Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 lipca 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-657/14-2/EC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 czerwca 2014 r. (data wpływu 10 czerwca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej:

* w części dotyczącej zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a rządem Republiki Cypru - jest nieprawidłowe,

* w pozostałej części - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Pan Marek K. ("Wnioskodawca") jest osobą fizyczną mającą miejsce zamieszkania w Polsce w rozumieniu art. 3 ust. 1a Ustawy o PIT i zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy o PIT podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł tych przychodów (rezydencja podatkowa w Polsce).

W przyszłości, w związku ze zmianą modelu prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawca rozważa przystąpienie do nowo zorganizowanej spółki osobowej z siedzibą na Słowacji działającej według przepisów prawa słowackiego ("Spółka"). Spółka będzie prowadziła działalność gospodarczą w formie prawnej "komanditna spoloćnost", która jest odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. W świetle postanowień słowackiego kodeksu handlowego "komanditna spolocnost", podobnie jak polska spółka komandytowa, jest podmiotem praw i obowiązków odrębnym od swoich wspólników.

Wnioskodawca przystąpi do Spółki w charakterze wspólnika ponoszącego nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania Spółki. Funkcja Wnioskodawcy będzie odpowiadać funkcji komplementariusza w polskiej spółce komandytowej. Drugim wspólnik Spółki będzie ponosił ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania Spółki. Najprawdopodobniej będzie nim polska lub słowacka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W zamian za ogół praw i obowiązków w Spółce Wnioskodawca wniesie do Spółki aport w postaci udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze. Spółka na Cyprze nie będzie właścicielem nieruchomości.

Zgodnie ze słowackimi przepisami podatkowymi "komanditna spolocnost" posiadająca siedzibę lub miejsce efektywnego zarządu na terytorium Słowacji podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jeżeli chodzi natomiast o sposób opodatkowania, to "komanditna spolocnost", jest, co do zasady, podatnikiem podatku dochodowego od generowanych przez siebie dochodów, jednak od ustalonej podstawy opodatkowania odejmuje się część przypadającą jako udział wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności, inaczej mówiąc, na poziomie spółki opodatkowaniu podlega część dochodów przypadająca na wspólników o ograniczonej odpowiedzialności. Dochód "komanditna spolocnost" przypadający na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności podlega opodatkowaniu bezpośrednio u tych wspólników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki w postaci udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle opisanego zdarzenia przyszłego, w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego przez Wnioskodawcę do Spółki, jako wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności, nie powstanie po stronie Wnioskodawcy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Ustawy PIT osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Wskazany przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego nie ulega wątpliwości, że w sytuacji Wnioskodawcy znajdzie zastosowanie umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku ("UPO"). Umowę tę należy uznać bowiem za właściwą bowiem analizowany przypadek z jednej strony dotyczy polskiego rezydenta podatkowego (Wnioskodawcy), a z drugiej majątku "położonego" na Cyprze, a w analizowanym przypadku praw majątkowych wykonywanych na Cyprze. Skoro więc potencjalnie zarówno Polska jak i Cypr mogą być zainteresowane opodatkowaniem zbycia udziałów w spółce cypryjskiej, to właśnie umowę zawartą między Polską a Cyprem należy uznać za właściwą do ustalenia zasad unikania podwójnego opodatkowania dochodu z tego zbycia (tu w postaci wniesienia wkładu do podmiotu trzeciego - spółki osobowej).

Należy wskazać, że UPO ma zastosowanie do rezydentów podatkowych w Polsce lub na Cyprze lub w obu tych państwach. Wynika to z art. 1 UPO. Artykuł ten stanowi, że "niniejsza umowa dotyczy osób, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym lub w obu Umawiających się Państwach.

UPO znajdzie więc zastosowanie do Wnioskodawcy, gdyż jest on rezydentem podatkowym w Polsce w rozumieniu UPO.

Artykuł 3e) UPO stanowi bowiem, że określenie "osoba" obejmuje m.in. osobę fizyczną. Z kolei, zgodnie z art. 4 ust. 1 UPO, osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie oznacza osobę, która zgodnie z ustawodawstwem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, siedzibę zarządu lub miejsce, w którym faktycznie wykonywany jest zarząd, siedzibę prawną albo z uwagi na inne kryterium o podobnym charakterze; jednakże określenie to nie obejmuje żadnej osoby, która podlega opodatkowaniu w tym Państwie w zakresie dochodu osiąganego tylko w tym Państwie lub z tytułu majątku położonego w tym Państwie. W związku z tym, w świetle zdarzenia przyszłego, jak najbardziej uzasadnione jest rozważenie, jak należy zakwalifikować wniesienie przez Wnioskodawcę aportu na gruncie UPO.

Zdaniem Wnioskodawcy, do przedmiotowego zdarzenia przyszłego znajdzie zastosowanie art. 13 ust. 4 UPO. Wszak w opisywanym zdarzeniu przyszłym chodzi o "zbycie", "transfer" praw majątkowych w postaci udziałów w spółce z siedzibą na Cyprze, "transferowany jest" zatem majątek położony na Cyprze. Dlatego też należy przeanalizować art. 13 UPO określający, które z umawiających się Państw ma prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia majątku położonego na terytorium jednego z umawiających się Państw, gdy zbywcą jest rezydent podatkowy drugiego umawiającego się Państwa.

Zgodnie art. 13 ust. 1 UPO zyski, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Zgodnie z art. 13 ust. 2 UPO zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, lub z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami uzyskanymi z przeniesienia tytułu własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Zgodnie z art. 13 ust. 3 UPO zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków, samolotów lub pojazdów drogowych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym mieści się siedziba prawna przedsiębiorstwa. Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 4 UPO, zyski z przeniesienia tytułu własności majątku, inne niż wymienione w ustępach 1,2 i 3 art. 13 UPO podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

Wniesienie do spółki osobowej aportu powoduje przeniesienie własności rzeczy lub prawa będącego przedmiotem aportu, na spółkę, w zamian za ogół praw i obowiązków w spółce. W takim wypadku, z punktu widzenia prawa cywilnego dochodzi bowiem do odpłatnego zbycia rzeczy lub praw pomiędzy dwoma niezależnymi podmiotami. W związku z tym należy uznać, iż w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów do Spółki dochodzi do odpłatnego zbycia praw, będących przedmiotem aportu. Zatem zastosowanie w przedmiotowej sytuacji ma art. 13 ust. 4 UPO. W konsekwencji uzyskany przychód ze zbycia tychże udziałów będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce.

Wobec powyższego należy rozważyć zasady opodatkowania powyższego przychodu na gruncie Ustawy o PIT. Zdaniem Wnioskodawcy, w powyższym przypadku znajdzie zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 50b Ustawy o PIT. Artykuł ten stanowi, że wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 Ustawy o PIT ilekroć w Ustawie o PIT jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Tak jak zostało wskazane w stanie faktycznym, zgodnie ze słowackim ustawodawstwem podatkowym dochód "komanditna spolocnost" przypadający na komplementariusza (a takim wspólnikiem ma zostać Wnioskodawca) nie podlega opodatkowaniu na poziomie spółki. Na poziomie spółki opodatkowaniu podlega wyłącznie dochód przypadający na komandytariuszy. Innymi słowy Spółka nie będzie na gruncie prawa słowackiego podatnikiem podatku dochodowego w odniesieniu do dochodu przypadającego na Wnioskodawcę. Podatnikiem w odniesieniu do tego dochodu będzie wyłącznie Wnioskodawca. Oznacza to, że w świetle zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem niniejszego wniosku, Spółka będzie "spółką niebędącą osobą prawną" w rozumieniu art. 5a pkt 26 Ustawy o PIT. Konkludując, Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, określonego w art. 21 ust. 1 pkt 50b Ustawy o PIT swoich przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w drodze ich wniesienia aportem do Spółki.

Podsumowując powyższe rozważania, wniesienia przez Wnioskodawcę aportu do spółki komandytowej, mającej siedzibę na Słowacji będzie operacją neutralną na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. Bowiem w sytuacji, gdy na podstawie art. 13 ust. 4 UPO uzyskany dochód Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu tylko w Polsce, to na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b Ustawy o PIT jest on zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe stanowisko potwierdzają organy podatkowe w interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach. Przykładowo ostatnio Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z dnia 3 marca 2014 r. o sygnaturze IBPB1/1/415-73/14/BK w stanie faktycznym analogicznym do opisanego w niniejszym wniosku stwierdził, iż "wskazana we wniosku czynność wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów cypryjskiej spółki kapitałowej do słowackiej spółki osobowej będzie dla Wnioskodawcy neutralna podatkowo. W myśl bowiem art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki. Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. W konsekwencji, o ile w istocie w świetle przepisów prawa słowackiego k.s nie jest osobą prawną, ani spółką traktowaną dla celów podatkowych jak osoba prawna (nie jest podatnikiem podatku dochodowego od całości wypracowanego dochodu), to wniesienie wkładu niepieniężnego do tej spółki, w postaci udziałów spółki kapitałowej mającej siedzibę na Cyprze skutkować będzie po stronie Wnioskodawcy powstaniem przychodu z tytułu zbycia tych udziałów, podlegającego jednakże zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy ww. art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takiej sytuacji u Wnioskodawcy nie powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wniesienia opisanego we wniosku aportu."

Podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z 29 maja 2012 r., nr ITPB1/415-236b/12/TK, w stanie faktycznym analogicznym do zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, stwierdził, że "Niezależnie jednak od źródła, do jakiego zaliczyć należy przychody z tytułu przeniesienia prawa własności rzeczy lub praw, przychód ten podlegał będzie zwolnieniu z opodatkowania na mocy, obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy PIT, w myśl którego, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki."

Tak samo, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 29 kwietnia 2011 r., nr IPPB1/415-95/11-6/KS w stanie faktycznym analogicznym do zdarzenia przyszłego opisanego w niniejszym wniosku, uznał, że "stwierdzić należy, iż w wyniku wskazanej we wniosku czynności prawnej dojdzie do odpłatnego zbycia na rzecz tej Spółki składników majątku będących przedmiotem wniesienia. W konsekwencji po stronie Wnioskodawczyni wystąpi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, w świetle cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych."

Podobnie, ostatnio powyższe stanowisko zostało potwierdzone w następujących interpretacjach: interpretacji z dnia 20 listopada 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygnaturze ILPB1/415-901/13-5/TW, interpretacji z dnia 20 listopada 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu o sygnaturze ILPB1/415-902/13-5/TW; interpretacji z dnia 4 grudnia 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy o sygnaturze (TPB1/415-1025/13/HD, interpretacji z dnia 17 grudnia 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o sygnaturze IPTPB2/415-611/13-3/Akr, interpretacji z dnia 17 grudnia 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o sygnaturze IPTPB2/415-612/13-3/Akr, interpretacji z dnia 17 grudnia 2013 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi o sygnaturze IPTPB2/415-614/13-4/AKr.

W świetle powyższej argumentacji, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego zakresie skutków podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej:

* w części dotyczącej zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a rządem Republiki Cypru - jest nieprawidłowe,

* w pozostałej części - jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wskazany wyżej przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

W myśl art. 13 ust. 1 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 30, poz. 131), zyski, osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Stosownie do art. 13 ust. 2 ww. Umowy, zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, albo z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami osiągniętymi z przeniesienia tytułu własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zgodnie natomiast z ust. 3 ww. art. 13 cyt. Umowy, zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków, barek lub statków powietrznych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

Zyski z przeniesienia tytułu własności jakiegokolwiek majątku innego niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 13 ust. 4 ww. Umowy).

Powyższe oznacza, że w zależności od przedmiotu wkładu wniesionego przez Wnioskodawcę do wskazanej we wniosku Spółki, czynność ta może podlegać opodatkowaniu na Słowacji lub w Polsce. Jeżeli czynność ta, z uwagi na przedmiot wkładu niepieniężnego podlega opodatkowaniu w Polsce (czyli w państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania - art. 13 ust. 4 ww. Umowy), skutki opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego rozpatrywać należy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wywieść należy, że Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym, zamierza wnieść udziały w spółce z siedzibą na Cyprze do spółki zorganizowanej w formie komanditna spolocnost, mającej cechy polskiej spółki osobowej, posiadającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej.

Z uwagi na powyższe, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci udziałów spółki cypryjskiej do słowackiej spółki komandytowej przez Wnioskodawcę, nie będzie skutkowało powstaniem u Wnioskodawcy zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce, gdyż jest czynnością prawną neutralną podatkowo - na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie zauważyć należy, że w opisanym zdarzeniu przyszłym nie znajdzie zastosowania powoływana przez Wnioskodawcę Umowa z dnia 4 czerwca 1992 r. zawarta między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie (Dz. U. z 1993 r. Nr 117, poz. 523). Wyjaśnić należy, że powoływana przez Wnioskodawcę umowa polsko-cypryjska, nie reguluje skutków podatkowych wniesienia przez rezydenta polskiego wkładu niepieniężnego w postaci udziałów spółki cypryjskiej do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej. Oznacza to, że w opisanym zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdą przepisy umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Z uwagi na powyższe przywołane rozstrzygnięcia organów podatkowych nie są wiążące dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku,ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl