Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 sierpnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IP-PP2-443-858/08-4/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2008 r. (data wpływu 29 maja 2008 r.) uzupełnionego pismem z dnia 28 lipca 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania szkolnych pomocy naukowych, kompendiów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania szkolnych pomocy naukowych, kompendiów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wydawnictwo Wnioskodawcy zarejestrowane jest w Pradze, w Republice Czeskiej. Wydaje szkolne pomoce naukowe w formie 4-stronicowych poligraficznych kompendiów - plansz na laminowanym papierze. Kompendia są opatrzone numerem ISBN przyznawanym dla publikacji książkowych. Kompendia zostały dołączone do wniosku. Wnioskodawca sprzedaje je polskim dystrybutorom i księgarniom w celu dalszej sprzedaży klientom indywidualnym. Grupą docelową jest młodzież uczącą się w szkołach różnych szczebli.

W uzupełnieniu do wniosku wnioskodawca pismem z dnia 28 lipca 2008 r. poinformował, że kompendia w czeskim rejestrze Standardni Klasifikace Produkce (SKP), który odpowiada polskiej klasyfikacji PKWiU noszą numer: 221110 - K, broszury, letaky a podobne tiskarske vyrobky v jednotlivych listech, który bezpośrednio odpowiada identycznemu, polskiemu numerowi 22.11.10 - Książki, broszury, ulotki i podobne materiały drukowane, w pojedynczych arkuszach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaka stawka VAT obowiązuje przy sprzedaży wyżej wymienionych kompendiów przez polskich dystrybutorów i pośredników.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że kompendia opatrzone książkowym numerem ISBN, będące pomocą dydaktyczną winny być traktowane jako publikacje książkowe i zgodnie z obowiązującymi przepisami winna obowiązywać na nie zerowa stawka VAT (0%).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1

W myśl § 7 ust. 1 pkt 9 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U.Nr 97, poz. 970 z późn. zm.), obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku stosuje się również do dostaw w kraju i wewnątrzwspólnotowego nabycia: książek (PKWiU ex 22.11) - z wyłączeniem książek adresowych o zasięgu krajowym, regionalnym i lokalnym, książek telefonicznych, teleksów i telefaksów (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie informuje, że zgodnie z art. 8 ust. 3 ww. ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie odrębnych przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

W świetle zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, zaliczenie danej usługi do odpowiedniego grupowania tej klasyfikacji należy do obowiązków usługodawcy. W przypadku trudności w ustaleniu przez podmiot właściwego grupowania wg PKWiU w odniesieniu do świadczonych przez siebie usług, jednostką uprawnioną do wydawania opinii klasyfikacyjnych jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego. Opinie są wydawane na wniosek podmiotu. Zatem jedynie w przypadku prawidłowego zakwalifikowania usługi do właściwego grupowania PKWiU możliwe jest rozstrzygnięcie o zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług danej usługi.

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach.

W uzupełnieniu do przedmiotowego wniosku Wnioskodawca stwierdza, że kompendia są sklasyfikowane w czeskim rejestrze Standardni Klasifikace Produkce (SKP), który odpowiada polskiej klasyfikacji PKWiU 22.11.10 - Książki, broszury, ulotki i podobne materiały drukowane, w pojedynczych arkuszach.

Skoro zatem, przedmiotowe szkolne pomoce naukowe w formie 4-stronicowych poligraficznych kompendiów stanowią - "Książki, broszury, ulotki i podobne materiały drukowane, w pojedynczych arkuszach" podlegają one na podstawie § 7 ust. 1 pkt 9 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów opodatkowaniu według stawki podatku w wysokości 0%.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl