IPPB1/415-524/09/10-7/EC

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 16 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-524/09/10-7/EC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów, uwzględniając prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie sygn. akt III SA/Wa 169/10 z dnia 21 lipca 2010 r. (data wpływu 28 października 2010 r.) stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizowaniem loterii promocyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z organizowaniem loterii promocyjnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

T. zamierza w najbliższym czasie zorganizować loterię promocyjną dla osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne w imieniu i na rzecz agentów ubezpieczeniowych, którzy wykonują działalność agencyjną bezpośrednio w imieniu i na rzecz T., na podstawie zawartej umowy agencyjnej i udzielonego pełnomocnictwa. Oprócz niewielkiej liczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez agentów ubezpieczeniowych T. uczestnikami loterii będą przede wszystkim osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego i w tym zakresie współpracują z agentami ubezpieczeniowymi T.

Podkreślenia wymaga fakt, że żadnego z uczestników loterii nie wiąże z T. umowa o pracę czy umowa zlecenia albo jakikolwiek inny stosunek prawny o zbliżonym charakterze, a zatem żaden z nich nie otrzymuje od T. wynagrodzenia za wykonywane czynności.

Loteria zorganizowana będzie po uzyskaniu stosownego zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów. Warunkiem udziału w loterii promocyjnej będzie doprowadzenie przez pracownika agenta ubezpieczeniowego lub przedsiębiorcę współpracującego z agentem ubezpieczeniowym na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej, do zawarcia dowolnej umowy ubezpieczenia znajdującej się w aktualnej ofercie T. Każda zawarta umowa stanowić będzie jeden los, który weźmie udział w losowaniu nagród. Przewidziane są cztery losowania nagród. W każdym z nich nagrodą będzie samochód osobowy.

Wnioskodawca pismem z dnia 29 września 2009 r. (data wpływu 5 października 2009 r.) uzupełnił braki formalne wniosku przekazując dokumenty potwierdzające umocowanie do złożenia wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy uzyskana przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, ale niezwiązaną żadną umową bezpośrednio ze T. wygrana w loterii promocyjnej organizowanej przez T. podlegać będzie 10% zryczałtowanemu podatkowi od wartości nagrody - zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.

Zdaniem Wnioskodawcy, uzyskana przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, ale niezwiązaną żadną umową bezpośrednio z T. wygrana w loterii promocyjnej organizowanej przez T. podlegać będzie 10% zryczałtowanemu podatkowi od wartości nagrody - zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. Wynika to z faktu, iż zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W odniesieniu do wygranych w loteriach promocyjnych, podatek ten mógłby podlegać zwolnieniu na podstawie przepis art. 21 ust. 1 pkt 6a u.p.d.o.f., zgodnie z którym: wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audiotekstowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W odniesieniu do przedmiotowego stanu faktycznego powyższe zwolnienie nie znajdzie jednak zastosowania, gdyż wartość każdej nagrody w organizowanej przez T. loterii promocyjnej przekraczać będzie kwotę 2.280 zł. Przy niemożności skorzystania ze zwolnienia, o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6a u.p.d.o.f. zastosowanie znajdują zasady opodatkowania przewidziane w powołanym wyżej art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f., czyli 10% podatek od wartości nagrody pobrany przez płatnika, którym jest organizator loterii promocyjnej.

Podkreślić należy, iż fakt, że nagrodę w loterii promocyjnej otrzyma przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna prowadza działalność gospodarczą nie oznacza, że wartość wygranej należy doliczyć do dochodów z działalności gospodarczej, co w konsekwencji oznaczałoby, że nagroda opodatkowana byłaby 19% podatkiem liniowym lub według skali, a na organizatorze konkursu nie ciążyłyby żadne obowiązki informacyjne.

Powyższe stanowisko opiera się na błędnym założeniu, iż w art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. mowa jest o wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, o ile stanowią one dochód z tzw. innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f.). W konsekwencji, wygrana uzyskana przez przedsiębiorcę, która z zasady stanowi przychód z działalności gospodarczej nie mogłaby podlegać opodatkowaniu ryczałtowemu na zasadach art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. Tymczasem ryczałtowe opodatkowanie przewidziane w art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. dotyczy wygranych we wszystkich konkursach lub loteriach (w przypadku loterii pod warunkiem uzyskania stosownego zezwolenia wydanego przez Ministra Finansów), a nie tylko w tych które można zakwalifikować do przychodów z innych źródeł. Potwierdza to brzmienie przepisów określających opodatkowanie właściwe dla przedsiębiorców (według skali albo podatkiem liniowym). Przepis art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f. wskazujący poszczególne przedziały podatkowe zawiera zastrzeżenie, że skala podatkowa nie dotyczy przypadków wskazanych w art. 29-30e, a więc także wygranej w loterii opodatkowanej ryczałtem (art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.). Także art. 30c ust. 1 u.p.d.o.f. przewidujący możliwość liniowego opodatkowania dochodów ze źródeł w postaci działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, wprowadza wyjątki od opodatkowania stawką 19%. Wyłączenia te wynikają z art. 29, 30 (w tym art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. - wygrane w loteriach), 30d oraz 44 ust. 4 u.p.d.o.f. Oba analizowane przepisy (art. 27 i 30c u.p.d.o.f.) jednoznacznie potwierdzają tezę, że określone dochody z działalności gospodarczej muszą być opodatkowane według stawki ryczałtowej 10%. W szczególności widać to na przykładzie art. 30c u.p.d.o.f., który określa zasady opodatkowania wyłącznie dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej. Wyłączenie przez ustawodawcę z jego zakresu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. wyraźnie wskazuje, iż ustawodawca nakazuje opodatkowanie nagród w konkursach czy loteriach dla przedsiębiorców według ryczałtu 10%. W tej sytuacji opodatkowanie nagród podatkiem liniowym na zasadach art. 30c u.p.d.o.f. byłoby działaniem contra legem.

Potwierdzenie powyższego stanowi wyrok NSA z dnia 4 sierpnia 2006 r. (II FSK 304/05), którego tezy, choć odnoszą się do sprzedaży premiowej mają zastosowanie także do nagród w loteriach. W wyroku tym Sąd stwierdził, iż "przepis art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm., dalej: u.p.d.o.f.) ma zastosowanie do wszystkich nagród związanych ze sprzedażą premiową zarówno tych mających związek z wykonywaną działalnością jak i nie mających. Nie ma żadnych podstaw aby z zakresu znaczeniowego nazwy "nagrody związane ze sprzedażą premiową" wyłączyć nagrody związane z działalnością gospodarczą. Gdyby, bowiem ustawodawca chciał wyłączyć z zakresu stosowania art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f. nagrody związane ze sprzedażą premiową otrzymywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to uczyniłby to wyraźnie, tak jak to zrobił w mającym taki sam charakter art. 30 ust. 1 pkt 1 (obowiązującym w 2000 r.) odnoszącym się do odsetek od pożyczek".

Kolejnym potwierdzeniem stanowiska, iż nagrody otrzymane przez przedsiębiorcę w ramach loterii promocyjnej powinny być opodatkowane ryczałtem 10% są przepisy dotyczące płatnika będącego organizatorem konkursu czy loterii. Zgodnie z art. 41 ust. 4 u.p.d.o.f. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2 (wygrane w loteriach), 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Jak wynika z przedmiotowego przepisu, płatnik jest zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek w każdym przypadku, bez względu na fakt czy nagroda wydawana jest konsumentowi, pracownikowi, czy przedsiębiorcy. Co istotne, gdyby ustawodawca zamierzał zwolnić płatnika z obowiązku poboru podatku od nagrody wydawanej przedsiębiorcy zawarłby takie upoważnienie bezpośrednio w ustawie. Tego rodzaju rozwiązanie wprowadzone zostało w art. 41 ust. 2 u.p.d.o.f. Zgodnie z powyższym przepisem płatnicy nie są obowiązani do poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Jak wynika z powyższego, jeżeli ustawodawca zwalnia płatnika z jego obowiązków, wyraźnie wskazuje, o jakie sytuacje chodzi i jakie warunki muszą być dla tego zwolnienia spełnione. W odniesieniu do nagród w konkursach czy loteriach u.p.d.o.f. nakazuje organizatorowi pełnienie funkcji płatnika i nie przewiduje w tym zakresie żadnych odstępstw. Nie bez znaczenia dla konieczności ryczałtowego opodatkowania nagród otrzymanych przez przedsiębiorców pozostaje również fakt, że żadnego z uczestników loterii nie wiąże ze T. umowa o pracę czy umowa zlecenia albo jakimkolwiek inny stosunek prawny o zbliżonym charakterze.

Wnioskodawca wskazał, że na ten aspekt zwraca uwagę Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji prawa podatkowego wydanej 5 stycznia 2007 r., 1472/DPC/415-107/06/PK w analogicznej sprawie. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż T. S.A. "prowadzi dystrybucję jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez siebie. Dystrybucja ta jest prowadzona za pośrednictwem banków i biur maklerskich. Towarzystwo prowadzi konkursy dla pracowników tych banków oraz osób współpracujących z tymi bankami zaangażowanych bezpośrednio w sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo (dalej: Sprzedawcy). Celem tych konkursów jest nagradzanie najlepszych Sprzedawców, a nagrodami są gotówka, bony towarowe, wycieczki zagraniczne. Sprzedawcy nie pozostają z Towarzystwem w stosunku pracy ani nie łączy ich z Towarzystwem umowa zlecenia lub inny stosunek prawny o zbliżonym charakterze". Przy takim stanie faktycznym Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stwierdził, iż: "Mając na względzie fakt, iż zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym Towarzystwa nie łączy ze Sprzedawcami stosunek pracy ani umowa zlecenia ani też inny stosunek prawny o zbliżonym charakterze, należy uznać, iż przedmiotowe świadczenia należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł. (...) W związku z powyższym, na Towarzystwie ciąży obowiązek poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od wygranych w przedmiotowych konkursach". Podsumowując, uzyskana przez przedsiębiorcę wygrana w loterii promocyjnej organizowanej przez T. podlega 10% zryczałtowanemu podatkowi od wartości nagrody - zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.o.f.

W dniu 13 października 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretacje indywidualną Nr IPPB1/415-524/09-4/EC stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.) jest nieprawidłowe. Wezwanie do naruszenia prawa wniesiono w dniu 28 października 2009 r. (data wpływu 2 listopada 2009 r.), zaś odpowiedzi na wezwanie udzielono pismem z dnia 24 listopada 2009 r. znak Nr IPPB1/415-524/09-6/EC (skutecznie doręczonym w dniu 27 listopada 2009 r.). W dniu 21 grudnia 2009 r. wpłynęła do tut. organu podatkowego skarga na ww. interpretację, w której wniesiono o jej uchylenie.

Wyrokiem z dnia 21 lipca 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 169/10 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną.

W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że skarga zasługuje na uwzględnienie.

Zdaniem Sądu opis zdarzenia przyszłego przez Spółkę pozwala przyjąć, że stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe. Sąd podkreślił jednak, że organy podatkowe w postępowaniu podatkowym mogą badać czy okoliczności faktyczne przedstawione przez Spółkę w opisie zdarzenia przyszłego zajdą w rzeczywistości. Mogą też samodzielnie dokonywać weryfikacji twierdzeń Spółki, tak, aby dojść do prawdy materialnej, o której mowa w dyspozycji art. 122 i art. 187 § 1 O.p. Jeśli, którykolwiek z elementów zdarzenia przyszłego opisanego przez Spółkę we wniosku o udzielenie zaskarżonej interpretacji nie zajdzie w rzeczywistości, interpretacja indywidualna nie odniesie zamierzonych przez Spółkę skutków:

Sąd jako przykład wskazał, że loteria, o której pisze Spółka we wniosku o interpretację w świetle definicji językowej oznacza albo grę, której uczestnicy nabywają losy, a o wygranej decyduje losowanie, albo sytuację lub działanie ryzykowne i niepewne, których efekt zależy tylko od przypadku (http://sip.pwn.pl). Słownik Języka Polskiego wydany w 1963 r. definiuje loterię jako publiczną grę hazardową, której uczestnicy nabywają bilety numerowane (losy), zyskując szansę wygranej. Natomiast Słownik Języka Polskiego z 1984 r. definiuje loterię jako grę, w której uczestnicy nabywają bilety numerowane (losy), a o wygranej decyduje losowanie. Loteria polega zatem na losowym przyznaniu nagrody wśród uczestników, którzy nabyli dowód udziału w grze. Do uznania gry za losową niezbędne jest zatem występowanie elementu losowości w przyznaniu nagrody. W związku z tym, jeśli w postępowaniu podatkowym po dokonaniu ustaleń faktycznych organ podatkowy doszedł by do wniosku, że o przypadku, który rządzi przy wygranej, nie można mówić, bo np. jest czterech uczestników i cztery nagrody, losowość, do której odwołano się w opisie zdarzenia faktycznego, nie zajdzie.

Sąd zwrócił jednak uwagę, że organ podatkowy, dokonując interpretacji indywidualnej wnioskowanych przez podatnika przepisów prawa działa w granicach nakreślonego w opisie zdarzenia przyszłego i w ramach tego stanu wykłada przepisy prawa, o których interpretację zwrócił się podatnik. Sąd wskazał, iż na gruncie opisanego przez Spółkę zdarzenia przyszłego, w sytuacji gdy Minister Finansów uznał, że opis ten jest wyczerpujący i umożliwia dokonanie interpretacji przepisów prawa, które przedstawił podatnik, Sąd stwierdził, że za prawidłowe nie można uznać stanowiska organu podatkowego wyrażonego w zaskarżonej interpretacji.

Zdaniem Sądu art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.f. dotyczy:

1.

wygranych, które otrzymano w konkursach, grach i zakładach wzajemnych,

2.

nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem, że nie mamy do czynienia ze zwolnieniem podatkowym przewidzianym w art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 u.p.d.f.

Zdaniem Sądu, loteria, którą opisuje Skarżąca po pierwsze mieści się w pojęciu gier, a wysokość wygranej otrzymanej w wyniku losowania przekracza wysokość zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 6a u.p.d.f., dotyczącego m.in. loterii promocyjnych, bowiem jednorazowa wartość wygranej przekracza 2.280 zł.

Sąd wskazał, iż do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które opisano w zdarzeniu przyszłym, zastosowania nie będzie miało również zwolnienie wynikające z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.f., który stanowi, że wolne od podatku dochodowego są wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1 u.p.d.f., otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że świadczenie przekracza 200 zł.

Sąd stwierdził ponadto, że ze zdarzenia przyszłego opisanego przez Spółkę nie wynika, że w wyniku otrzymania wygranej dochodzi do zmniejszenia ceny (rabatu), czy też że otrzymanie wygranej przez uczestnika loterii premiowej wpływa na wysokość ceny na warunkach uprzednio znanych kontrahentowi. Wprawdzie uczestnik loterii, aby otrzymać los musi spełnić warunek w postaci doprowadzenia do zawarcia ubezpieczenia z oferty Spółki, tym niemniej sarna wygrana w loterii promocyjnej jest dziełem przypadku, cechuje ją losowość. W związku z tym - zdaniem Sądu - ocena organu podatkowego, że opis zdarzenia przyszłego pozwala na przyjęcie, że ww. wygrane u osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą należy zaliczyć do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.f.) i w związku z tym niemożliwe jest zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.f. nie ma żadnych uzasadnionych podstaw.

Zdaniem Sądu do momentu, kiedy nie da się wykluczyć losowości wygranej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jak również nie będzie można uznać, że w wyniku działań podatników i ich partnerów handlowych nie dochodzi do próby zmniejszenia obciążeń podatkowych, możliwe będzie odrębne opodatkowanie - na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.f. - opisanych przez Spółkę wygranych. Stan taki będzie istniał bez względu czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania wygranej/nagrody w ramach zdarzenia opisanego przez Spółkę we wniosku o interpretację indywidualną, uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 u.p.d.f.), bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 u.p.d.f.). Wówczas od jej przychodu należy - stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.f., stanowiącego unormowanie szczególne w odniesieniu do art. 27 i art. 30c u.p.d.f., - pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Sąd wskazał, iż w tym zakresie aktualne pozostaje stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w powoływanym przez skarżącą Spółkę wyroku z 8 sierpnia 2006 r. sygn. akt II FSK 304/05, że art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.f. ma zastosowanie do wszystkich nagród (...), zarówno tych mających związek z wykonywaną działalnością gospodarczą, jak również nie mających z nią związku. Nie ma żadnych podstaw, aby z zakresu znaczeniowego "nagrody (...)" wyłączyć nagrody związane z działalnością gospodarczą (publikowany na stronie http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2797B0CEF0). W opinii Sądu, prawidłowe było również odwołanie się przez skarżącą Spółkę w skardze do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 czerwca 2007 r. sygn. akt II FPS 5/06 (ONSA i WSA 2007/5/111) w związku z możliwością zbadania rzeczywistego charakteru otrzymanej nagrody w postępowaniu podatkowym, którego nie prowadzi się jednak, o czym mowa wyżej, udzielając interpretacji indywidualnej. Tym niemniej zasadne jest uznanie, że art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.f. nie ma zastosowania do nagród, które w rzeczywistości będą ukrytym rabatem, czy wynagrodzeniem z racji wykonywania danego działania w działalności gospodarczej.

Konsekwencją powyższych rozważań, jest uznanie przez Sąd za nieprawidłowe stanowiska Ministra Finansów zawartego w zaskarżonej interpretacji, co do nieistnienia obowiązków skarżącej Spółki jako płatnika. Zdaniem Sądu skoro prawidłowy jest pogląd Spółki zawarty we wniosku o interpretację indywidualną, że do opisanego zdarzenia przyszłego możliwe jest zastosowanie art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.f., tym samym Spółka, jako osoba prawna zobowiązana jest - zgodnie z art. 41 ust. 4 u.p.d.f. - pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 (wygrane w loteriach), z zastrzeżeniem ust. 5. Spółka, jeśli wydaje nagrodę konsumentowi, pracownikowi, czy przedsiębiorcy pełni rolę płatnika. W opinii Sądu, gdyby ustawodawca zamierzał zwolnić płatnika z obowiązku poboru ww. podatku od nagrody wydawanej przedsiębiorcy, na mocy art. 30 ust. 1 pkt 2 u.p.d.f., zawarłby takie upoważnienie w ustawie. Zdaniem Sądu, rację ma Spółka twierdząc, że takie właśnie rozwiązanie wprowadzono w art. 41 ust. 2 u.p.d.f., z którego wynika, że płatnicy są zwolnieni z poboru zaliczek od należności z tytułów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.f.

Ustawodawca w odniesieniu do nagród w konkursach czy loteriach nakazuje organizatorowi - skarżącej Spółce - pełnienie funkcji płatnika i nie przewiduje w tym zakresie żadnych odstępstw.

W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcia zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lipca 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 169/10 - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Natomiast art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy stanowi, iż wolne od podatku dochodowego są wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 złotych, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Natomiast art. 30 ust. 8 ww. ustawy stanowi, iż dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji loterii. Słownik Języka Polskiego wydany w 1963 r. definiuje loterię jako publiczną grę hazardową, której uczestnicy nabywają bilety numerowane (losy), zyskując szansę wygranej. Natomiast Słownik Języka Polskiego z 1984 r. definiuje loterię jako grę, w której uczestnicy nabywają bilety numerowane (losy), a o wygranej decyduje losowanie. Loteria polega zatem na losowym przyznaniu nagrody wśród uczestników, którzy nabyli dowód udziału w grze. Do uznania gry za losową niezbędne jest zatem występowanie elementu losowości w przyznaniu nagrody.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca T. zamierza zorganizować loterię promocyjną osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne w imieniu i na rzecz agentów ubezpieczeniowych, którzy wykonują działalność agencyjną bezpośrednio w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy. Oprócz niewielkiej liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez agentów Wnioskodawcy, uczestnikami loterii będą osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego i w tym zakresie współpracują z agentami Wnioskodawcy. Uczestników loterii nie wiąże z Wnioskodawcą umowa o pracę czy umowa zlecenia albo jakikolwiek inny stosunek prawny o zbliżonym charakterze i żaden z nich nie otrzymuje od Wnioskodawcy wynagrodzenia za wykonywane czynności.

Warunkiem udziału w loterii będzie doprowadzenie przez pracownika agenta lub przedsiębiorcę współpracującego z agentem, do zawarcia dowolnej umowy ubezpieczenia znajdującej się w aktualnej ofercie Wnioskodawcy. Każda zawarta umowa stanowić będzie jeden los, który weźmie udział w loterii. Wskazać należy, iż ze zdarzenia przyszłego opisanego przez Spółkę nie wynika, że w wyniku otrzymania wygranej dochodzi do zmniejszenia ceny (rabatu), czy też że otrzymanie wygranej przez uczestnika loterii premiowej wpływa na wysokość ceny na warunkach uprzednio znanych kontrahentowi. Wprawdzie uczestnik loterii, aby otrzymać los musi spełnić warunek w postaci doprowadzenia do zawarcia ubezpieczenia z oferty Spółki, tym niemniej sama wygrana w loterii promocyjnej jest dziełem przypadku, cechuje ją losowość.

Reasumując, biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2010 r. sygn. akt III SA/Wa 169/10, należy stwierdzić, że do momentu, kiedy nie da się wykluczyć losowości wygranej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jak również nie będzie można uznać, że w wyniku działań podatników i ich partnerów handlowych nie dochodzi do próby zmniejszenia obciążeń podatkowych, możliwe będzie odrębne opodatkowanie - na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. - opisanych przez Spółkę wygranych. Stan taki będzie istniał bez względu czy przyjmie się, że dana osoba fizyczna w wyniku otrzymania wygranej/nagrody w ramach zdarzenia opisanego przez Spółkę we wniosku o interpretację indywidualną uzyska przychód bądź z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 u.p.d.f.),. bądź przychód z innego źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1u p d f) Wówczas od jej przychodu należy - stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobrać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Jednocześnie podkreślenia wymaga, że przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. Rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest bowiem ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl