Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-89/07-02/KCH

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2007 r. (data wpływu 10 sierpnia 2007 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowaniem podatkiem VAT sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę, nabytych w drodze darowizny w 2000 r. wydzielonych z części gospodarstwa rolnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 sierpnia 2007 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa w podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowaniem podatkiem VAT sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę, nabytych w drodze darowizny w 2000 r., które zostały wydzielone z części gospodarstwa rolnego.

W przedmiotowym wniosku zostało przestawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prowadzącą wraz z mężem gospodarstwo rolne, składające się z trzech odrębnych działek. W 2000 r. rodzice odchodząc na emeryturę przekazali Stronie w ramach darowizy część swojego gospodarstwa, która to posłużyła do powiększenia już istniejącego gospodarstwa rolnego, które funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Zainteresowany podkreśla, iż aby mieć mniej pracy, postanowił sprzedać jedną z posiadanych działek. Gdy okazało się, że jest to grunt przeznaczony pod zabudowę, postanowiono dokonać jego podziału na 23 mniejsze działki. Strona zamierza sprzedać je w formie 5 aktów notarialnych. Jednocześnie Strona podkreśla, iż gospodarstwo rolne nadal będzie funkcjonowało.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż gruntu będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy mogę jednak skorzystać ze zwolnienia od podatku.

Zdaniem wnioskodawcy, mając na uwadze wyrok WSA we Wrocławiu (sygn. akt. I SA/WR 1254/05) sprzedaż części gruntu nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze. zm.) zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarem w świetle art. 2 pkt 6 ustawy są rzeczy ruchome jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W myśl przepisu art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.

Stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż strona jest rolnikiem prowadzącym działalność rolniczą a zatem jest podatnikiem podatku od towarów i usług, w świetle art. 15 ustawy.

Zgodnie z art. 2 pkt 15 ustawy, działalność rolnicza obejmuje produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folia, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodkowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowle i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego i drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13) oraz bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11), a także świadczenie usług rolniczych.

W świetle powyższego, wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym korzystającym ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy, zgodnie z którym zwalnia się od podatku dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego.

Z uwagi na fakt, iż podatnikiem podatku od towarów i usług są osoby wykonujące działalność gospodarczą w sposób częstotliwy i zarobkowy, koniecznym stało się sprecyzowanie pojęcia częstotliwość. Ponieważ przepisy ustawy o podatku od towarów i usług, nie definiuje pojęcia "częstotliwość", posiłkujemy się pojęciem zawartym w Słowniku Języka Polskiego pod redakcją S. D., gdzie "częstotliwy" to następujący raz po raz, jeden po drugim, często, wielokrotnie.

W ocenie tutejszego organu, mając na uwadze powyższe, sprzedaż przez wnioskodawcę działek z całą pewnością będzie miała charakter częstotliwy i zarobkowy. Strona jak wynika z treści wniosku, ma zamiar dokonać dostawy 23 działek budowlanych, które zostaną wydzielone z części gospodarstwa rolnego.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, iż sprzedaż gruntu przez zainteresowanego podlegać będzie opodatkowaniu, z uwagi na fakt, iż czynność będzie miała charakter częstotliwy i zarobkowy a zainteresowany prowadził na przedmiotowym gruncie gospodarstwo rolne, z którego uzyskiwał środki finansowe niezbędne do utrzymania rodziny. Ponadto grunt nie był majątkiem osobistym lecz służył do celów prowadzonej działalności gospodarczej. Oznacza to, że z tytułu sprzedaży gruntów wnioskodawca uzyska status podatnika podatku od towarów i usług już przy sprzedaży pierwszej z działek.

Dostawa gruntów przeznaczonych pod zabudowę podlega opodatkowana podatkiem od towarów i usług w wysokości 22% (art. 41 ust. 1 ustawy).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1-go maja 10,09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl