IPPB1/415-1086/11-2/ES

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 lutego 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-1086/11-2/ES

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 9 grudnia 2011 r. (data wpływu 12 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów udzielonych rabatów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 grudnia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów udzielonych rabatów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zajmuje się sprzedażą hurtową produktów przemysłowych (w szczególności elektroniki użytkowej). Dla zwiększenia atrakcyjności; a przez to ilości sprzedawanych towarów, Wnioskodawca planuje zaoferować kupującym sprzedawanych przez Wnioskodawcę towarów rabat na usługi rozszerzania gwarancji (przedłużania czasu trwania, zwiększania zakresu odpowiedzialności) oraz wsparcia technicznego dla tych towarów, świadczone przez specjalistyczne firmy zajmujące się tego typu usługami. W tym celu Wnioskodawca podpisze umowy z takimi firmami;, które zaoferują rabat dla każdego klienta, który zgłosi się w celu wykonania przez nie usługi wsparcia technicznego i rozszerzania gwarancji;, z towarem który został uprzednio sprzedany przez Wnioskodawcę, niezależnie czy trafił on do klienta bezpośrednio od Wnioskodawcy, czy poprzez pośredników. W zamian podmioty świadczące te usługi z rabatem otrzymywałyby od Wnioskodawcy wynagrodzenie w wysokości określonego umownie procentu wartości przychodu. Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży towarów objętymi tymi umowami. Wynagrodzenie wypłacane byłoby w przyjętych w umowie okresach rozliczeniowych (miesiąc, kwartał, rok).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opisane wyżej wynagrodzenie wypłacane przez Wnioskodawcę podmiotom świadczącym opisane wyżej usługi z rabatem, może stanowić koszt uzyskania przychodu, który powinien być potrącamy w dacie poniesienia jako koszt inny niż koszt bezpośrednio związany z przychodami.

Zdaniem Wnioskodawcy, opisane wyżej wynagrodzenie wypłacane przez Wnioskodawcę podmiotom świadczącym opisane wyżej usługi z rabatem, może stanowić koszt uzyskania przychodu, który powinien być potrącamy w dacie poniesienia jako koszt inny niż koszt bezpośrednio związany z przychodami.

Z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 tej ustawy.

Artykuł 23 nie mówi nic o wydatkach na tego typu usługi. Przedmiotowy wydatek nie jest karą umowną czy odszkodowaniem z tytułu wad dostarczonych towarów oraz w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoki w usunięciu wad towarów, tj. wydatków będących swego rodzaju sankcją (art. 23 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy).

A to oznacza, że opisane wyżej wynagrodzenie może być kosztem podatkowym. Istnieje bowiem związek z przychodami osiąganymi przez Wnioskodawcę - możliwość uzyskania tego typu usług po obniżonej cenie może bowiem stanowić dla finalnych nabywców zachętę do nabywania sprzętu dystrybuowanego przez Wnioskodawcę, co w konsekwencji może mieć wpływ na zwiększenie lub osiąganie przychodów przez Wnioskodawcę A bez zapłaty tego wynagrodzenia podmiot świadczący usługi serwisowe nie udzieliłby rabatu.

Artykuł 22 ust. 5c ww. ustawy stanowi, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia.

Przedmiotowego wynagrodzenia nie można przypisać do konkretnego przychodu, nie pozostaje bowiem w uchwytnym związku z konkretnymi przychodami (choć jest poniesione w celu ich uzyskania). Tym samym nie jest możliwe ustalenie, w którym okresie bądź roku podatkowym wystąpi przychód uzasadniający potrącenie tego wynagrodzenia. Dlatego też przedmiotowe wynagrodzenie powinno być potrącalne tak jak tzw. koszty pośrednie, a więc w momencie poniesienia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl