Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 12 września 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-735/08-2/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2008 r. (data wpływu 23 czerwca 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania zobowiązania w przypadku podziału i wypłaty części lub całości zysku na rzecz wspólników spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania zobowiązania w przypadku podziału i wypłaty części lub całości zysku na rzecz wspólników spółki jawnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca rozważa uczestnictwo w spółce jawnej ("Spółka"). Rozważana jest każda możliwość przystąpienia wnioskodawcy do Spółki, tj.: (i) zawarcie umowy Spółki (ii) nabycie od innego wspólnika ogółu praw i obowiązków w Spółce, (lii) przekształcenie innej spółki - osobowej, w tym cywilnej, lub kapitałowej - w Spółkę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dokonanie po zakończeniu roku obrotowego na żądanie jednego ze wspólników Spółki podziału i wypłaty części lub całości zysku na rzecz wspólników powoduje powstanie po ich stronie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy przepis art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) stanowi, iż przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania i wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali.

Przepis ten konstytuuje zasadę transparentności podatkowej spółki osobowej, zgodnie z którą spółka taka nie ma statusu podatnika w świetle regulacji dotyczących podatków dochodowych, a jej przychody i koszty są w istocie przychodami i kosztami jej wspólników. Skoro bowiem spółki osobowe nie są podatnikami, nie można zasadniczo mówić o ich przychodach czy dochodach; takimi pojęciami posługiwać się można co najwyżej w przenośni, mając zawsze na uwadze, iż w przypadku tych spółek podatnikiem podatku dochodowego jest zawsze wspólnik.

Zgodnie z przywołanym przepisem, przychody (dochody) z udziału w spółce osobowej podlegają opodatkowaniu u każdego wspólnika proporcjonalnie do jego prawa udziału w zysku - co stanowi naturalną konsekwencję pozbawienia spółki osobowej statusu podatnika podatku dochodowego.

Tym samym więc środki stanowiące przychody spółki osobowej co do zasady stanowią już w momencie ich powstania przychody jej wspólników, i u nich też są opodatkowane z zachowaniem proporcji określonej przepisem art. 8 ust. 1. ww. ustawy.

W ocenie Wnioskodawcy dokonanie w myśl przepisu art. 52 § 1 Kodeksu spółek handlowych podziału zysku z końcem roku obrotowego, stanowić będzie zawsze czynność neutralną podatkowo dla wspólników spółki osobowej, jako że - co wynika z zasady neutralności podatkowej spółki osobowej - zysk znajdujący się w spółce i tak stanowi w istocie środki jej wspólników. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje tym samym opodatkowania wypłaty zysku spółki osobowej, o którym mowa w art. 52 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Reasumując każda wypłata ww. zysku, o ile jest zgodna z Kodeksem spółek handlowych, nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl