IP-PP2-443-792/07-2/BM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-792/07-2/BM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 grudnia 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.) uzupełnionego pismem z dnia 15 lutego 2008 r. (data wpływu 18 lutego 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania robót remontowych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania robót remontowych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Gmina przystąpiła do udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą " Remont budynku socjalnego przy ul. W. w I". Budynek, który ma zostać poddany remontowi, jest obiektem budownictwa mieszkaniowego o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Remont polegać ma na wymianie sufitów, podłóg, obmurowania ścian i ich ociepleniu, wykonaniu nowych tynków, malowaniu, wymianie okien oraz wymianie instalacji elektrycznej (przedmiotowe prace zostały sklasyfikowane zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych jako roboty remontowe Sekcji 1 Dział 11 grupa 112 Klasa 1122).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wykonawca remontu składając ofertę na realizację zadania prawidłowo zastosował stawkę VAT 22%.

Zdaniem Wnioskodawcy, przy realizacji zadania dotyczącego remontu budynku mieszkalnego, w którym są mieszkania socjalne winna być zastosowana 7% stawka VAT - wynika to z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b) oraz ust. 2 ustawy o VAT i poz. 161 załącznika nr 3 tej ustawy (dostawa, budowa, remont lub przebudowa budynków mieszkalnych (PKOB 11) i ich części, z wyjątkiem lokali użytkowych, realizowanych w ramach budownictwa społecznego).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podstawowa stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z § 5 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 97, poz. 970 z późn. zm.) stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 7% w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieka lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego w myśl art. 2 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

W świetle wyżej przytoczonych przepisów, odnosząc się do opisanego przez Podatnika zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, należy stwierdzić, iż remont obiektu budownictwa mieszkaniowego o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy, powinien podlegać opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT 7%. W związku z powyższym wykonawca, składając ofertę na realizację przedmiotowych robót remontowych, postąpił nieprawidłowo stosując stawkę VAT 22%.

Jednocześnie tutejszy organ podatkowy zauważa, iż uzasadnienie stanowiska Strony, przedstawione w analizowanym wniosku jest błędne. Należy bowiem pamiętać, iż art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a), na który powołuje się Wnioskodawca, miał ściśle określone ramy czasowe w których obowiązywał, tj. od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. w związku z powyższym nie może on mieć już zastosowania. Ponadto z dniem 1 stycznia 2008 r. na podstawie art. 1 pkt 16 lit. b) ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 192, poz. 1382) została uchylona także poz. 161 załącznika nr 3 do ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10,09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl