Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 października 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-777/13-2/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2013 r. (data wpływu 25 lipca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia prawa do udziału w zysku wspólnika spółki osobowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia prawa do udziału w zysku wspólnika spółki osobowej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza zostać wspólnikiem w spółce komandytowej (komandytariuszem) lub w spółce jawnej. Jako wspólnik będzie uprawniony do udziału w zysku spółki w wysokości określonej umową spółki. Umowa spółki będzie przyznawać wspólnikowi różny udział w zysku spółki w kolejnych latach. Ponadto udział w zysku spółki określony umową spółki będzie odbiegał od udziału w głosach oraz w masie likwidacyjnej spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia wysokości przychodu podlegającego opodatkowaniu proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku w wysokości wskazanej w umowie spółki osobowej (komandytowej lub jawnej), która będzie różna w kolejnych latach i która będzie odbiegać od udziału w głosach oraz w masie likwidacyjnej spółki.

Zdaniem Wnioskodawcy literalna wykładnia art. 8 ust. 1 updf prowadzi do wniosku, że wspólnik spółki osobowej ustala przychód do opodatkowania proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku w wysokości określonej umową spółki a jeśli umowa spółki przewiduje różny udział w zysku w poszczególnych latach - w wysokości określonej umową spółki na dany rok na - bez względu na fakt że udział ten będzie odbiegać od udziału w głosach i masie likwidacyjnej spółki.

Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 1 updf przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust.). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, ze prawa do udziału w zysku (udziału) są równe"

Z powyższego wynika, że przychody z udziału w spółce osobowej określa się u każdego wspólnika proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Sposób i wysokość partycypacji wspólnika w zysku spółki osobowej zgodnie z art. 123 k.s.h. może być określony w umowie spółki odmiennie od obowiązujących przepisów.

W myśl bowiem art. 123 k.s.h "Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej." Podobnie - ze względu na dyspozytywny charakter art. 51 kodeksu spółek handlowych - w umowie spółki jawnej można dowolnie określić sposób udziału wspólnika w zysku spółki (oczywiście bez możliwości całkowitego wyłączenia wspólnika od udziału w zysku spółki). Wskazać również należy, że dopuszczalne jest w myśl przepisów kodeksu spółek handlowych uregulowanie sposobu udziału wspólnika w zysku spółki osobowej w sposób odmienny w każdym roku, odbiegający od udziału w głosach oraz w masie likwidacyjnej spółki.

W przypadku zatem, gdy wspólnik posiada prawo do udziału w zysku spółki osobowej (jawnej lub komandytowej) w wysokości określonej umową spółki (odmiennej w poszczególnych latach, odbiegającej od udziału w głosach oraz w masie likwidacyjnej spółki) - jest on zobowiązany zgodnie z art. 8 ust. 1 updf do opodatkowania przychodu w wysokości proporcjonalnej do jego prawa do udziału w zysku w wysokości określonej umową spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl