IPPB1/415-45/10-2/AM, Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowania za szkodę... - OpenLEX

IPPB1/415-45/10-2/AM - Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowania za szkodę spowodowaną ubojem drobiu z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 marca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-45/10-2/AM Możliwość zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odszkodowania za szkodę spowodowaną ubojem drobiu z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 stycznia 2010 r. (data wpływu 19 stycznia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie zwolnienia z podatkowania odszkodowania związanego z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 stycznia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie zwolnienia z podatkowania odszkodowania związanego z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawiony następujący stan faktyczny.

W ramach prowadzonego przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego prowadził on w 2009 r. hodowlę drobiu nieśnego (produkcja jaj konsumpcyjnych). Dochód jaki uzyskiwał Wnioskodawca z tego tytułu opodatkowywany był na zasadach przewidzianych dla działów specjalnych produkcji tzn. wysokość dochodu z tego źródła ustalana jest ryczałtowo przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu rocznego. Wnioskodawca nie prowadzi ksiąg, o których jest mowa w art. 15 u.p.d.o.f., co oznacza, że nie opodatkowuje dochodu z tego tytułu na podstawie art. 14 u.p.d.o.f.

W październiku 2009 r. została wykryta u hodowanych przez Wnioskodawcę w jego gospodarstwie rolnym kur niosek salmonella, w związku z czym Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał decyzje nakazujące poddać ubojowi całe stado. Wszystkie hodowane przez Wnioskodawcę kury zostały poddane ubojowi. Następnie Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał w grudniu 2009 r. na podstawie art. 49 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 213, poz. 1342) decyzję, w której przyznane zostało Wnioskodawcy odszkodowanie z tytułu poddania ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej hodowanego przez niego stada kur niosek.

W grudniu 2009 r. została wypłacona Wnioskodawcy część przyznanego mu odszkodowania, reszta odszkodowania ma zostać wypłacona w 2010 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wypłacona kwota odszkodowania na podstawie art. 49 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, która w części została już wypłacona, a w pozostałej części ma zostać wkrótce wypłacona, podlega zwolnieniu spod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy przyznane mu i wypłacone już, a także mające mu zostać wypłacone w przyszłości odszkodowanie będzie objęte w całości zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Przepis ten przewiduje zastosowanie zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym dla otrzymanych odszkodowań, pod warunkiem, że ich wysokość i zasady ustalania wynikają wprost z przepisów ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustaw. Przy czym ww. przepis wskazuje też przypadki, w których zwolnienie nie ma zastosowania. W przypadku przyznanego mi i wypłaconego już częściowo odszkodowania został bez wątpienia spełniony warunek z art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f., tj. wysokość i zasady ustalania odszkodowania wynikają wprost z przepisów rangi ustawowej - art. 49 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Dodatkowo żaden z wyjątków wyłączających możliwość zastosowania zwolnienia, a wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. a)-g) nie występuje w stanie faktycznym sprawy.

Zwrócić także należy uwagę, że uzyskiwany przez Wnioskodawcę dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustalany jest ryczałtowo (nie prowadzi ksiąg). W związku z czym odszkodowanie, które bez wątpienia jest związane właśnie z tym źródłem przychodu, nie może wpływać na wysokość osiąganych przez niego dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej, gdyż dochód ten ustalany jest przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu rocznego i nie może być podwyższany np. przez odszkodowanie.

Wnioskodawca na poparcie własnego stanowiska powołuje się na interpretację Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2009 r. Nr ILPB1/415-390/09-2/IM, w której uznał, że odszkodowanie wypłacone na podstawie art. 49 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt osobie hodującej kury nioski podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. i nie dolicza się go do dochodu obliczonego na podstawie norm szacunkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

a.

określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,

b.

odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,

c.

odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,

d.

odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,

e.

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

f.

odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,

g.

odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe.

Aby wypłacone odszkodowanie korzystało ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 przepisu, jego wysokość lub zasady ustalania muszą wynikać z przepisów odrębnych ustaw.

W myśl art. 49 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342) za bydło, świnie, owce, kozy, konie, kury, kaczki, gęsi, indyki, perlice, przepiórki, kuropatwy, bażanty, strusie (Struthio camelus), jeleniowate utrzymywane w warunkach fermowych (jeleń szlachetny - Cervus elaphus, jeleń sika - Cervus nippon i daniel - Dama dama), rodziny pszczele (pszczoła miodna - Apis mellifera) oraz ryby słodkowodne zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za takie zwierzęta padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa. Odszkodowanie przysługuje w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działy specjalne produkcji rolnej w zakresie hodowli drobiu nieśnego. Dochód jaki uzyskuje z tego tytułu ustala na podstawie norm szacunkowych dochodu rocznego. Powiatowy Lekarz Weterynarii wydał w grudniu 2009 r. na podstawie art. 49 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt decyzję, w której przyznane zostało Wnioskodawcy odszkodowanie z tytułu poddania ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej hodowanego przez niego stada kur niosek.

Zatem, otrzymane przez Wnioskodawcę odszkodowanie, wynikające z art. 49 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt podlega zwolnieniu z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl