IP-PP2-443-705/07-2/PS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 marca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-705/07-2/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2007 r. (data wpływu 6 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania usług pośrednictwa w dostawie towarów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W 6 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie miejsca opodatkowania usług pośrednictwa w dostawie towarów.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Na podstawie umowy agencyjnej/pośrednictwa z firmą ze S Strona wystawia fakturę sprzedażową za prowizję. Prowizja liczona jest jako procent od wartości sprzedaży dokonanej przez firmę ze S na terytorium Polski. Towar jest przesyłany bezpośrednio ze S do odbiorcy polskiego. Wnioskodawca podaje, iż wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT) rozpoznawane jest u bezpośredniego odbiorcy towaru w Polsce. Strona zajmuje się usługą pośrednictwa w dostawie towarów oraz poszukiwaniem nowych odbiorców/klientów. Na fakturach wskazany jest numer unijny VAT odbiorcy usługi/kontrahenta szwedzkiego. Faktury zawierają informacje, że podatek VAT rozliczany jest przez nabywcę usługi na podstawie art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy usługi prowizyjne dotyczące dostawy towarów na terytorium Polski świadczone dla kontrahenta szwedzkiego który jest zarejestrowanym podatnikiem unijnym VAT i podaje swój numer VAT UE, nie podlegają opodatkowaniu VA T w Polsce.

Zdaniem Wnioskodawcy, ma on prawo do korzystania z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) i ust. 6 ustawy o VAT ponieważ świadczona usługa wykonywana przez pośrednika (Stronę) jest bezpośrednio związana z dostawą towaru. Wnioskodawca podkreśla, iż zgodnie z art. 28 ust. 6 nabywca usługi podaje numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż miejsce świadczenia usługi.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów rozumie się, co do zasady, przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, natomiast stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

Wyrażona w art. 27 ust. 1 ww. ustawy podstawowa zasada opodatkowania usług stanowi, że w przypadku świadczenia usług miejscem świadczenia jest miejsce, gdzie świadczący usługę posiada siedzibę, a w przypadku posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności, z którego świadczy usługi - miejsce, gdzie świadczący usługę posiada stałe miejsce prowadzenia działalności; w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności - miejsce stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-6 i art. 28.

Od wymienionej powyżej zasady ustawodawca określił jednak szereg wyjątków zawartych m.in. w przepisach art. 27 ust. 2-6 i art. 28 ustawy, wobec czego podstawowa zasada opodatkowania usług ma zastosowanie dopiero w sytuacji, gdy nie jest możliwe zakwalifikowanie danej usługi do żadnej z kategorii wyjątków wymienionych w art. 27 ust. 2-6 i art. 28 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona świadczy usługi związane z dostawą towarów ze S do Polski polegające na wyszukiwaniu kontrahentów na terytorium RP, którzy będą dokonywali wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów ze S. Przedmiotowe usługi świadczone są na rzecz szwedzkiego kontrahenta, którego numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium S, figuruje na wystawianych przez Stronę fakturach za wykonaną usługę pośrednictwa.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w przypadku świadczenia usług wykonywanych przez pośredników, które związane są z dostawą towarów, obowiązuje szczególna reguła ustalania miejsca świadczenia tej usługi. Reguła ta zawarta jest w przepisach art. 28 ust. 5. Stosownie do treści art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów - miejscem świadczenia tych usług jest miejsce dokonania dostawy towarów - z zastrzeżeniem ust. 6.

Miejscem dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy.

Należy jednakże zwrócić uwagę, iż aby ww. reguła ustalenia miejsca świadczenia usług miała zastosowanie, wykonywane przez Stronę jako pośrednika usługi winny być związane z dostawą towarów w sposób bezpośredni, sama zaś Strona powinna działać w imieniu i na rzecz osób trzecich. Jedynie bowiem w przypadku łącznego spełnienia wymienionych warunków uprawnione jest powoływanie się na normę wynikającą z art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c).

Jednocześnie zgodnie z treścią art. 28 ust. 6 ustawy o VAT w przypadku gdy nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 5 ma miejsce świadczenia usługa, miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego, które wydało nabywcy ten numer.

Uwzględniając cyt. wyżej przepisy w przypadku usługi wykonywanej przez pośrednika działającego w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, związanej bezpośrednio z dostawą towarów miejsce świadczenia określić należy na podstawie art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) ustawy albo art. 28 ust. 6 ustawy. Podkreślić przy tym jednak należy, iż przepis art. 28 ust. 6 ustawy znajduje zastosowanie pod warunkiem, że nabywca usługi podał dla tej czynności świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium państwa członkowskiego, na którym zgodnie z ust. 5 ma miejsce świadczenia usługa. Tym samym musi być to numer dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez kraj inny niż kraj, w którym ma miejsce dokonanie dostawy towarów (kraj, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy).

Z uwagi na to, iż w przedmiotowej sprawie nabywca usługi (kontrahent szwedzki) podaje numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, nadany przez państwo członkowskie, na którym zgodnie z ust. 5 art. 28 cyt. ustawy, ma miejsce świadczenia przedmiotowa usługa pośrednictwa, zacytowany wyżej ust. 6 art. 28 nie ma zastosowania.

Zatem usługi pośrednictwa związanego z dostawą towarów, którą wykonuje Strona w imieniu i na rzecz firmy szwedzkiej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z regulacją art. 28 ust. 5 pkt 2 lit. c) ustawy o VAT, tj. na terenie kraju, w którym dokonana jest dostawa towarów. Zgodnie natomiast z art. 22 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - miejscem dokonania dostawy - w przypadku sprzedaży towarów wysyłanych bądź transportowanych ze Szwecji do Polski - jest kraj, w którym rozpocznie się wysyłka towarów, czyli Szwecja. Tam też podlega opodatkowaniu transakcja pośrednictwa dokonywana przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl