Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 lutego 2012 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPB1/415-1017/11-4/EC

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 7 listopada 2011 r. (data wpływu 14 listopada 2011 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 stycznia 2012 r. (data nadania 25 stycznia 2012 r., data wpływu 30 stycznia 2012 r.) złożonym na wezwanie Nr IPPB1/415-1017/11-2/EC z dnia 16 stycznia 2012 r. (data doręczenia 19 stycznia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu w postaci wierzytelności do spółki jawnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu w postaci wierzytelnosci do spółki jawnej

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej Wnioskodawca zamierza nabyć wierzytelność pieniężną we własnym imieniu i na własny rachunek. Ww. wierzytelność Wnioskodawca chce kupić z dużym dyskontem za cenę niższą od jej wartości nominalnej (ok. 2 razy).Zakupioną wierzytelność zamierza wnieść jako aport do swojej spółki jawnej, gdyż wkład niepieniężny do spółki osobowej nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Wartość aportu będzie równa wartości nominalnej wierzytelności.

Wnioskodawca zakłada, że w przeciągu kilku miesięcy wierzytelność zostanie odzyskana od dłużnika na drodze windykacji i na konto spółki wpłyną środki pieniężne w wysokości równej wartości nominalnej wierzytelności. Spółka, a właściwie jej wspólnicy nie będą musieli zapłacić żadnego podatku dochodowego, gdyż wartość nominalna wierzytelności zamieni się na gotówkę (aport zamieni się na gotówkę).Otrzymane środki spółka wypłaci Wnioskodawcy tytułem zwrotu wkładu wspólnikowi spółki osobowej, a zwrot udziału zgodnie z warunkami art. 65 k.s.h. (zwrot wkładu oraz nadwyżki majątkowej) jest zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy ww. działania spowodują, że od zarobionych pieniędzy (różnica pomiędzy wartością odzyskanej wierzytelności a ceną zapłaconą za tą wierzytelność) Wnioskodawca nie zapłaci podatku dochodowego ani z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej ani z tytułu udziału w zysku spółki jawnej. Wnioskodawca wskazał, iż taką metodę zastosowali jego konkurenci na rynku, co stwarza po ich stronie nieuzasadnioną przewagę. Wnioskodawca do tej pory opodatkowywał cały uzyskany dochód z tego tytułu w wysokości różnicy pomiędzy kwotami zapłaconymi przez dłużnika w wyniku działań windykacyjnych a ceną zakupu wierzytelności.Ponieważ konkurenci Wnioskodawcy na rynku w wyniku ww. manewrów nie płacą żadnego podatku dochodowego i informują, że jest to zgodne z przepisami podatkowymi to również Wnioskodawca chciałby skorzystać z tej możliwości upewniwszy się wcześniej że to postępowanie jest zgodne z przepisami prawa.

Dla zobrazowania sytuacji Wnioskodawca podał przykład:

1.

Zakup wierzytelności o wartości nominalnej 100 tys. zł za cenę 40 tys. zł przez osobę fizyczną (AK)

2.

Wniesienie aportem wierzytelności o wartości nominalnej 100 tys. zł do spółki jawnej, w której udziałowcem w 95% jest osoba fizyczna (AK)

3.

Wyegzekwowanie wierzytelności przez spółkę jawną w wysokości 100 tys. zł W kapitale spółki zamiast aportu w postaci wierzytelności o wartości 100 tys. pojawi się gotówka.

4.

Spółka podejmuje uchwałę o zwrocie udziałów AK w spółce lub też pożycza lub wypłaca wspólnikowi 100 tys. zł (w zależności co będzie łatwiejsze)

5.

AK otrzymuje 100 tys. zł w gotówce nie płacąc żadnego podatku, gdyż zwrot udziałów jest nieopodatkowany (podatek jak wypłata środków dla udziałowca lub pożyczka)

6.

AK zaoszczędza (przy stawce liniowej 19%) od uzyskanego z tej operacji dochodu następującą kwotę 19% x 60 tys. zł = 114 tys. zł, gdyż za wierzytelność zakupioną za 40 tys. zł bez żadnego podatku dochodowego otrzymuje 100 tys. zł.

Wnioskodawca pismem z dnia 24 stycznia 2012 r. (data wpływu 30 stycznia 2012 r.) doprecyzował opis zdarzenia przyszłego przedstawiony we wniosku ORD-IN, oraz uiścił brakująca opłatę. Wnioskodawca wskazał, iż wypłata udziałów związana będzie z obniżeniem wkładu w spółce jawnej. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż w zakresie sformułowania pytania nr 1 cofa zapytanie dotyczące tego pytania (gdyż pytanie to jest de facto reasumpcją pytania nr 1 i 2). W związku z powyższym Wnioskodawca prosi o udzielenie odpowiedzi na pytania 2 i 3.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy ww. interpretacja przepisów podatkowych jest prawidłowa.

2.

Czy wniesienie aportu do spółki jawnej w postaci wierzytelności jest zdarzeniem neutralnym podatkowo.

3.

Czy wypłata wniesionych Udziałów jest zwolniona z podatku dochodowego.

Pismem z dnia 24 stycznia 2012 r. pytanie oznaczone nr 1 zostało wycofane.Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2. W zakresie pytania nr 3 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na wyrok WSA w Lublinie z 19 maja 2010 r. sygn. akt I SA/Lu 95/10, zgodnie z którym wniesienie przez wspólnika do spółki jawnej wkładu niepieniężnego w postaci wierzytelności - obejmującej zarówno kapitał jak należne odsetki jest zdarzeniem neutralnym podatkowo oraz Wyrok WSA w Krakowie z 21 grudnia 2009 r., sygn. akt I SA/Kr 1531/09, zgodnie z którym wolne od podatku są przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo do spółki osobowej (zwolnienie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 u.p.d.o.f.). oraz Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 kwietnia 2011 r. II FSK 2097/2009, Wnioskodawca uważa, że jego interpretacja przepisów jest dobra i że od nadwyżki uzyskanej z windykacji zakupionej i wyegzekwowanej wierzytelności w opisanym wyżej przypadku nie zapłaci podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza wnieść do spółki jawnej, w formie wkładu niepieniężnego, wierzytelność pieniężną. Wniesienie wierzytelności do spółki osobowej powoduje zmianę jej właściciela - właścicielem staje się bowiem spółka osobowa - stąd mamy do czynienia ze zbyciem wniesionej wierzytelności. Wniesienie wierzytelności do spółki osobowej jest więc przeniesieniem własności wierzytelności, za którą Wnioskodawcy przysługuje wkład w spółce osobowej.

Należy jednak wskazać, że w przypadku aportu wnoszonego do spółki osobowej, jego wniesienie nie powoduje przyrostu majątkowego po stronie wnoszącej go osoby. W zamian za wniesiony aport osoba fizyczna otrzymuje bowiem jedynie uprawnienia do udziału w zyskach i stratach spółki oraz prawa związane z prowadzeniem spółki i wpływaniem na jej działalność. One zaś, mimo że istotnie posiadają wartość materialną, nie stanowią ceny nabycia, bowiem wspólnik nabywa całokształt praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w przedsięwzięciu gospodarczym sfinalizowanym w ramach spółki.

Aby zaś mówić o sytuacji "odpłatnego zbycia", w zamian za świadczenie polegające na wniesieniu aportu, osoba go wnosząca winna otrzymać ekwiwalent świadczenia w postaci zapłaty ceny nabycia. Taka sytuacja miałaby miejsce w razie sprzedaży przedmiotu aportu. W związku z tym, wniesienie aportu do spółki osobowej nie rodzi z tego tytułu obowiązku podatkowego, jest to czynność prawna neutralna podatkowo.

Należy przy tym wskazać, że od dnia 1 stycznia 2011 r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera przepis art. 21 ust. 1 pkt 50b, którym ustawodawca doprecyzował obowiązujące przepisy, poprzez jednoznaczne wskazanie neutralności podatkowej czynności wniesienia aportu do spółek niemających osobowości prawnej, a więc w przedmiotowej sprawie do spółki jawnej.

Stosownie bowiem do tego przepisu wolne od podatku dochodowego są przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszonych do spółki niebędącej osobą prawną, w tym wnoszonych do takiej spółki składników majątku otrzymanych przez podatnika w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną bądź wystąpienia z takiej spółki.

Przy czym, w myśl art. 5a pkt 26 ww. ustawy, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną - oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego. W związku z powyższym, wniesienie aportem wierzytelności do spółki jawnej w zamian za jej udziały, jest czynnością neutralną podatkowo.

Odnosząc się do powołanych we wniosku wyroków sądowych, należy stwierdzić, iż rozstrzygnięcia te zapadły w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego interpretację. Orzeczenia sądów administracyjnych nie stanowią wiążącej wykładni ani źródła prawa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl