IPPB1/415-465/07-4/JB - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB1/415-465/07-4/JB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-465/07-4/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. Z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007 r. (data wpływu 10 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczania kosztów wstępnej opłaty leasingowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie rozliczania kosztów wstępnej opłaty leasingowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca od czerwca 2004 r. prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Koszty ewidencjonuje według zasady wynikającej z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca zawarł umowę leasingu.

Na podstawie umowy leasingu Wnioskodawca odebrał w kwietniu 2007 r. samochód osobowy o wartości netto 54.098,36 zł.

Zgodnie z postanowieniami umowy:

* na wynagrodzenie finansującego składają się opłata wstępna (netto) 16.391,30 zł, 35 rat leasingowych (netto) po 798,63 zł oraz cena sprzedaży (wartość netto) 16.229,51 zł,

* odpisów amortyzacyjnych w czasie trwania umowy dokonuje finansujący,

* finansujący oświadcza, że nie korzysta z ulg i zwolnień w podatku dochodowym, o których mowa w art. 17b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie faktury finansującego z dnia 5 kwietnia 2007 r. w kwietniu 2007 r. Wnioskodawca zaliczył do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo opłatę wstępną.

W odpowiedzi na wezwanie Nr IPPB1/415-465/07-2/JB z dnia 18 lutego 2008 r. strona doprecyzowała swój wniosek pismem z dnia 25 lutego 2008 r. (data wpływu 29 lutego 2008 r.) informując, iż zawarta umowa spełnia warunki określone w art. 23b ust. 1 ustawy, ponieważ zawarta jest na okres dłuższy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji oraz suma ustalonych w niej opłat przewyższa wartość początkową samochodu.

Wnioskodawca wskazał również, iż

1.

Wynagrodzenie składa się m.in. z 35 rat, co przy uwzględnieniu normatywnego okresu amortyzacji nowych samochodów osobowych wynoszącym 60, stanowi ponad 58% tego okresu lub ponad 116% przy skorzystaniu z ustalenia indywidualnego okresu amortyzacji używanych samochodów osobowych wynoszącego 30 miesięcy.

W każdym przypadku okres, na jaki została zawarta umowa wynosi więcej niż 40% normatywnego okresu amortyzacji.

2.

Suma ustalonych opłat wynosi:

Opłata wstępna netto 16.391,30

35 rat po 798,63 netto 27.952,05

Wartość resztowa = cena sprzedaży netto 16.229,51

Razem: 60572,86

W świetle powyższego wartość ww. opłat jest wyższa od wartości początkowej samochodu netto wynoszącej 54.098,36.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wynikającą z umowy leasingu opłatę wstępną można jednorazowo zaliczyć w koszty uzyskania przychodu w dniu zaksięgowania jej w księdze przychodów i rozchodów?

Zdaniem Wnioskodawcy zawarta umowa leasingu spełnia wszystkie warunki określone w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym opłaty ustalone w niej stanowią koszt uzyskania przychodów leasingobiorcy. Za dzień poniesienia kosztów należy, zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uznać dzień wystawienia faktury finansującego za opłatę wstępną czyli 5 kwietnia 2007 r., który jednocześnie jest dniem, w którym zaksięgowano koszt w księdze przychodów i rozchodów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko strony w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

1.

została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz

2.

suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z powyższym, jeżeli zawarta umowa leasingu spełnia określone w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych warunki oraz leasingobiorca w dniu jej zawarcia nie korzysta ze zwolnień wymienionych w art. 23b ust. 2 ww. ustawy, to może on zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie poniesione koszty związane z przedmiotem umowy leasingu, w tym także wydatek związany z uiszczeniem opłaty wstępnej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ww. ustawy kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Moment zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów regulują w Pana przypadku przepisy art. 22 ust. 4 i ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Z analizy stanu faktycznego opisanego przez Pana w złożonym wniosku wynika, iż wydatki zalicza Pan do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, bez względu na datę uzyskania przychodu. Nie stosuje Pan zatem zasad określonych w art. 22 ust. 5-5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidzianych dla podatników prowadzących księgi rachunkowe. W konsekwencji przy tej metodzie ewidencjonowania kosztów nie ma Pan obowiązku stosować się do dyspozycji przepisu art. 22 ust. 5c ww. ustawy, z którego wynika, że koszty pośrednie, jeżeli dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6 (prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów) uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

W związku z powyższym wydatek związany z uiszczeniem wstępnej opłaty leasingowej winien Pan zaewidencjonować w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo w dacie poniesienia (wystawienia faktury).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl