Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 25 lutego 2011 r.
Ustalenie urzędu skarbowego właściwego do złożenia zeznania podatkowego z tytułu dochodów uzyskanych przez podatnika będącego osobą fizyczną.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-151/11-2/KS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 listopada 2010 r. (data wpływu 2 grudnia 2010 r.), uzupełnionym pismem (data wpływu 7 lutego 2011 r.) złożonym na wezwanie z dnia 25 stycznia 2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia urzędu skarbowego właściwego do złożenia zeznania podatkowego z tytułu uzyskanych dochodów w 2010 r. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ustalenia urzędu skarbowego właściwego do złożenia zeznania podatkowego z tytułu uzyskanych dochodów w 2010 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest osobą pracującą na pełnym etacie. Przez ten czas zamieszkiwał i nadal zamieszkuje w W. (gdzie jest zameldowany tymczasowo) i w związku z tym faktem rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w W. Odpowiednią deklarację o wyborze miejsca rozliczania podatku dochodowego Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym w W. na formularzu NIP-3.

Wnioskodawca 1 stycznia 2010 r. zarejestrował jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w miejscowości J., gdzie jest zameldowany na pobyt stały. W związku z zarejestrowaniem działalności okresowo Wnioskodawca mieszka również w J. Firma będzie zajmować się produkcją energii. Instalacje produkcyjne będą zlokalizowane poza siedzibą firmy na terenie gminy B. Natomiast z racji siedziby firmy bieżące rozliczenia podatku VAT prowadzone są w Urzędzie Skarbowym w J.

Rok 2010 będzie pierwszym rokiem kiedy Wnioskodawca będzie musiał rozliczyć roczny podatek dochodowy z dochodów osiąganych z pracy oraz działalności gospodarczej.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 25 stycznia 2011 r., Wnioskodawca uzupełnił złożony wniosek oraz podał swoje miejsce zamieszkania na dzień 31 grudnia 2010 r. tj. w miejscowości W.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy roczny podatek dochodowy od prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności powinien rozliczyć razem z dochodem z pracy w urzędzie skarbowym, gdzie rozlicza roczny podatek dochodowy z pracy (na podstawie deklaracji w formularzu NIP3), czy też całość dochodów (z pracy i działalności gospodarczej) powinien rozliczyć w urzędzie skarbowym przynależnym siedzibie firmy.

Zdaniem Wnioskodawcy roczne rozliczenie podatku dochodowego za rok 2010 oraz kolejne (jeśli nie ulegną zmianie ww. stan faktyczny i przepisy prawa) zarówno z dochodów o pracę jak i z działalności gospodarczej powinno nastąpić w tym Urzędzie Skarbowym w W. gdzie dotychczas rozliczał same dochody z pracy ze względu na deklarację złożoną na formularzu NIP-3.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wśród źródeł przychodów określonych w art. 10 ust. 1 wymienia m.in. wskazane w pkt 1 i 3 tego przepisu:

* stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,

* pozarolniczą działalność gospodarczą.

Stosownie natomiast do art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

W myśl ust. 1b tego artykułu, urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem - według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium, z zastrzeżeniem ust. 1c.

Mając na uwadze wyżej powołane regulacje prawne stwierdzić należy, iż na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy ma określenie miejsca zamieszkania podatnika na ostatni dzień roku podatkowego.

Z opisu przedstawionego stanu faktycznego wywieść należy, iż Wnioskodawca rozlicza podatek dochodowy od dochodów z pracy w Urzędzie Skarbowym w W. Ponadto uzyskuje dochody z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że siedziba firmy znajduje się w innej miejscowości, niż jego miejsce zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego 2010.

Reasumując, mając na względzie przedstawiony stan faktyczny oraz powołane przepisy prawa podatkowego stwierdzić należy, iż właściwym miejscowo urzędem skarbowym dla Wnioskodawcy do rozliczenia dochodów uzyskanych w 2010 r. zarówno z tytułu wykonywanej pracy jaki i dochodów osiągniętych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania podatnika na dzień 31 grudnia 2010 r. Ten sam urząd skarbowy będzie właściwy do rozliczenia rocznych dochodów Wnioskodawcy w przypadku, gdy opisany stan faktyczny oraz obecnie obowiązujące przepisy prawa podatkowego w zakresie ustalenia właściwości miejscowej nie ulegną zamianie w następnych latach podatkowych.

Jednocześnie biorąc pod uwagę treść zadanego pytania wyjaśnić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie mają zastosowania wskazane przez Wnioskodawcę przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl