IP-PP2-443-790/07-4/AZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-790/07-4/AZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 28 grudnia 2007 r. (data wpływu 31 grudnia 2007 r.), uzupełnionego pismem z dnia 15 stycznia 2008 r. (data wpływu 21 stycznia 2008 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących realizacji projektu Y 2003 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków służących realizacji projektu Y 2003.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.Gmina Zwierzyniec złożyła wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie zakupu samochodu do transportu osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w X.

Gmina jako organizator Warsztatu Terapii Zajęciowej uzyskała od PFRON środki finansowe w ramach programu Y 2003 w kwocie 178.500,00 zł na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu Y. Pozostałą część należności (46.224,00 zł) Gmina pokryła sama. Samochód ten został przekazany zorganizowanemu przez Gminę Warsztatowi Terapii Zajęciowej do wyłącznego użytkowania.

Do rozliczenia dofinansowania wymagana jest opinia wydana przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub podległy mu organ w trybie interpretacji indywidualnej odnośnie niemożności obniżenia przez Gminę X - podatnika podatku od towarów i usług rozliczającego się fakturą w kwocie brutto - podatku należnego o podatek naliczony w zakresie realizacji projektu (art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa z późn. zm.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Gminie przysługuje prawo pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie realizacji projektu za samochód nabyty przez Gminę w ramach projektu Y 2003 w module pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), nie będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku od towarów i usług dotyczące wyżej opisanej inwestycji, ponieważ wydatki te nie mają związku ze sprzedażą opodatkowaną, którą prowadzi Gmina będąc płatnikiem podatku od towarów i usług. Nabyty samochód nie służy do celów działalności gospodarczej i jest związany wyłącznie z nieodpłatną opieką nad osobami niepełnosprawnymi.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie WTZ § 10 pkt 1 działalność warsztatu jest działalnością o charakterze nie zarobkowym. Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia wykonawczego do ustawy z 11 marca 2004 r. zwalnia się czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego - Warsztat Terapii Zajęciowej jest jednostką Gminy X.

Inwestycja realizowana przez Gminę nie będzie służyła czynnościom opodatkowanym podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Aby możliwa była realizacja prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, nabywane przez podatnika towary lub usługi muszą służyć do wykonywania przez niego czynności podlegających opodatkowaniu. W sytuacji braku związku nabywanych towarów i usług ze sprzedażą opodatkowaną, podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Gmina X jako organizator Warsztatu Terapii Zajęciowej dokonała nabycia samochodu przy udziale środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Y 2003 dot. pomocy w dofinansowaniu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Realizacja ww. zadania nie była wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych.

Ponieważ zrealizowana przez Gminę X inwestycja nie posłużyła wykonywaniu czynności opodatkowanych, zatem nie została spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Gminie zatem nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów towarów i usług zużytych przy realizowanej inwestycji, o której mowa w pytaniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl