Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-74/08-2/AŻ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 14 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania dla usług transportowych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania dla usług transportowych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta P. Jest również czynnym podatnikiem podatku VAT. Przedmiotem prowadzonej działalności jest zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej (zgodnie z PKD):

* 60.24 A transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi oraz

* 60.24.B transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi.

Usługi wykonuje samochodami powierzonymi przez zleceniodawców oraz swoim własnym samochodem. Usługi świadczy na rzecz kilku zleceniodawców. Z tytułu wykonywanych usług wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku, gdy usługa wykonywana jest samochodem o ładowności poniżej 2 ton - opłaca podatek przy zastosowaniu stawki 8, 5%, natomiast w przypadku, gdy wykonuje usługi samochodem o ładowności powyżej 2 ton - opłaca podatek przy zastosowaniu stawki 5,5%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy stosowany sposób opodatkowania jest prawidłowy.

Zdaniem wnioskodawcy zastosowana forma opodatkowania wykonywanych usług jest prawidłowa i zgodna z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - art. 12 ust. 1 pkt 3b, 4a. Dodatkowym argumentem na zastosowanie takiej formy opodatkowania są interpretacje podatkowe powołane w punkcie D-3 wniosku wydane dla podatników świadczących tego samego rodzaju usługi. W oparciu o wyżej wymienione przepisy Wnioskodawca uważa swoje stanowisko za słuszne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym również, gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej "spółką".

Podstawą do ustalenia wysokości stawek podatkowych należnych od przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z ww. ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym jest zakwalifikowanie wykonywanej działalności według PKWiU. Od tej klasyfikacji zależna jest wysokość ryczałtu. Wynika to z art. 4 ust. 1 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy, który stanowi, że użyte w ustawie określenia działalności usługowej oznaczają pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług.

Zgodnie z przepisem § 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 89, poz. 844 z późn. zm.) do celów opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, nie dłużej jednak jak do 31 grudnia 2008 r.

Wysokość stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych została przez ustawodawcę ustalona w art. 12 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z zastrzeżeniem pkt 1, 2, 4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy wynosi 8,5%.

Natomiast w myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) powołanej wyżej ustawy, ryczałt od przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton wynosi 5,5%.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, podatnik wykonuje usługi na rzecz kilku zleceniodawców samochodami powierzonymi przez zleceniodawców oraz swoim własnym samochodem.

Wśród wykazu usług, których świadczenie wyłącza podatników z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (załącznik 2 do ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.) nie wymieniono działalności jednoosobowego podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie transportu samochodem powierzonym na rzecz kilku podmiotów gospodarczych, a więc przychody z tej działalności usługowej mogą podlegać opodatkowaniu - w myśl postanowień art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ww. ustawy - ryczałtem wg stawki 8,5%.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny, podkreślić należy, iż w przypadku, gdy podatnik wykonuje ww. usługi transportowe samochodem o ładowności poniżej 2 ton - stawka ryczałtu wynosi 8,5%, natomiast w przypadku gdy będzie wykonywał te same usługi samochodami o ładowności powyżej 2 ton - stawka ryczałtu wynosi 5,5%. Drugorzędne znaczenie w tej kwestii ma fakt, czy działalność w tym zakresie wykonywana jest transportem należącym do zleceniodawcy, czy transportem własnym, natomiast istotna jest dla zastosowania określonej stawki ładowność samochodu (samochodów), którym podatnik wykonuje swoje usługi.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli podatnik obowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów prowadzi działalność, z której przychody są opodatkowane różnymi stawkami określonymi w ust. 1, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności, pod warunkiem że ewidencja przychodów jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie przychodów z każdego rodzaju działalności. W razie gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 20% albo 17%, w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Reasumując, do przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług transportowych samochodem o ładowności poniżej 2 ton, należy stosować stawkę ryczałtu - 8,5%, natomiast w przypadku wykonywania tych usług samochodem o ładowności powyżej 2 ton - stawkę ryczałtu - 5,5%.

W odniesieniu do powołanych przez wnioskodawcę interpretacji organów podatkowych należy stwierdzić, że orzeczenia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl