IPPB1/415-1069/12-2/JB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 30 listopada 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPB1/415-1069/12-2/JB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2012 r. (data wpływu 3 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych:

* przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową-jest prawidłowe.

* otrzymania zysku wypracowanego przez spółkę komandytowo-akcyjną - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową oraz otrzymania zysku wypracowanego przez spółkę komandytowo-akcyjną.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca od kwietnia 2012 r. posiada status akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej "SKA"). SKA nie jest w stanie likwidacji, nie zostało w stosunku do niej wszczęte postępowanie upadłościowe ani naprawcze. SKA ewidencjonuje zdarzenia gospodarcze na podstawie ksiąg rachunkowych, zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 tj.). Dodatkowo Wnioskodawca jest osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, opodatkowaną według zasad ogólnych stawką liniową. Zaliczki na podatek dochodowy Wnioskodawca odprowadza kwartalnie. Aktualnie Wnioskodawca jest jedynym akcjonariuszem SKA.

Wspólnicy SKA planują przekształcenie SKA w spółkę komandytową (dalej "SPK") w trybie art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., dalej "k.s.h."). W wyniku przekształcenia aktualny komplementariusz SKA zostanie komplementariuszem SP.K. powstałej w wyniku przekształcenia, natomiast aktualny akcjonariusz SKA (Wnioskodawca) uzyska status komandytariusza SP.K.

Wspólnicy przewidują, iż SKA przekształci się w SP.K. jeszcze w 2012 r. Jeżeli za rok 2012 SP.K. wypracuje zysk, zostanie on wypłacony wspólnikom SP.K. zgodnie z ich prawem do udziału w zysku określonym w umowie SP.K.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle obowiązujących przepisów, z tytułu przekształcenia SKA w SP.K., po stronie Wnioskodawcy jako akcjonariusza SKA, a następnie po przekształceniu w 2012 r. komandytariusza SP.K., powstanie przychód podlegający opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT oraz, czy w momencie wypłaty wspólnikom SP.K. w roku 2013 zysku za rok 2012, w świetle obowiązujących obecnie przepisów, powstanie u Wnioskodawcy przychód w rozumieniu ustawy o PIT w części dotyczącej zysku wypracowanego przez SKA.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 k.s.h., spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Zarówno SKA, jak i SP.K. są więc zaliczane do spółek osobowych a ich zasady funkcjonowania określają przepisy k.s.h.

Zgodnie z art. 102 k.s.h., spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Natomiast zgodnie z art. 125 k.s.h., SKA to spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz) a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Zgodnie z art. 8 k.s.h., SKA może we własnym mieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana, a przedsiębiorstwo prowadzi pod własną firmą.

Szczegółowe zasady przekształcenia SKA w SP.K. również regulują przepisy k.s.h. Zgodnie z art. 551 § 1 k.s.h., spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Zgodnie z art. 553 § 1 spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Natomiast zgodnie z art. 553 § 3 wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Z powyższego wynika, iż spółka przekształcona staje się co do zasady kontynuatorem praw i obowiązków przysługujących spółce przekształcanej. Przekształcenie spółki winna spółkę dokonaną w trybie art. 551 k.s.h. ma jedynie charakter zmiany formy prawnej prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i nie powoduje powstania nowego podmiotu, rozpoczynającego prowadzenie tejże działalności.

Zgodnie z art. 11 ustawy o PIT, przychodami z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane łub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężna oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Należy podkreślić, iż w wyniku przekształcenia SKA w SP.K, nie zostanie spełniona dyspozycja zawarta w art. 11 ustawy o PIT, zgodnie z którą do uznania, iż przychód u podatnika powstał niezbędne jest "otrzymanie" lub postawienie do dyspozycji podatnika pieniędzy, wartości pieniężnych, świadczeń w naturze lub nieodpłatnych świadczeń, Żadna z tych przesłanek nie zostanie spełniona w wyniku przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową (tu: SKA w SP.K.)

Należy również wskazać, iż zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z dnia 18 maja 2012 r. przychód u akcjonariusza SKA powstaje z chwilą podjęcia przez walne zgromadzenie SKA uchwały o wypłacie dywidendy.

Powyższe stanowisko zostało potwierdzone Wnioskodawcy przez Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego o sygnaturze IPPB1/415-321/12-2/KS, wydanej w dniu 22 czerwca 2012 r., w której Minister Finansów stwierdził, (...) iż akcjonariusz SKA nie uczestniczy bezpośrednio w podziale przychodów i kosztów ich uzyskania wynikających z działalności tej spółki. Przychodem akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w SKA jest wysokość przyznanej mu dywidendy. Na gruncie ustawy o PIT, kwota wypłaconej dywidendy, będąca co do zasady udziałem w zysku SKA, przyznana akcjonariuszowi stanowi przychód tego akcjonariusza z działalności gospodarczej. Jednocześnie akcjonariusz przychodu tego (w wysokości otrzymanej dywidendy) nie pomniejsza o koszty jego uzyskania, z uwagi, iż koszty związane z działalnością gospodarczą SKA zostały już uwzględnione przy obliczaniu dzielonego zysku SKA."

Wnioskodawca w tym zakresie akceptuje stanowisko zawarte w ww. interpretacjach Ministra Finansów.

Wnioskodawca pragnie jednocześnie podkreślić, że w wyniku przekształcenia SKA w SP.K. nie dojdzie do wypłaty dywidendy z SKA. W wyniku przekształcenia dojdzie jedynie do zmiany formy prawnej, a akcjonariusz SKA (Wnioskodawca) w wyniku przekształcenia nie otrzyma żadnej korzyści majątkowej.

Z kolei sukcesję praw i obowiązków następców prawnych oraz spółek przekształconych regulują przepisy rozdziału 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej, przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego, prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Stosownie do 52 art. 93a, przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:

1.

innej spółki niemającej osobowości prawnej

2.

spółki kapitalowej oraz do przekształcenia spółki nieniającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z powołanymi przepisami, osobowa spółka handlowa - w rozpatrywanym przypadku SP.K., zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej (tu: SKA) wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

Majątek spółki przekształcanej nie ulega likwidacji i zwrotowi podatnikowi, ale będzie majątkiem przekształconej SP. K. Przekształcenie SKA w SP.K. w trybie przepisów k.s.h., nie skutkuje po stronie Wnioskodawcy, akcjonariusza SKA, powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT. Wnioskodawca jako akcjonariusz spółki przekształcanej nie uzyska przychodu który mógłby podlegać opodatkowaniu, ponieważ majątek spółki przekształcanej nie ulega likwidacji i zwrotowi podatnikowi lecz będzie majątkiem spółki przekształconej SP.K. Nie ma również podstawy prawnej do uznania, iż na dzień przekształcenia (zmiany formy prawnej) akcjonariusz uzyskuje roszczenie wobec SKA o wypłatę dywidendy. Wspólnik spółki przekształconej (dotychczasowy akcjonariusz SKA), nie uzyskuje więc w związku z przekształceniem SKA w SP.K. przychodu należnego w rozumieniu przepisów ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, również w momencie wypłaty w 2013 r. wspólnikom SP.K. zysku wypracowanego przez SKA za rok 2012, w świetle obowiązujących przepisów nie dojdzie do powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT.

Podsumowując powyższe rozważania, mając na uwadze powołane przepisy prawa handlowego i prawa podatkowego oraz przedstawione zdarzenie przyszłe, zdaniem Wnioskodawcy, należy stwierdzić, iż przekształcenie SKA w SP.K. nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy, jako akcjonariusza SKA, a po przekształceniu - komandytariusza SP.K, powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie skutków podatkowych przekształcenia spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową uznaje się za prawidłowe, w zakresie otrzymania zysku wypracowanego przez spółkę komandytowo-akcyjną uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 551 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl art. 553 § 1 k.s.h. spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej (art. 553 § 3 k.s.h.). Z powyższego wynika, iż spółka przekształcona staje się co do zasady kontynuatorem praw i obowiązków przysługujących spółce przekształcanej.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż przekształcenie spółki w inną spółkę, zgodnie z art. 551 k.s.h., ma jedynie charakter zmiany formy prawnej prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i nie powoduje powstania nowego podmiotu, rozpoczynającego prowadzenie tejże działalności.

Z kolei kwestię sukcesji praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749).

Stosownie do art. 93a § 1 ww. ustawy, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

* przekształcenia innej osoby prawnej,

* przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

- wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

1.

osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:

1.

innej spółki niemającej osobowości prawnej,

2.

spółki kapitałowej;

2.

przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa (art. 93a § 2 Ordynacji Podatkowej).

Zgodnie z powołanym przepisem, osobowa spółka handlowa - w rozpatrywanym przypadku spółka komandytowa, zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej (spółki komandytowo-akcyjnej) wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki.

Majątek spółki przekształcanej nie ulega likwidacji i zwrotowi podatnikowi, lecz będzie majątkiem przekształconej spółki komandytowej. Przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową to proces zmierzający do zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa.

Zatem przekształcenie komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową, dokonywane w trybie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych nie skutkuje powstaniem, po stronie Wnioskodawcy jako przyszłego wspólnika spółki komandytowej, przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który mógłby podlegać opodatkowaniu, ponieważ majątek spółki przekształcanej nie ulega likwidacji i zwrotowi podatnikowi, lecz będzie majątkiem przekształconej spółki komandytowo-akcyjnej.

Odnosząc się natomiast do wątpliwości Wnioskodawcy w kwestii powstania przychodu w związku z wypłatą w 2013 r. zysku za 2012 r. przez spółkę komandytową powstałej z przekształcenia SKA, w części dotyczącej zysku wypracowanego przez SKA, tut Organ wyjaśnia:

W myśl art. 51 k.s.h. każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach.

Stosownie do przepisu art. 52 § 1 omawianej ustawy, wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku z końcem każdego roku obrotowego.

W myśl art. 5b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 5a pkt 6 tej ustawy, prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza).

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat (art. 8 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Zatem, zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami, przychody (dochody) z udziału w spółce osobowej podlegają opodatkowaniu u każdego wspólnika proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku, co stanowi naturalną konsekwencję pozbawienia spółki osobowej statusu podatnika podatku dochodowego. Tym samym środki stanowiące przychody spółki osobowej, co do zasady stanowią już w momencie ich powstania przychody jej wspólników i u nich też są opodatkowane uzyskane z tego tytułu na przestrzeni roku podatkowego dochody z zachowaniem proporcji określonej przepisem art. 8 ust. 1. ww. ustawy.

W przedmiotowej sprawie spółka komandytowa powstała z przekształcenia SKA wypłaci zysk wspólnikowi, który przed przekształceniem był akcjonariuszem w SKA.

Mając powyższe na uwadze, podkreślenia wymaga, iż akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej (niebędący jednocześnie komplementariuszem tej spółki) - zgodnie z linią orzeczniczą sądów administracyjnych, która uformowała się po uchwale NSA oraz interpretacją ogólną Ministerstwa Finansów - jest opodatkowany na poziomie wypłaconej mu dywidendy, która stanowi jego przychód w momencie podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w ustalonym dniu dywidendy. Kategorię przychodu oraz dochodu z tytułu udziału w spółce osobowej w przypadku takiego akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej należy odnieść wyłącznie do otrzymanej wypłaty zysku (należnej dywidendy). Jednocześnie nie "przypisuje on sobie" na bieżąco przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce osobowej - przepis art. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nakazujący przyporządkowywanie wspólnikom spółek osobowych przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce osobowej na bieżąco, nie ma do niego zastosowania w takiej formie, jak do innych wspólników.

W konsekwencji, pozostałe przepisy, które są nierozerwalnie związane z systemem rozliczenia określonym w tym przepisie nie mogą mieć już zastosowania do przychodów wskazanego wspólnika.

W rozpatrywanej sprawie, należy zwrócić szczególna uwagę na fakt, iż wypłacony Wnioskodawcy w przyszłości - w 2013 r. - zysk wypracowany przez spółkę komandytowo-akcyjną, w której Wnioskodawca od 2012 r. aż do dnia przekształcenia spółki w spółkę komandytową posiadał status akcjonariusza, nigdy po Jego stronie nie został opodatkowany.

W świetle powyższego otrzymane przez Wnioskodawcę świadczenie pieniężne w postaci zysku wypracowanego przez spółkę komandytowo-akcyjną nie może stanowić dla Niego czynności neutralnej podatkowo.

Zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Dla prawidłowego wywiedzenia momentu powstania przychodu do opodatkowania, w przedmiotowej sprawie, istotne jest sięgnięcie do regulacji wskazanych poniżej.

W oparciu o przepis art. 14 ust. 1c ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e, 1 h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1.

wystawienia faktury albo

2.

uregulowania należności.

Przytoczony powyżej przepis należy traktować jako generalną zasadę określającą moment powstania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wyjątek od tak skonstruowanej zasady wprowadza art. 14 ust. 1e, 1 h oraz 1i powołanej ustawy.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1e ww. ustawy, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego (art. 14 ust. 1h ustawy). Jednakże, jak stanowi art. 14 ust. 1i ustawy, w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Zatem, w oparciu o powyższe uregulowania Wnioskodawca przychód podatkowy - w części dotyczącej zysku wypracowanego przez SKA - uzyska w momencie faktycznego otrzymania wypracowanego przez tę spółkę zysku, stosownie do treści art. 14 ust. 1i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, dla celów obliczenia podstawy opodatkowania przychodu (w rozpatrywanej sprawie zysku ze spółki komandytowo-akcyjnej) nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania, z uwagi na to, iż wszystkie koszty związane z działalnością gospodarczą spółki komandytowo-akcyjnej zostały już uwzględnione, przy obliczaniu dzielonego zysku spółki komandytowo-akcyjnej.

Reasumując, mając na uwadze powołane przepisy prawa podatkowego oraz zaprezentowane zdarzenie przyszłe, stwierdzić należy, iż przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową, nie spowoduje powstania - po stronie Wnioskodawcy - przychodu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast kwota wypłaconych Wnioskodawcy w 2013 r. (komandytariuszowi spółki komandytowej) środków pieniężnych, w części pochodzącej z zysku spółki komandytowo-akcyjnej, stanowi dla Niego przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, określony w treści art. 14 ust. 1i cyt. ustawy, opodatkowany na wybranych przez niego zasadach. Dla celów obliczenia podstawy opodatkowania przychodu z tego tytułu nie pomniejsza się o koszty jego uzyskania, gdyż wszystkie koszty związane z pozarolniczą działalnością gospodarczą spółki komandytowo-akcyjnej zostały już uwzględnione, przy obliczaniu zysku tej spółki.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołana przez Wnioskodawcę interpretacja indywidualna dotycząca przepisów prawa wydana została w indywidualnej sprawach i nie może być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Na mocy art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) źródłami powszechnie obowiązującego prawa w Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.

Z uwagi na powyższe przywołane rozstrzygnięcie organu podatkowego nie jest wiążące dla tut. Organu podatkowego. Każdą sprawę Organ podatkowy jest zobowiązany traktować indywidualnie.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl