IPPB1/415-71/14-2/AM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 24 marca 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-71/14-2/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 stycznia 2014 r. (data wpływu 23 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 stycznia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie produkcji seriali telewizyjnych, Wnioskodawca nawiązuje współpracę m.in. z aktorami, którzy własne obowiązki wykonują w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. W ramach tej działalności aktorzy świadczą na rzecz Spółki usługi związane z produkcją programów telewizyjnych, na które składają się min. artystyczne wykonywanie ról, uczestnictwo w próbach i innych zajęciach przygotowawczych (np.: miary kostiumów, próby charakteryzacji, nagrania itp.), udział w nagrywaniu postsynchronów, a także uczestniczenie w działaniach reklamowych i promocyjnych dotyczących realizacji, rozpowszechniania, dystrybucji i eksploatacji programów telewizyjnych, w tym udział w działaniach z zakresu public relations (konferencje prasowe, spotkania na planie z prasą, akcje promocyjne, udział w sesjach zdjęciowych, udział w wywiadach, audycjach i innych programach oraz wydarzeniach). Tytułem wynagrodzenia aktor otrzymuje honorarium za wykonanie prac objętych umową, w szczególności za wykonanie roli w serialu, stworzenie artystycznego wykonania, za przeniesienie na Spółkę prawa do rozporządzania i korzystania z majątkowych praw pokrewnych, merchandisingowych itp.

W umowie zawieranej z aktorem zawarte jest postanowienie, że aktor oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług aktorskich.

W zależności od przyjętego sposobu rozliczania w zakresie VAT, usługi świadczone przez aktorów dokumentowane są za pomocą rachunku lub za pomocą faktury VAT, która zawiera zwolnienie z VAT lub stawkę VAT 8%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wystawienie przez aktora rachunku (w sytuacji, w której będzie korzystał ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ustawy VAT) bądź zastosowanie przez aktora do usług świadczonych na rzecz Podatnika zwolnienia z VAT lub stawki 8% VAT nie ma wpływu na sposób rozliczania się przez aktora z podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (w tym stosowania stawki 19%) i tym samym nie powoduje powstania po stronie Spółki obowiązku obliczenia, pobrania i wpłacenia na rachunek urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłaconego aktorowi.

Zdaniem Wnioskodawcy, wystawienie przez aktora rachunku (z uwagi na korzystanie przez niego ze zwolnienia na podstawie art. 113 Ustawy VAT) lub zastosowanie przez aktora na fakturze VAT zwolnienia z VAT lub 8% stawki VAT na świadczone przez niego usługi na rzecz Podatnika, nie ma wpływu na sposób rozliczania się przez aktora z podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (w tym stosowania stawki 19%) i tym samym nie powoduje powstania po stronie Spółki obowiązku obliczenia, pobierania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń wypłacanych na rzecz aktorów.

Powyższe wynika wprost z art. 41 ust. 2 ustawy PIT, który stanowi, że płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3,

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy PIT, działalnością gospodarczą (pozarolniczą działalnością gospodarczą) jest działalność zarobkowa:

a.

wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,

b.

polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu I wydobywaniu kopalin ze złóż,

c.

polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 14-9.

Ponadto, zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy PIT w przypadku, gdy łącznie zostaną spełnione określone w tym przepisie warunki, działalność prowadzona przez osobę fizyczną nie będzie mogła być uznana za działalność gospodarczą zdefiniowaną w powyższy sposób.

Poza przytoczonymi powyżej regulacjami nie istnieją jakiekolwiek inne przepisy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które zawierałyby dodatkowe warunki, których spełnienie lub niespełnienie wpływałoby na możliwość uznania przychodów z działalności prowadzonej przez osobę fizyczną za przychody z działalności gospodarczej.

W konsekwencji zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy PIT, w przypadku, gdy czynności świadczone przez aktora na rzecz Spółki będą wykonywane w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, (co jest wskazane w formie oświadczenia zawartego w umowie łączącej aktora ze Spółką), Spółka nie będzie miał obowiązku obliczania, pobierania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego aktorowi (do dokonania tych czynności będzie zobowiązany wyłącznie aktor), co wprost wynika z przytoczonej powyżej treści art. 41 ust. 2 ustawy PIT. Należy, zatem uznać, ze stawka VAT, którą obciążone byłyby usługi świadczone przez aktora na rzecz Spółki (lub nienaliczenie podatku VAT 7 uwagi na skorzystanie przez aktora ze zwolnienia z art. 113 Ustawy VAT) nie będzie miała żadnego wpływu na rozliczanie się przez aktora w ramach prowadzonej działalności gospodarczej według stawki 19%, co w konsekwencji będzie oznaczać, ze po stronie Spółki nie powstanie obowiązek pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego aktorowi.

Wnioskodawca pragnie również wskazać, ze podobnie jak przepisy ustawy PIT, również regulacje w zakresie VAT nie zawierają jakichkolwiek postanowień, które pozwalałyby twierdzić, ze zastosowanie do świadczonych usług zwolnienia z VAT lub stawki 8% VAT będzie miało jakikolwiek wpływ na sytuację podmiotu świadczącego usługę (w tym przypadku aktora) w zakresie zakwalifikowania przychodów z prowadzonej działalności, jako przychodów z działalności gospodarczej i tym samym nie spowoduje powstania po stronie Spółki obowiązku pobrania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia wypłaconego aktorowi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl