Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 10 lipca 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-454/09-2/AG
Niemożność zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup odzieży motocyklowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 czerwca 2009 r. (data wpływu 16 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupu odzieży motocyklowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupu odzieży motocyklowej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych serwisowych. Ewidencja księgowa prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Prowadzona działalność w całości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Charakter prowadzonej przez wnioskodawcę działalności wiąże się z koniecznością szybkiego dotarcia do klienta. W związku z tym, że większość klientów prowadzi swoją działalność w W. - mieście z dużymi problemami komunikacyjnymi najlepszym rozwiązaniem zapewniającym mobilność a więc szybki dostęp do klienta jest korzystanie z motocykla.

W maju wnioskodawca zawarł umowę o charakterze leasingu operacyjnego, zgodnie z którą rozpoczął korzystanie z motocykla dla celów prowadzonej działalności. Jeżdżenie motocyklem wymaga specjalnej odzieży chroniącej zarówno przed niższymi temperaturami jak i przed skutkami ewentualnych wypadków drogowych. Kodeks drogowy nakłada obowiązek posiadania kasku. Jednakże zazwyczaj motocyklista jest ubrany w odzież specjalnie przystosowaną do motocykla. W związku z tym wnioskodawca nabył ubranie motocyklowe w skład którego wchodzi: kask, skórzana kurtka motocyklowa, spodnie motocyklowe, buty.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - nabycie odzieży motocyklowej a dokładnie zakup kasku motocyklowego, skórzanej kurtki motocyklowej ze wzmocnieniami, spodni motocyklowych ze wzmocnieniami, butów skórzanych motocyklowych stanowią koszty uzyskania przychodu,.

Zdaniem Wnioskodawcy prowadząca działalność osoba wykorzystująca motocykl w działalności gospodarczej jest uprawniona do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu wydatków poniesionych na zakup specjalistycznej odzieży motocyklowej. Brak takiej odzieży istotnie utrudniałby jazdę motocyklem, a przede wszystkim powodowałby dodatkowe niebezpieczeństwo związanego z ewentualnymi skutkami wypadku. W konsekwencji tego stanu rzeczy należy uznać, że koszty są poniesione w celu osiągnięcia przychodów i nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc zgodnie z art. 22 ust. 1 tej ustawy stanowią koszty uzyskania przychodów dla prowadzonej przez podatnika działalności.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, winien, w myśl powołanego wyżej przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:

a.

pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zarachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

b.

nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy.

Przytoczone uregulowania oznaczają, że kosztem uzyskania przychodów są według ustawy nie wszelkie wydatki związane z osiągnięciem przychodu, przychodów z działalności gospodarczej, lecz jedynie te wydatki, które poniesione zostały w celu osiągnięcia określonego przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Kosztami uzyskania przychodów będą zatem wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeśli są one racjonalnie uzasadnione, a każdy wydatek, poza wskazanymi w ustawie, wymaga indywidualnej oceny pod kątem bezpośredniego związku z przychodem bądź zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów i racjonalności działania dla wyżej określonego celu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych serwisowych. W celu zapewnienia sobie szybkiego dostępu do klienta wnioskodawca dokonał zakupu motocykla, który wykorzystuje w prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z powyższym wnioskodawca dokonał zakupu odzieży motocyklowej tekst jedn. kasku motocyklowego, skórzanej kurtki motocyklowej ze wzmocnieniami, spodni motocyklowych ze wzmocnieniami, butów skórzanych motocyklowych.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż jest kwestią oczywistą, że korzystanie z motocykla pozwala na sprawne i szybkie poruszanie się po mieście. Jednakże zważyć należy, że wydatek poniesiony na zakup odzieży motocyklowej nie ma w przedmiotowej sprawie ani bezpośredniego ani pośredniego związku z osiągnięciem przychodów bądź zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Bezpośrednim celem jaki jest związany z zakupem odzieży motocyklowej ochronnej służącej do jazdy na motocyklu jest ochrona zdrowia użytkownika, a wydatki poniesione na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym.

W tym miejscu należy zauważyć, iż nie każdy wydatek ponoszony przez podatnika w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, może zostać zaliczony, zgodnie z prawem podatkowym, do kosztów uzyskania przychodu.

Zatem stanowisko wnioskodawcy względem zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zakupu odzieży motocyklowej jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl