Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 kwietnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-66/08-2/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 19% stawki do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania 19% stawki do opodatkowania dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest zatrudniona jako lekarz w ramach umowy o pracę (etat) w Zespole Opieki Zdrowotnej Szpitalu Powiatowym w S. Jednocześnie w latach 2001-2007 pełniła dyżury lekarskie w ww. szpitalu w ramach umowy cywilno-prawnej, strona prowadzi również indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską. Umowa zawarta była pomiędzy Wnioskodawczynią prowadzącą prywatną praktykę lekarską, a Dyrektorem ZOZ Szpitala Powiatowego w S. Podatek dochodowy strona opłaca na zasadach ogólnych wg. progresywnej skali podatkowej w oparciu podatkową księgę przychodów i rozchodów. Od dnia 2 stycznia 2008 r. w ramach indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej Wnioskodawczyni zawarła umowę o świadczenie usług medycznych z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej X wpisanym w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonym przez Wojewodę Ł pod numerem z siedzibą w Ł, ul. P.

Wnioskodawczyni wykonuje zlecenie dotyczące świadczenia usługi medycznej poprzez wykonanie czynności jako lekarz dyżurant. Miejscem wykonywania zlecenia jest ZOZ Szpital Powiatowy w S. Wypłata wynagrodzenia przez NZOZ X nastąpi co miesiąc po uprzednim przedstawieniu przez stronę zestawienia przepracowanych godzin. Jako zleceniobiorca strona ponosi odpowiedzialność wobec zleceniodawcy oraz osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji zlecenia będące wynikiem zawinionego działania lub zaniechania. Wnioskodawczyni jest zobowiązana do posiadania w trakcie trwania umowy aktualnej dobrowolnej polisy ubezpieczeniowej. Strona nadmienia, że umowę z Niepublicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej X zawarł Dyrektor ZOZ Szpitala Powiatowego w S, aby zapewnić dostateczną obsadę dyżurowa lekarzy w szpitalu, ponieważ od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje ustawowe ograniczenie czasu pracy lekarzy

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni przysługuje w 2008 r. prawo opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

Zdaniem Wnioskodawczyni pomimo, iż miejsce wykonywania zlecenia jest takie samo, jak miejsce pracy wykonywanej na etacie, to czynności te wykonywane są na rzecz innego zleceniodawcy. Strona podkreśla, iż zaistniała sytuacja jest od niej niezależna, gdyż w myśl nowych przepisów Wnioskodawczyni nie może podpisać umowy cywilno-prawnej z Dyrektorem ZOZ Szpitala Powiatowego w S, natomiast Dyrektor ZOZ Szpitala Powiatowego w S musi zapewnić obsadę dyżurową i dlatego korzysta z pomocy firmy zewnętrznej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stosownie do art. 9a ust. 2 ww. ustawy podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W myśl art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki nie mającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub, co najmniej jeden ze wspólników:

1.

wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy, lub

2.

wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym

* w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z art. 30c ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Zgodnie z powyższymi przepisami możliwość opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik lub przynajmniej jeden z jego wspólników, wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym ten rok w ramach stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż stosunek prawny na podstawie, którego strona wykonuje czynności dla ZOZ Szpitala Powiatowego w S łączy Wnioskodawczynię z innym podmiotem NZOZ X, z którym ani w obecnym ani w poprzednim roku podatkowym Wnioskodawczyni nie pozostawała w stosunku pracy. Nie można zatem uznać, iż w przedstawionym stanie faktycznym strona świadczy usługi na rzecz byłego pracodawcy.

W związku z brakiem zaistnienia przesłanek określonych w art. 9a ust. 3 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe, pod warunkiem, że w ustawowym terminie strona złożyła właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze tego sposobu opodatkowania.

Krańcowo należy dodać, iż dokumenty dołączone przez Panią do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl