IP-PP2-443-617/08-3/KCH - Prawo do obniżenia podatku należnego z tytułu dostawy towarów komisowych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 3 lipca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-617/08-3/KCH Prawo do obniżenia podatku należnego z tytułu dostawy towarów komisowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Przedsiębiorstwa przedstawione we wniosku z dnia 31 marca 2008 r. (data wpływu 10 kwietnia 2008 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 kwietnia 2008 r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług,

W stanie faktycznym przedstawionym poniżej.

Przedsiębiorstwo zawiera umowy komisu. Przedmiotem zawieranych z kontrahentami (podatnikami podatku od towarów i usług) umów jest komis różnych artykułów, w tym również komis prasy. Wnioskodawca występuje w charakterze komisanta a kontrahenci w charakterze komitentów. W ramach zawieranych umów Przedsiębiorstwo zobowiązuje się odpłatnie do:

*

sprzedaży towarów komisowych, również prasy w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta,

*

odbioru towarów komisowych dostarczanych przez kontrahentów,

*

dokonywania podziału towarów komisowych pomiędzy poszczególne jednostki lokalizacyjne i ich zamawianie,

*

dokonywania rozliczeń sprzedanych towarów komisowych.

Przedsiębiorstwo dokonuje sprzedaży towarów komisowych, m.in. prasy, osobom trzecim, tj.: osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, podmiotom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Jeżeli powyższe wydanie towarów powinno być potwierdzane fakturą VAT, dokument wystawiony jest nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania towarów komisowych) w tym też prasy, zgodnie z § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798) zwanym w dalszej części wniosku "rozporządzeniem".

Od kontrahentów, będących komitentami, Przedsiębiorstwo otrzymuje faktury VAT potwierdzające dostawę towarów komisowych, w tym też prasy, wystawiane w terminie 7 dni od dnia wydania tych towarów zgodnie z rozporządzeniem. W chwili wystawienia faktury u kontrahenta będącego komitentem nie powstaje jeszcze obowiązek podatkowy. Powstaje on dopiero z chwilą otrzymania przez niego zapłaty za wydany towar, nie później niż w, ciągu 30 dni od dnia dostawy towarów dokonanej przez Przedsiębiorstwo, zgodnie z art. 19 ust. 16a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z prośbą o potwierdzenie

W jakim okresie w Przedsiębiorstwie powstaje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w związku z otrzymanymi od kontrahentów (komitentów) fakturami VAT potwierdzającymi dostawę towarów komisowych (w tym też prasy), ale wystawionymi przed powstaniem obowiązku podatkowego u komitentów?

Zdaniem wnioskodawcy, jak już wspomniano powyżej, zgodnie z art. 19 ust. 16a ustawy o VAT, został przewidziany szczególny moment powstania obowiązku podatkowego odnoszący się tylko do komitenta. W przypadku wydania towarów przez komitenta na rzecz komisanta obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez komitenta zapłaty za wydany towar, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dostawy towarów dokonanej przez komisanta". W myśl § 13 ust. 1 rozporządzenia komitent jest zobowiązany do wystawienia Przedsiębiorcy (komisantowi) faktury VAT nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru komisowego. Tak wystawiona faktura nie rodzi u komitenta obowiązku podatkowego. Powstaje on dopiero na podstawie cytowanego powyżej art. 19 ust. 16a ustawy, czyli w momencie otrzymania zapłaty za wydany towar komisowy lub jeśli w przypadku, gdy zapłata nie nastąpi w ciągu 30 dni od dnia dostawy towarów dokonanej przez komisanta - obowiązek podatkowy przypada na 30 dzień od dnia dostawy dokonanej przez komisanta.

Zgodnie z powyższym komitent wystawia Przedsiębiorstwu fakturę VAT przed terminem powstania U niego obowiązku podatkowego, co zostało potwierdzone m.in. w postanowieniach w sprawie interpretacji prawa podatkowego o sygnaturach Nr: 1471/NUR2/443-460/05/PD z dnia 7 grudnia 2005 r. (Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie) i ŁUS-III-2-443/2004/05/MJS (Łódzki Urząd Skarbowy).

Komitent, dostarczając towary komisowe, również prasę, przenosi prawo do rozporządzania nimi jak właściciel na rzecz Przedsiębiorstwa (komisanta). Nabycie prawa do rozporządzania towarami komisowymi (również prasa) jak właściciel daje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego zawartego w fakturach VAT dokumentujących dostawę tych towarów, mimo że zostały one wystawione przed datą powstania obowiązku podatkowego u komitenta. Zdaniem Przedsiębiorstwa prawo do obniżenia podatku należnego z tytułu dostawy towarów komisowych, w tym też prasy, powstaje na zasadach ogólnych zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, w rozliczeniu za okres, w którym otrzymano fakturę. Jeżeli Przedsiębiorstwo nie dokonało takiego obniżenia w tym terminie prawo to przysługuje również w rozliczeniu za okres następny na podstawie art. 86 ust. 11 ustawy.

W stanie faktycznym opisanym przez przedsiębiorstwo nie ma zastosowania art. 86 ust. 12 ustawy, gdyż powołany przepis dotyczy faktur wystawionych przez komitentów, ale przed nabyciem prawa do rozporządzania towarami komisowymi jak właściciel przez komisantów. Jak to zostało opisane powyżej, komitenci wystawiają faktury VAT po przeniesieniu tego prawa, czyli po fizycznej dostawie towarów komisowych. W związku z powyższym prawo do obniżenia podatku należnego z tytułu dostawy towarów komisowych powstaje na zasadach ogólnych.

Nasze stanowisko zostało również potwierdzone w postanowieniu Nr 1471/NUR2/443-5/6/07/JPC z dnia 30 kwietnia 2007 r. wydanym przez Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl