IPPB1/415-302/07-2/AM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 stycznia 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-302/07-2/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007 r. (data wpływu 22 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego przy wniesieniu akcji do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za certyfikaty inwestycyjne - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie powstania obowiązku podatkowego przy wniesieniu akcji do funduszu inwestycyjnego zamkniętego w zamian za certyfikaty inwestycyjne

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione zdarzenie przyszłe.

Osoba fizyczna będąca polskim rezydentem dla celów podatkowych jest akcjonariuszem spółki akcyjnej, która powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Podatnik zamierza nabyć certyfikaty inwestycyjne w zamkniętym funduszu inwestycyjnym w zamian za wniesienie do funduszu akcji W spółce akcyjnej (zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych). W przyszłości certyfikaty te mogą zostać zbyte lub umorzone.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

1.

Czy nabycie certyfikatów inwestycyjnych, opłacone akcjami spółki akcyjnej, spowoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2.

Co będzie kosztem uzyskania przychodów w przypadku zbycia bądź umorzenia certyfikatów inwestycyjnych uprzednio opłaconych akcjami spółki akcyjnej.

Zdaniem wnioskodawcy, nabycie certyfikatów inwestycyjnych w zamian za akcje nie powoduje powstania przychodu w dacie objęcia certyfikatów inwestycyjnych.

Certyfikaty inwestycyjne zostaną nabyte w trybie art. 28 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.), zgodnie z którym wpłat do funduszu inwestycyjnego dokonuje się na wydzielony rachunek bankowy lub rachunek papierów wartościowych towarzystwa prowadzony przez depozytariusza, z pewnymi zastrzeżeniami. W przypadku wpłat do funduszu inwestycyjnego, dokonywanych w innych niż zdematerializowane papierach wartościowych lub w udziałach w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, osoba zapisująca się na certyfikaty inwestycyjne przenosi, w drodze umowy, prawa z tych papierów lub udziałów na towarzystwo oraz składa u depozytariusza kopię tej umowy, a w przypadku papierów wartościowych, także te papiery lub, jeżeli papiery wartościowe nie mają formy dokumentu, dokument potwierdzający ich posiadanie wydany na podstawie właściwych przepisów.

Z przedstawionego powyżej przepisu wynika, że podatnik nabywając w tym trybie certyfikaty inwestycyjne nie dokonuje odpłatnego zbycia akcji (sprzedaż, zamiana), a tym samym nie uzyskuje przysporzenia majątkowego z tego tytułu. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie łączy z czynnością zapłaty (u podmiotu jej dokonującego) powstania przychodu. Zatem w opisanym stanie faktycznym nabycie certyfikatów inwestycyjnych w trybie art. 28 ustawy o funduszach inwestycyjnych nie powoduje powstania przychodu po stronie nabywcy. Czynność, której istotą jest wydatek skutkujący rozpoznaniem kosztu podatkowego, nie może być równocześnie uznawana jako przychód podatkowy, ponieważ z tego tytułu podatnik nie uzyskuje przysporzenia majątkowego. Przysporzenie majątkowe nastąpi dopiero w momencie zbycia lub umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszu.

Transakcja wniesienia akcji do funduszu nie powinna być zatem opodatkowana na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Również art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powinien mieć zastosowania, gdyż zgodnie z tym przepisem opodatkowaniu podlega nominalna wartość udziałów lub akcji w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Fundusz nie jest zarówno spółką mającą osobowość prawną ani spółdzielnią Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określają również, że w związku z objęciem certyfikatu inwestycyjnego powstaje po stronie osoby fizycznej przychód podlegający opodatkowaniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem podatnika, wniesienie akcji do funduszu nie może być również traktowane jako przychód ze zbycia praw majątkowych wskazanych w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż przychody z udziałów i akcji są uregulowane w art. 17 tej ustawy.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowią kosztów uzyskania przychodów wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną oraz innych papierów wartościowych, a także wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych.

Z powyższego przepisu wynika, że w przypadku funduszy kapitałowych należy rozpoznać opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód w przypadku:

* odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa;

* umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie w interpretacji prawa podatkowego wydanej 21 lipca 2005 r. (Sygn.: 1471/DPF/415/59/05/MJ) przez Naczelnika I Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Stwierdza on co następuje: "Obowiązek podatkowy z tytułu uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym powstaje wówczas gdy fundusz inwestycyjny dokonuje zbycia i odkupienia jednostek na żądanie uczestnika funduszu w celu ich umorzenia; umorzenia jednostek uczestnictwa w przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego; otrzymania dochodów w przypadku gdy statut funduszu przewiduje wypłacenie tych dochodów uczestnikom bez odkupowania jednostek uczestnictwa."

Stanowisko takie znajduje również poparcie w interpretacji prawa podatkowego z 22 września 2005 r. (Sygn.: 471/DPD/423/57/05/MK) wydanej przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Stwierdza się w niej, iż: Z uwagi na brak przepisów, które określałyby sposób ustalenia dochodu na takiej specyficznej transakcji, wniesienie akcji do funduszu nie stanowi momentu podatkowego (tj. podatnik nie rozpozna przychodu w dacie opłacenia certyfikatów w funduszu wnoszonymi akcjami i nie jest zobowiązany rozpoznać dochodu/straty z tej transakcji)". Zatem jeżeli przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują takich regulacji wprost, to nie można uznać, iż wniesienie udziałów (akcji) do funduszu inwestycyjnego powoduje uzyskanie przez podatnika przychodu pod legającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Znacząca dla omawianej kwestii jest również interpretacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie z 23 grudnia 2005 r. (Sygn.: US/42/DP-II/4111-822/05.), w której wskazano, iż "W świetle powyższego art. 23 ust. I pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma także zastosowanie do certyfikatów inwestycyjnych, zgodnie z którym wydatki na ich nabycie zaliczane są do kosztów uzyskania przychodów dopiero w momencie ustalenia dochodu z odpłatnego ich zbycia". Skoro wydatki poniesione na nabycie m.in. certyfikatów inwestycyjnych są kosztem uzyskania przychodu dopiero w momencie ich zbycia - przychód podlegający opodatkowaniu również powstaje dopiero w momencie zbycia certyfikatów inwestycyjnych, a nie w momencie ich objęcia.

W zakresie określenie kosztu uzyskania przychodów przy zbyciu lub umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych Wnioskodawca uważa, iż w myśl art. 23 ust. I pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie są kosztem uzyskania przychodu wydatki na nabycie tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z tytułu odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach kapitałowych. W omawianej sprawie należy zatem ustalić koszt nabycia certyfikatów w funduszu inwestycyjnym.

Przepisy podatkowe nie dają odpowiedzi na pytanie jak ustalić koszt nabycia certyfikatów w funduszu inwestycyjnym, które zostały objęte za akcje wnoszone do funduszu. Oferując certyfikaty inwestycyjne określa się cenę za certyfikaty. Cena ta może być zapłacona w gotówce lub poprzez wniesienie akcji/udziałów do funduszu. W związku z tym, że cena zostanie uiszczona poprzez wniesienie akcji w wartości określonej na datę ich wniesienia (odpowiadającej cenie za certyfikaty), należy uznać, że koszt uzyskania przychodów będzie określony jako cena, która została uiszczona akcjami odpowiadająca wartości rynkowej akcji z daty ich wniesienia do funduszu.

Reasumując, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż:

* w momencie opłacania akcjami certyfikatów inwestycyjnych nie rozpoznaje się przychodu podatkowego,

* przy ustalaniu przychodów z tytuły uczestnictwa w funduszu kapitałowym, w przypadku gdy zapłata za jednostki uczestnictwa została dokonana akcjami spółki akcyjnej, wydatkiem na nabycie jednostek funduszu jest cena certyfikatów uiszczona poprzez wniesienie akcji do funduszu w wartości określonej na datę ich wniesienia.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.

W przypadku funduszu inwestycyjnego zamkniętego inwestowanie takie polega na wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych. Stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy wpłaty do funduszu inwestycyjnego są dokonywane w formie pieniężnej. Ustęp 2 ww. artykułu przewiduje możliwość wniesienia:

1.

zdematerializowanych papierów wartościowych-jeżeli statut funduszu tak stanowi, lub

2.

innych niż zdematerializowanych papierów wartościowych, lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - jeżeli ustawa oraz statut funduszu tak stanowią.

W myśl ust. 4 ilekroć w ustawie jest mowa o wpłatach, rozumie się przez to również wniesienie papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, o których mowa w ust. 2.

Zatem wniesienie papierów wartościowych do funduszu inwestycyjnego jest równoznaczne z wpłatą do funduszu.

Tym samym własność wnoszonych papierów wartościowych przenoszona jest na fundusz inwestycyjny.

Wniesienie akcji do funduszu inwestycyjnego w zamian za certyfikaty inwestycyjne nie może być utożsamione z otrzymaniem w zamian za aport udziałów o określonej wartości nominalnej w spółce kapitałowej. Aport jest instytucją prawa handlowego szczegółowo uregulowaną w Kodeksie spółek handlowych. Wniesienie aportu jako wkładu niepieniężnego ma na celu pokrycie kapitału zakładowego w spółce i jest podporządkowane ściśle określonej procedurze.

W zamian za aport podmiot wnoszący nabywa szereg uprawnień o charakterze korporacyjnym w spółce, którą wyposażył w kapitał.

Tryb dokonywania wpłat do funduszu inwestycyjnego w celu objęcia certyfikatów uczestnictwa w funduszu nie jest regulowany przepisami k.s.h. i podlega wyłącznie przepisom ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.).

Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że fundusz inwestycyjny nie jest spółką kapitałową, wniesienie akcji w tym trybie nie skutkuje otrzymaniem udziałów.

Pojęcie papierów wartościowych zostało zdefiniowane w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Stosownie do tego przepisu przez papiery wartościowe rozumie się:

a.

akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,

b.

inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit. a), lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).

Natomiast zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) do źródeł przychodów zalicza się kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Przychód z odpłatnego zbycia powstaje zatem już w momencie przeniesienia tytułu własności akcji na ich nabywcę - niezależnie od daty faktycznej zapłaty.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż wniesienie przez Pana papierów wartościowych (akcji) do funduszu inwestycyjnego zamkniętego będzie równoznaczne z ich odpłatnym zbyciem. Następuje bowiem przeniesienie własności wnoszonych papierów wartościowych, a wnoszący otrzyma w zamian jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne określonej wartości.

Wartość otrzymanych certyfikatów inwestycyjnych, odpowiadająca wartości wnoszonych papierów wartościowych, stanowić będzie dla celów podatkowych przychód, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który podlega opodatkowaniu.

Do przychodów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 cytowanej ustawy zastosowanie mają ogólne zasady ustalania dochodu określone w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym, iż dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Jak już wskazano wyżej podatku dochodowego nie płaci się od przychodu, lecz od dochodu, czyli kwoty przychodu pomniejszonej o koszty jego uzyskania.

Również dochód ze zbycia akcji, jak stanowi art. 30b ust. 2 ustawy, oblicza się jako różnicę między sumą przychodów uzyskanych z tytułu tej sprzedaży, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi w zależności od sposobu nabycia akcji (w zamian za aport lub za gotówkę) odpowiednio na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawodawca regulując zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży akcji, uzależnił je od sposobu nabycia (objęcia) zbywanych akcji:

* gdy zbywane akcje były objęte za pieniądze - to zgodnie z art. 22 ustawy kosztami uzyskania przychodów poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23. Przepisem, który odnosi się do ustalania kosztów z odpłatnego zbycia akcji, w sytuacji gdy nabyte zostały za pieniądze jest art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy. Na podstawie tego przepisu nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie akcji w spółce. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego ich zbycia. Kosztem nabycia akcji jest kwota, za którą zostały one zakupione. Kosztami nabycia akcji są również inne wydatki poniesione na nabycie (objęcie), takie jak opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych, itp.

* gdy zbywane akcje były objęte za wkład niepieniężny zastosowanie ma art. 22 ust. 1f ustawy. Wynika z niego, że w takim przypadku na dzień zbycia akcji, koszt uzyskania przychodów ustala się:

1.

w wysokości nominalnej wartości objętych akcji z dnia ich objęcia, jeżeli te akcje zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,

2.

wartość przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg przedsiębiorstwa, określonej na dzień objęcia tych akcji nie wyższej jednak niż ich wartość nominalna z dnia objęcia - w przypadku zawiązania spółki.

Przychód ze sprzedaży akcji należy pomniejszyć również o inne wydatki poniesione na ich nabycie (np. opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych).

W przypadku odpłatnego zbycia akcji w spółce objętych przed dniem 1 stycznia 2001 r. w zamian za wkład niepieniężny, koszt uzyskania przychodów określa się na podstawie przepisów obowiązujących w roku objęcia tych akcji - art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 1104 z późn. zm.).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż zamierza Pan wnieść do zamkniętego funduszu inwestycyjnego akcje spółki akcyjnej i w ten sposób pokryje Pan cenę obejmowanych certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu. W takim przypadku, w momencie dokonania wpłaty za certyfikaty inwestycyjne nastąpi odpłatne przeniesienie tytułu własności tych akcji na fundusz. Tym samym z tytułu zbycia akcji w spółce akcyjnej uzyska Pan dochód w rozumieniu art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od dochodu, stosownie do art. 30b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu.

Dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji nie łączy się ani z dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych według skali podatkowej (np. z emerytury lub renty, ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, itp.), ani z dochodami z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanymi 19% podatkiem liniowym (art. 30b ust. 5 ustawy).

Po zakończeniu roku dochody te należy wykazać w zeznaniu PIT-38 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym), które należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 1a ustawy).

W tym terminie jest obowiązek wpłacenia należnego podatku (art. 45 ust. 4 ustawy).

Jednocześnie, objęcie certyfikatów inwestycyjnych nie spowoduje u Pana powstania przychodu z tytułu kapitałów pieniężnych. Przychód ten powstanie dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia.

Dochodem podlegającym opodatkowaniu będzie różnica między sumą przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia tych certyfikatów a wydatkami poniesionymi na ich nabycie.

Zatem w przypadku gdy nabędzie Pan certyfikaty inwestycyjne w drodze wniesienia do funduszu akcji, koszt nabycia certyfikatów winien zostać ustalony na podstawie wydatków faktycznie poniesionych na ich nabycie tj. w wysokości wartości tych akcji w dniu objęcia certyfikatów.

Mając na uwadze powyższe, zajęte stanowisko w zaprezentowany zdarzeniu przyszłym uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl