IPPB1/415-205/13-2/AM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPB1/415-205/13-2/AM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 kwietnia 2013 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-205/13-2/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana/Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2013 r. (data wpływu 18 lutego 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia akcji w SKA - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia akcji w SKA.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca, będący polskim rezydentem podatkowym, jest jednym ze wspólników polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "Spółka"). Obecnie przeprowadzany jest proces przekształcania Spółki w spółkę komandytowo-akcyjną (dalej: "SKA"), wskutek czego Wnioskodawca stanie się jednym z akcjonariuszy SKA.

W przyszłości rozważane jest umorzenie dobrowolne akcji SKA należących do Wnioskodawcy, bez wynagrodzenia, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SKA, zgodnie z art. 126 § 1 pkt 2 w zw. z art. 359 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - dalej: "k.s.h.".

W wyniku powyższej operacji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SKA, SKA nabędzie od Wnioskodawcy bez wynagrodzenia akcje celem ich umorzenia, co oznacza, iż Wnioskodawca przeniesie własność akcji na SKA nie uzyskując wynagrodzenia za akcje, które następnie zostaną umorzone przez spółkę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku, gdy dobrowolne umorzenie akcji w SKA będzie miało charakter nieodpłatny, spowoduje to po stronie Wnioskodawcy powstanie dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku, gdy dobrowolne umorzenie akcji w SKA będzie miało charakter nieodpłatny, nie spowoduje to po jego stronie powstania dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Instytucja umorzenia akcji w spółce komandytowo-akcyjnej została uregulowana - zgodnie z art. 126 § 1 pkt 2 - w art. 359 § 1 k.s.h. Przepis ten stanowi, iż akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut spółki tak stanowi. Akcje mogą być umorzone albo za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), bądź też bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).

W myśl art. 359 § 2 k.s.h., dla umorzenia akcji wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.

Z powyższych przepisów k.s.h. wynika, iż umorzenie przymusowe akcji zawsze odbywa się za wynagrodzeniem. Natomiast umorzenie dobrowolne akcji może odbyć się zarówno za wynagrodzeniem, jak i bez wynagrodzenia.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. zmieniono zasady opodatkowania dochodów uzyskanych ze zbycia udziałów lub akcji na rzecz spółki celem ich umorzenia. Dochód taki opodatkowany jest na zasadach analogicznych do opodatkowania dochodu z tytułu zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

W zakresie definicji papierów wartościowych przepisy ustawy o PIT (art. 5a pkt 11) odsyłają do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z przepisami tej ustawy (art. 3 pkt 1 lit. a), akcje są zaliczane do papierów wartościowych. Nie ma przy tym znaczenia, czy akcje dotyczą spółki akcyjnej, czy też spółki komandytowo-akcyjnej.

Zgodnie z powołanym przepisem ustawy o PIT, za przychód ze źródła, jakim są kapitały pieniężne uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych.

Z powyższego wynika zatem, że uznanie, iż w danej sytuacji powstaje przychód ze zbycia papierów wartościowych, wymaga stwierdzenia istnienia należności w postaci wynagrodzenia z tytułu zbycia. W sytuacji zaś, gdy umorzenie akcji przeprowadzane jest bez wynagrodzenia należność taka, a co za tym idzie, przychód należny nie powstaje.

Innymi słowy, akcjonariusz, którego akcje umarzane są w trybie, który nie przewiduje wypłaty wynagrodzenia, nie ma tytułu prawnego do uzyskania żadnej wypłaty. Tym samym stwierdzić należy, iż nie dochodzi do powstania przychodu, który można byłoby określić, jako przychód należny.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego umorzenie akcji w SKA należących do Wnioskodawcy ma nastąpić nieodpłatnie. Brak wynagrodzenia wynikać będzie z zastosowania trybu przewidzianego w k.s.h. Wobec braku określenia wynagrodzenia za umarzane akcje w omawianej sytuacji nie wystąpi warunek odpłatności, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o PIT. Należy, zatem stwierdzić, iż skoro przychodem z kapitałów pieniężnych jest przychód należny z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, zaś w przypadku zbycia akcji w SKA w trybie nieodpłatnego umorzenia nie wystąpi kwota należna, w przedmiotowej sytuacji po stronie i Wnioskodawcy nie dojdzie do powstania przychodu należnego.

Skoro, zatem w omawianej sytuacji nie powstanie przychód należny, to nie powstanie również dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo należy wskazać, iż w omawianej sytuacji nie znajdzie zastosowania art. 19 ustawy o PIT, dotyczący szacowania ceny. Wynika to z faktu, iż w przepis ten odwołuje się do szacowania przychodu podatnika w sytuacji, gdy w danej transakcji występuje ceny sprzedaży. W przypadku za dobrowolnego umorzenia udziałów/akcji bez wynagrodzenia, podobnie jak i w przypadku umorzenia za wynagrodzeniem, przepisy k.s.h. nie posługują się pojęciem cena". Nie jest, zatem możliwe odpowiednie zastosowanie art. 19 ustawy o PIT, który to przepis posługuje się pojęciem ceny.

Przedstawione przez Wnioskodawcę stanowisko zostało potwierdzone w drodze licznych interpretacji indywidualnych, np.:

* interpretacja z dnia 9 czerwca 2011 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (IPTPB2/415-226/11-2/KO);

* interpretacja z dnia 12 marca 2012 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (ILPB21415-1 166/11-2/JK);

* interpretacja z dnia 17 stycznia 2013 r. wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (IPPB2/415-986/12-2/EL).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl