Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 11 czerwca 2010 r.
Określenie skutków podatkowych złożenia deklaracji w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-297/10-4/RS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2010 r. (data wpływu 29 marca 2010 r.) oraz piśmie (data nadania 25 maja 2010 r., data wpływu 28 maja 2010 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 18 maja 2010 r. (data nadania 18 maja 2010 r., data doręczenia 24 maja 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych złożenia deklaracji w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych złożenia deklaracji w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa prowadzi działalność polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych firm zewnętrznych. Firma M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa skorzystała z możliwości przesyłania niektórych deklaracji podatkowych w formie elektronicznej wysyłając jedną z tych deklaracji w imieniu firmy zewnętrznej - klienta M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowa. W odpowiedzi otrzymała urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego z Ministerstwa Finansów.

W odpowiedzi na wezwanie organu z dnia 18 maja 2010 r. Wnioskodawca doprecyzował opis zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego w przedmiotowym wniosku oraz przesłał oryginał odpisu z KRS swojej firmy z dnia 20 maja 2010 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy "Urzędowe poświadczenie odbioru" (dokument zwany "UPO") jest wystarczającym dokumentem poświadczającym otrzymanie przez Urząd Skarbowy w dacie zarejestrowania w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów deklaracji podatkowej wysłanej w systemie elektronicznym...

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 3a § 1 Ordynacji podatkowej deklaracje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie § 3 mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto zgodnie z art. 3a § 2 Ordynacji podatkowej organ podatkowy lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej potwierdza, w formie elektronicznej, złożenie deklaracji lub podania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym, zdaniem Spółki, potwierdzenie w postaci "Urzędowego potwierdzenia odbioru" jest wystarczającym potwierdzeniem, że wysłana w formie elektronicznej deklaracja podatkowa została zarejestrowana w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Finansów w dacie, która jest zamieszczona na tym dokumencie potwierdzającym, a co za tym idzie wystarczającym potwierdzeniem, że wysłana deklaracja została złożona do Urzędu Skarbowego w dacie zamieszczonej na tym dokumencie potwierdzającym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 3a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) podania oraz deklaracje określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie § 3 ww. ustawy mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W myśl art. 3a § 2 ww. ustawy organ podatkowy lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej potwierdza, w formie elektronicznej, złożenie deklaracji lub podania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Treść art. 3b § 2 ww. ustawy stanowi, iż minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1.

strukturę logiczną deklaracji i podań składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

2.

sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

3.

rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.

Warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym oraz formę urzędowego poświadczenia odbioru dokumentów elektronicznych przez adresatów określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200, poz. 1651).

Zgodnie z § 2 pkt 4 ww. rozporządzenia urzędowe poświadczenie odbioru to dane elektroniczne dołączone do dokumentu elektronicznego doręczonego podmiotowi publicznemu lub połączone z tym dokumentem w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza zmiana dokonana w tym dokumencie jest rozpoznawalna, określające:

a.

pełną nazwę podmiotu publicznego, któremu doręczono dokument elektroniczny,

b.

datę i czas doręczenia dokumentu elektronicznego rozumiane jako data i czas wprowadzenia albo przeniesienia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego,

c.

datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym podmiot publiczny przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej albo na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru.

Stosownie do § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia podmiot publiczny informuje w sposób powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej, o:

1.

sposobie doręczania dokumentów elektronicznych temu podmiotowi, w tym o:

a.

udostępnionym adresie elektronicznej skrzynki podawczej,

b.

akceptowanych strukturach fizycznych dokumentów elektronicznych i zakresach użytkowych dokumentów elektronicznych, określonych zgodnie z § 3 i 4, oraz o rodzajach informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru;

2.

innych wymaganiach określonych przepisami prawa dotyczących doręczania dokumentów elektronicznych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne do otrzymania przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru.

W myśl § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia doręczenia dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej dokonuje się przez:

1.

wprowadzenie odebranego dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego będącego adresatem tego dokumentu;

2.

automatyczne wytworzenie przez system, o którym mowa w pkt 1, urzędowego poświadczenia odbioru;

3.

odesłanie nadawcy dokumentu elektronicznego urzędowego poświadczenia odbioru.

Zgodnie z pkt 3b załącznika 3d do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. Nr 246, poz. 1820 z późn. zm.), urzędowe poświadczenie odbioru, w rozumieniu § 2 pkt 4 cytowanego wyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. stanowi dowód i potwierdza termin złożenia zeznania.

Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, że elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego administracji podatkowej ulokowana jest w systemie e-Deklaracje należy stwierdzić, że system e-Deklaracje przyjmuje za datę złożenia jedną datę, tj. datę doręczenia dokumentu elektronicznego do systemu teleinformatycznego podmiotu publicznego.

Reasumując, w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz powołanych przepisów prawa, należy stwierdzić iż Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) jest wystarczającym dokumentem poświadczającym potwierdzenie terminu złożenia deklaracji podatkowej do urzędu skarbowego w dacie zarejestrowania.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl