Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-861/08-2/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2008 r. (data wpływu 29 maja 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków związanych z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostek O. - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od wydatków związanych z zakupem samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla jednostek O....

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina yyy jest jednostką samorządu terytorialnego realizującą zadania określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Ustawowe zadania własne Gminy yyy obejmują sprawy związane z szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym).

W ramach realizacji tych zadań Gmina zamierza zakupić samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem oraz pełne wyposażenie ratowniczo-gaśnicze dla posiadanego już pojazdu dla jednostek O.... włączonych do K..... na terenie Powiatu X. Zakup ma nastąpić w ramach projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego na terenie powiatu X", częściowo finansowanego ze środków regionalnego programu operacyjnego województwa XXX 2007-2013. Urząd Marszałkowski w XXX, jako instytucja zarządzająca środkami RPO województwa XXX, wymaga od Gminy stosownego zaświadczenia, czy w odniesieniu do planowanej inwestycji, Gmina ma możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w wydatkach poniesionych na realizacje tej inwestycji. Zakupiony sprzęt nie będzie wykorzystywany w jakikolwiek sposób do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, a jedynie do realizacji zadań związanych z szeroko rozumianą ochroną przeciwpożarową i wynikających z przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o państwowej straży pożarnej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego istnieje możliwość obniżenia przez Gminę podatku należnego o podatek naliczony zawarty w wydatkach poniesionych na realizację inwestycji w ramach projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego na terenie powiatu X", częściowo finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa XXX 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie ma prawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w wydatkach poniesionych na realizację inwestycji w ramach projektu "Poprawa systemu bezpieczeństwa ekologicznego na terenie powiatu X", częściowo finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego województwa XXX 2007-2013 z następujących przyczyn: na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne i niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie w jakim towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Aby możliwa była realizacja prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony nabywane przez podatnika towary i usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu. W sytuacji braku związku nabywanych towarów ze sprzedażą opodatkowaną podatnik nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl