożenia wniosku, czy też od dnia, gdy wyrok w danej sprawie stanie się prawomocny...

Stanowisko wnioskodawcy do pytania Nr 1.

Podatnik uważa, że będzie korzystał z ochrony od dnia wydania interpretacji w przypadku otrzymania interpretacji potwierdzającej słuszność stanowiska podatnika, przy czym za dzień wydania interpretacji podatnik uznaje datę podawaną na pierwszej stronie każdej interpretacji indywidualnej, nad danymi wnioskodawcy, po prawej stronie sygnatury interpretacji.

Stanowisko wnioskodawcy do pytania Nr 2.

Podatnik uważa, że będzie korzystał z ochrony od dnia wydania interpretacji w przypadku otrzymania interpretacji negatywnej, wskazującej prawidłowe stanowisko wraz z uzasadnieniem prawnym, przy czym za dzień wydania interpretacji podatnik uznaje datę podawaną na pierwszej stronie każdej interpretacji indywidualnej, nad danymi wnioskodawcy, po prawej stronie sygnatury interpretacji.

Stanowisko wnioskodawcy do pytania Nr 3.

Podatnik uważa, że będzie korzystał z ochrony od dnia wydania interpretacji negatywnej w przypadku uznania stanowiska podatnika za prawidłowe w wyniku uznania stanowiska podatnika za prawidłowe w wyniku wygranej podatnika przez sądem administracyjnym I lub II instancji, przy czym za dzień wydania interpretacji podatnik uznaje datę podawaną na pierwszej stronie każdej interpretacji indywidualnej, nad danymi wnioskodawcy, po prawej stronie sygnatury interpretacji. Przyjęcie stanowiska przeciwnego, czyli że jeżeli interpretacja negatywna zostanie uchylona, to podatnik korzysta z ochrony nie od dnia złożenia wniosku, lecz od dnia, w którym zapadł prawomocny wyrok uchylający interpretację negatywną to minister finansów mógłby dowolnie sterować postępowaniem podatnika oraz wpływać na jego decyzje oraz przedsięwzięcia opóźniając je nawet o kilka lat lub wręcz uniemożliwiając ich realizację poprzez wydawanie interpretacji negatywnych z naruszeniem prawa, a następnie skarżenie wyroków je uchylających.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Wskazać należy, iż na podstawie art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

W myśl art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.

Przepis art. 14b § 5 Ordynacji stanowi, iż nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Stosownie do art. 14c § 1 ww. ustawy interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie. W razie negatywnej oceny stanowiska wnioskodawcy interpretacja indywidualna zawiera wskazanie prawidłowego stanowiska wraz z uzasadnieniem prawnym (art. 14c § 2 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 14e Ordynacji podatkowej ww. ustawy Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana (art. 14e § 2 ustawy).

Podstawową funkcją, jaką spełniają indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego, jest ich funkcja ochronna. Ochrona podmiotu, który zastosował się do interpretacji zależy od tego, czy interpretacja dotyczyła zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzeń przyszłych.

W art. 14k Ordynacji podatkowej wyrażona jest tzw. zasada nieszkodzenia czyli to, iż podmiot, który zastosował się do interpretacji, nie może z tego tytułu ponosić negatywnych skutków prawnych. Ustawodawca wprowadził różne kryteria oceny stosowania zasady nieszkodzenia. Skutki prawne zastosowania się do interpretacji zależą bowiem od tego:

1.

czy skutki podatkowe zastosowania się do interpretacji miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub doręczeniem interpretacji indywidualnej (art. 14l), czy też po ich opublikowaniu lub doręczeniu (art. 14m);

2.

czy stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji zaistniał przed doręczeniem interpretacji indywidualnej lub doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej (art. 14k § 1), czy też wystąpił po tych zdarzeniach (art. 14m);

3.

czy stan faktyczny związany z interpretacją zaistniał przed opublikowaniem interpretacji ogólnej, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej (art. 14k § 2), czy też wystąpił po jej opublikowaniu (art. 14m).

Stosownie bowiem do art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. W myśl art. 14k § 2 ww. ustawy zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Zgodnie z art. 14k § 3 Ordynacji podatkowej w zakresie związanym z zastosowaniem się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, a postępowanie wszczęte w tych sprawach umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę. Przepis art. 14l ww. ustawy stanowi natomiast, iż w przypadku gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku.

W myśl natomiast art. 14m § 1 Ordynacji podatkowej zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona lub nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli:

1.

zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, lub interpretacji nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej oraz

2.

skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po opublikowaniu interpretacji ogólnej albo po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

Ograniczona zasada nieszkodzenia ma zastosowanie, gdy skutki podatkowe związane ze stanem faktycznym, będącym przedmiotem interpretacji ogólnej lub indywidualnej, miały miejsce:

1.

przed jej - odpowiednio - opublikowaniem lub doręczeniem (art. 14l) i

2.

gdy podmiot zastosował się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu (art. 14k § 2) lub do interpretacji indywidualnej, przed jej zmianą lub uchyleniem (art. 14k § 1), a także w przypadku nieuwzględnienia interpretacji w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

Ochrona podmiotu korzystającego z interpretacji ogólnej i ochrona adresata interpretacji indywidualnej ogranicza się wówczas do tego, iż nie wszczyna się wobec niego postępowania w sprawach karnych skarbowych, a postępowanie wszczęte umarza się oraz nie nalicza się odsetek za zwłokę (art. 14k § 3). Na podatniku ciąży jednak obowiązek zapłaty podatku (art. 14l).

W odniesieniu do interpretacji indywidualnych okres ochrony liczy się od dnia doręczenia interpretacji do dnia doręczenia wnioskodawcy nowej, zmienionej interpretacji. W przypadku uchylenia interpretacji indywidualnej przez sąd administracyjny okres ochrony trwa od dnia doręczenia interpretacji do dnia doręczenia organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu uchylającego interpretację indywidualną.

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, iż w świetle obowiązujących przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawne dla wnioskodawcy od dnia jej doręczenia, nie zaś jak twierdzi wnioskodawca od dnia wydania interpretacji, przy czym za dzień wydania interpretacji podatnik uznaje datę podawaną na pierwszej stronie każdej interpretacji indywidualnej, nad danymi wnioskodawcy, po prawej stronie sygnatury interpretacji. Należy podkreślić, iż na powyższe rozstrzygnięcie nie ma wpływu kwalifikacja oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl