IP-PP2-443-762/07-2/IK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-762/07-2/IK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 17 grudnia 2007 r. (data wpływu 21 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania robót budowlanych i infrastruktury towarzyszącej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2007 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania robót budowlanych i infrastruktury towarzyszącej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W wyniku przetargu publicznego Spółka przyjęła do wykonania w okresie od 15 czerwca 2007 r. - 14 czerwca 2008 r. budynek wielorodzinny wraz z instalacjami wewnętrznymi, sieciami zewnętrznymi, drogami oraz małą architekturą - urządzenie (trzepak, piaskownica), zieleń, oświetlenie terenu. Całe zadanie zostało sklasyfikowane jako PKOB 112 ze stawką VAT - 7%.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W związku z brakiem dostępnych interpretacji Ministerstwa Finansów Spółka prosi o opinię czy nasze stanowisko przedstawione w poz. 52 jest słuszne... Z Wnioskodawcy interpretacją opartą na artykułach w gazecie "X" nie zgadza się inwestor, który twierdzi, że nadal dla całego zadania obowiązuje stawka VAT -7%.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, art. 41 pkt 12 od dnia 1 stycznia 2008 r. stawkę VAT 7% stosuje się tylko do robót budowlanych dotyczących bezpośrednio budynku mieszkalnego i instalacji wewnętrznych. Natomiast roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą - podjazdy, parking, trzepak, piaskownica, oświetlenie terenu, zieleń oraz przyłącza prowadzone od ulicy do budynku wykonywane w 2008 r. będą podlegały opodatkowaniu stawką VAT 22%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ww. ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do art. 41 ust. 12 ww. ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Zgodnie z art. 41 pkt 12a ww. ustawy, przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

W myśl art. 41 ust. 12b. ww. ustawy do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Na podstawie definicji zawartej w art. 2 pkt 12 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o obiektach budownictwa mieszkaniowego - rozumie się przez to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

W myśl art. 3 pkt 1 lit. a)-c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.), ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a.

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b.

budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c.

obiekt małej architektury.

Stosownie do art. 3 pkt 4 ww. ustawy - Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:

* kultu religijnego, jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury;

* posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;

* użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu.

Zgodnie Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych w dziale 11 mieszczą się budynki mieszkalne z podziałem na grupy:

* 111 - budynki mieszkalne jednorodzinne,

* 112 - budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,

* 113 - budynki zbiorowego mieszkania.

W dziale 12 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych mieszczą się budynki niemieszkalne z podziałem na grupy:

* 121 - hotele i budynki zakwaterowania turystycznego

* 122 - budynki biurowe.

* 123 - budynki handlowo - usługowe,

* 124 - budynki transportu i łączności,

* 125 - budynki przemysłowe i magazynowe,

* 126 - ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej,

* 127 - pozostałe budynki niemieszkalne.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz powyższe przepisy, należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie obiekty małej architektury wymienione przez Wnioskodawcę we wniosku nie mieszczą się w dziale 11 Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych, nie stanowią także lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w dziale 12 oraz budynków instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. A więc zgodnie z definicją zawartą w art. 41 pkt 12a ustawy o podatku od towarów i usług nie stanowią one obiektów zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym i nie korzystają z preferencyjnej 7% stawki podatku.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że roboty budowlane dotyczące budynku mieszkalnego, wielorodzinnego spełniającego kryteria art. 41 pkt 12a ustawy są opodatkowane 7% stawką podatku od towarów i usług zgodnie z art. 41 pkt 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast wszystkie wymienione roboty dotyczące małej architektury (podjazdy, parking, trzepak, piaskownica, oświetlenie terenu, zieleń oraz przyłącza prowadzone od ulicy do budynku) są opodatkowane zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy wg stawki podstawowej 22%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl