IPPB1/415-510/14-2/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 lipca 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-510/14-2/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 maja 2014 r. (data wpływu 12 maja 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia w drodze aportu udziałów spółki kapitałowej do spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia w drodze aportu udziałów spółki kapitałowej do spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, będącą polskim rezydentem podatkowym (ma miejsce zamieszkania i centrum interesów życiowych w Polsce) zgodnie z art. 3 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o PIT. Wnioskodawca jest właścicielem udziałów/akcji w spółce kapitałowej mającej siedzibę na terytorium Unii Europejskiej (dalej: "EuCo"). EuCo ma jedną z form prawnych wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o PIT.

Wnioskodawca planuje zbyć udziały/akcje EuCo w drodze aportu na rzecz słowackiej spółki prawa handlowego "komanditna spolocnost" z siedzibą na terytorium Republiki Słowacji (dalej: "Spółka"). W zamian za zbywane udziały w EuCo, Wnioskodawcy zostanie "wypłacony" ekwiwalent w postaci udziału w zyskach Spółki.

W wyniku aportu Spółka:

* uzyska bezwzględną większość praw głosu w EuCo, albo

* posiadając bezwzględną większość praw głosu w EuCo, zwiększa ilość udziałów w tej spółce.

Spółka, do której przystąpi Wnioskodawca, będzie odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. Podobnie jak w przypadku polskiej spółki komandytowej, w komanditna spolocnost przynajmniej jeden wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem bez ograniczeń, a odpowiedzialność przynajmniej jednego wspólnika ograniczona jest do wysokości wniesionych wkładów do spółki.

Wnioskodawca przystąpi do Spółki w charakterze wspólnika o nieograniczonej odpowiedzialności - komplementariusza.

Zgodnie ze słowackimi przepisami podatkowymi komanditna spolocnost posiadająca siedzibę lub miejsce efektywnego zarządu na terytorium Słowacji podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Jeżeli chodzi natomiast o sposób opodatkowania, to komanditna spolocnost, jest, co do zasady, podatnikiem podatku dochodowego od generowanych przez siebie dochodów, jednak od ustalonej podstawy opodatkowania odejmuje się część przypadającą jako udział wspólnikom o nieograniczonej odpowiedzialności. Inaczej mówiąc na poziomie spółki opodatkowaniu podlega część dochodów przypadająca na wspólników o ograniczonej odpowiedzialności.

Dochód komanditna spolocnost przypadający na wspólników o nieograniczonej odpowiedzialności podlega opodatkowaniu bezpośrednio u tych wspólników jako dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku więc przystąpienia do Spółki w charakterze komplementariusza dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu uczestnictwa w Spółce będą podlegać opodatkowaniu na Słowacji jako dochody z prowadzenia działalności gospodarczej, a podatnikiem z tego tytułu na Słowacji będzie nie Spółka tylko Wnioskodawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy zbycie w drodze aportu udziałów/akcji EuCo na rzecz Spółki nie skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego zgodnie z art. 24 ust. 8a-8b ustawy o PIT.

2. W razie negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, czy dochód Wnioskodawcy z tytułu zbycia w drodze aportu udziałów/akcji EuCo na rzecz Spółki będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1)

Zbycie w drodze aportu udziałów/akcji EuCo na rzecz Spółki nie skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego, zgodnie z art. 24 ust. 8a-8b ustawy o PIT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy:

Zbycie udziałów/akcji w spółkach kapitałowych jest co do zasady traktowane jako przychód z kapitałów pieniężnych o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT.

Zgodnie jednak z treścią art. 24 ust. 8a ustawy o PIT jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1.

spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

2.

spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Jednocześnie na podstawie art. 24 ust. 8b ustawy o PIT w przypadku gdy spółka nabywająca lub spółka, której udziały (akcje) są nabywane, nie posiada siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli jest ona podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy, lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W poz. 19 załącznika nr 3 do ustawy o PIT jako podmiot korzystający ze zwolnienia wymieniona została m.in. spółka prawa słowackiego określona jako komanditna spolocnost.

Biorąc powyższe pod uwagę należy wskazać, iż w przypadku gdy Wnioskodawca wniesienie do Spółki udziały/akcje innych spółek wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o PIT i w wyniku tego aportu Spółka:

* uzyska bezwzględną większość praw głosu w EuCo, albo

* posiadając bezwzględną większość praw głosu w EuCo, zwiększa ilość udziałów w tej spółce, operacja taka będzie neutralna dla Wnioskodawcy z punktu widzenia PIT, zgodnie z art. 24 ust. 8a-8b ustawy o PIT.

Powyższe stanowisko poparte również zostało przez organy podatkowe w indywidualnych interpretacjach podatkowych, np.:

* Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. IPPB2/415-887/13-2/MK1: "(...) efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma, bądź zwiększy bezwzględne/ większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione."

* Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 stycznia 2014 r., sygn. IPPB2/415-742/13-2/MK: "jeżeli w następstwie wniesienia przez wnioskodawcę do Spółki II wkładu niepieniężnego w postaci udziałów w Spółce I, Spółka II posiadająca bezwzględną większość praw głosu te Spółce I zwiększy ilość udziałów w tej spółce, to wartość otrzymanych przez Wnioskodawcę udziałów nie będzie zaliczona do przychodów Wnioskodawcy. Zatem w sytuacji przedstawionej przez Wnioskodawcę opisana transakcja wymiany udziałów mieści się w zakresie zastosowania art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. "

Podsumowując, zbycie w drodze aportu udziałów/akcji EuCo na rzecz Spółki nie skutkuje powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego, zgodnie z art. 24 ust. 8a-8b ustawy o PIT.

Ad. 2)

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, przychód Wnioskodawcy z tytułu zbycia w drodze aportu udziałów/akcji EuCo na rzecz Spółki będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o PIT.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 4a ustawy o PIT przepis art. 3 ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W myśl art. 13 ust. 1 UPO - zyski, osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, albo z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami osiągniętymi z przeniesienia tytułu własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie (art. 13 ust. 2 UFO)

Zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków, barek lub statków powietrznych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa (art. 13 ust. 3UPO).

Natomiast zyski z przeniesienia tytułu własności jakiegokolwiek majątku innego niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 13 ust. 4 UPO).

Wniesienie do spółki osobowej wkładu niepieniężnego powoduje przeniesienie własności rzeczy lub prawa będącego przedmiotem wkładu, na spółkę, w zamian za udział kapitałowy.

W związku z tym należy uznać, iż w przypadku wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów/akcji EuCo do Spółki dochodzi do odpłatnego zbycia praw, będących przedmiotem aportu i w związku z tym zastosowanie mają przepisy art. 13 UPO. Uzyskany przychód będzie więc podlegał opodatkowaniu w Polsce.

Niezależnie jednak od powyższego należy wskazać, iż w takim przypadku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o PIT wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Jednocześnie stosownie do treści art. 5a pkt 26 ustawy o PIT ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. Tak jak zostało wskazane w stanie faktycznym, zgodnie ze słowackim ustawodawstwem podatkowym dochód komanditna spolocnost przypadający na komplementariusza (a takim wspólnikiem ma zostać Wnioskodawca) nie podlega opodatkowaniu na poziomie spółki (na poziomie spółki opodatkowaniu podlega wyłącznie dochód przypadający na komandytariuszy).

Powyższe stanowisko poparte również zostało przez organy podatkowe w indywidualnych interpretacjach podatkowych, np.:

* Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2011 r. sygn. IPPB1/415-95/11-6/KS: "Konsekwencją powyższego jest konieczność zaliczenia przychodów z odpłatnego zbycia własności rzeczy lub praw będących przedmiotem wkładu do odpowiedniego źródła przychodów. Źródło to uzależnione będzie natomiast od charakteru i związku przedmiotu wniesienia z pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Niezależnie jednak od źródła, do jakiego zaliczyć należy przychody z tytułu przeniesienia prawa własności rzeczy lub praw, przychód ten podlegał będzie zwolnieniu z opodatkowania na mocy, obowiązującego od 1 stycznia 2011 r. art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego, wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Przy czym, stosownie do treści art. 5a pkt 26 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r., ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż w wyniku wskazanej we wniosku czynności prawnej dojdzie do odpłatnego zbycia na rzecz tej Spółki składników majątku będących przedmiotem wniesienia. W konsekwencji po stronie Wnioskodawczyni wystąpi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej, w świetle cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 50b ww. ustawy, będzie podlegał zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych."

* Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 października 2012 r., sygn. IPPB1/415-1084/12-2/KS: "wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci udziałów posiadanych w zagranicznej spółce kapitałowej do spółki określanej jako komanditna spolocnost mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej (która jest spółką niebędącą osobą prawną jak można wywieść z opisu zdarzenia przyszłego) jest czynnością prawną neutralną podatkowo na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych."

* Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 3 czerwca 2013 r., sygn. IPPB1/415-313/13-3/IF, w której za prawidłowe zostało uznane stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: "(...) wniesienie do Spółki Aportem udziałów posiadanych w CypCo nie skutkuje dla Niego powstaniem zobowiązania w podatku dochodowym w Polsce. Dochody osiągane przez Spółkę, podobnie jak w przypadku dochodów uzyskanych za pośrednictwem polskiej spółki osobowej, będą dochodem tychże wspólników (Wnioskodawcy), a nie Spółki. Spółka nie będzie zatem podatnikiem podatku dochodowego w zakresie dochodów przypadających Wnioskodawcy. W świetle powyższego należy uznać, iż Spółka jest spółką niebędącą osobą prawną w rozumieniu art. 5a pkt 26 Ustawy PIT, gdyż w zakresie dochodów przypadających Wnioskodawcy, Spółka nie będzie podatnikiem podatku dochodowego. W konsekwencji, należy uznać że dla Wnioskodawcy z tytułu wniesienia Aportem do Spółki udziałów w CypCo powstanie przychód, który będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na odstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b Ustawy PIT. "

Podsumowując powyższe, przychód Wnioskodawcy z tytułu zbycia w drodze aportu udziałów/akcji EuCo na rzecz Spółki będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50b ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wskazany wyżej przepis stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a cyt. ustawy).

Z uwagi na to, że Wnioskodawca posiadający miejsce zamieszkania w Polsce zamierza wnieść posiadane udziały w spółce kapitałowej wymienionej w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w formie wkładu niepieniężnego do spółki z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej - odpowiednika polskiej spółki komandytowej - w przedmiotowej sprawie należy odwołać się umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 30, poz. 131).

W myśl art. 13 ust. 1 ww. umowy, zyski, osiągnięte przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z przeniesienia tytułu własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6, a położonego w drugim Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Stosownie do art. 13 ust. 2 cyt. umowy, zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, albo z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami osiągniętymi z przeniesienia tytułu własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.

Zgodnie natomiast z ust. 3 ww. art. 13 umowy, zyski osiągnięte z przeniesienia tytułu własności statków, barek lub statków powietrznych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.

Zyski z przeniesienia tytułu własności jakiegokolwiek majątku innego niż wymienione w ustępach 1, 2 i 3 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę (art. 13 ust. 4 cyt. umowy).

Z przytoczonych regulacji wynika, że przychód uzyskany przez podatnika mającego miejsce zamieszkania w Polsce w zamian za przeniesienie własności udziałów w spółce kapitałowej na rzecz podmiotu z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej podlegać będzie zatem opodatkowaniu w miejscu zamieszkania podatnika, a więc w Polsce.

W związku z tym skutki podatkowe planowanej przez Wnioskodawcę transakcji należy rozpoznać w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym i rozważa przystąpienie do spółki osobowej z siedzibą na terytorium Republiki Słowackiej komanditna spolocnost, będącej odpowiednikiem polskiej spółki komandytowej. Wnioskodawca zamierza wnieść udziały, które posiada w spółce kapitałowej mającej siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, jako wkład niepieniężny do słowackiej spółki komandytowej. W wyniku aportu spółka słowacka uzyska bezwzględną większość praw głosu albo posiadając bezwzględną większość praw głosu w spółce kapitałowej zwiększy ilość udziałów w tej spółce.

Tut. Organ zauważa, że ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387) zmieniono m.in. art. 24 ust. 8A i ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak stanowi art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. - jeżeli spółka nabywa od wspólników innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikom tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

1.

spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo

2.

spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

- do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikom tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Natomiast stosownie do treści art. 24 ust. 8b ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. przepis ust. 8a stosuje się, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, jest podmiotem wymienionym w załączniku nr 3 do ustawy lub spółką mającą siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z przedstawionych powyżej uregulowań prawnych zawartych w art. 24 ust. 8a-8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że efekt w postaci neutralnej podatkowo wymiany udziałów (akcji) dotyczy sytuacji, gdy wspólnik spółki wniesie posiadane udziały (akcje) do spółki, a podmiot wraz z nabytymi udziałami (akcjami) otrzyma bądź zwiększy bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) zostały wniesione.

Mając zatem na uwadze uregulowania prawne wynikające z art. 24 ust. 8a-8b powoływanej ustawy, a także treść przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że wniesienie przez Wnioskodawcę do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej wkładu niepieniężnego w postaci udziałów spółki kapitałowej mającej siedzibę na terytorium Unii Europejskiej wymienionej w załączniku nr 3 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie spowoduje powstania u Wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy w odniesieniu do opodatkowania czynności wniesienia w drodze aportu udziałów spółki kapitałowej do spółki mającej siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej na podstawie art. 24 ust. 8a oraz art. 24 ust. 8b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należało uznać za prawidłowe.

Z uwagi na uznanie stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 1 za prawidłowe, odpowiedź na pytanie Nr 2 jest bezprzedmiotowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl