IP-PP2-443-55/08-2/PK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 28 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IP-PP2-443-55/08-2/PK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 10 stycznia 2008 r. (data wpływu 14 stycznia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącym opodatkowania transakcji łańcuchowych w części dotyczącej pytania nr 1, 2, 3 oraz 4 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2008 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczący transakcji łańcuchowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest zarejestrowana dla potrzeb podatku od towarów i usług, w tym dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Spółka sprzedaje towar innemu polskiemu podmiotowi, który dokonuje jego dalszej dostawy na rzecz kontrahenta austriackiego, który z kolei sprzedaje ten towar podmiotowi ukraińskiemu. Transport tych towarów odbywa się bezpośrednio z magazynu Spółki do nabywcy z kraju trzeciego.

Jedną z partii towarów Spółka kupuje od niemieckiego podmiotu posiadającego niemiecki numer NIP i transportuje bezpośrednio do nabywcy z kraju trzeciego.

Po dokonanych i zafakturowanych dostawach Spółka odrębnie wystawia fakturę za montaż i uruchomienie tych urządzeń na terenie Ukrainy. Fakturowane usługi montażu odbywa się pomiędzy tymi samymi spółkami tak jak fakturowanie sprzedaży towaru.

W związku z powyższym zdano następujące pytania:

1.

jak należy ustalić miejsce opodatkowania dostawy towarów i usług;

2.

czy dla Spółki, która wywozi towar poza Wspólnotę, sprzedaż towarów dla polskiego podmiotu jest eksportem towarów czy dostawą krajową;

3.

czy w przypadku odrębnego fakturowania usługi montażu na rzecz kontrahenta z siedzibą poza terytorium Unii Europejskiej, usług ta nie będzie podlegała opodatkowaniu na terytorium Polski;

4.

czy w przypadku zafakturowania dostawy towarów wraz z montażem można potraktować tę transakcję jako dostawę z montażem i ustalić miejsce opodatkowania na terytorium Ukrainy.

Zdaniem wnioskodawcy:

W przypadku towarów wyjeżdżających ze Spółki bądź z Niemiec do kontrahenta na Ukrainie (pytanie 1 i 2). Jeżeli dokonywanych jest kilka dostaw, przy czym towar przemieszczany jest tylko raz - od pierwszego dostawcy do finalnego odbiorcy - to całą transakcję należy traktować jako dostawę łańcuchową. Dostawa towarów opodatkowana jest w miejscu, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. od podatku od towarów i usług; Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Dostawa dokonana przez Spółkę jest opodatkowana w Polsce, czyli tam gdzie transport się rozpoczyna. Jest to bowiem dostawa poprzedzająca transport. Nie jest to ani sprzedaż krajowa, ani wewnątrzwspólnotowe dostawa towarów z tego względu, że towary nie są transportowane w obrębie Wspólnoty, lecz wywożone poza jej terytorium. Dla Spółki będzie to eksport towarów z możliwością zastosowania stawki podatku od towarów i usług 0% pod warunkiem, że Spółka będzie posiadać kopię dokumentu, w którym urząd celny potwierdził wywóz towarów (art. 41 ust. 11 ww. ustawy o podatku od towarów i usług). Natomiast w przypadku, gdy towary zostaną zakupione w Niemczech miejscem świadczenia będzie kraj rozpoczęcia wysyłki, czyli Niemcy. Czynność wywozu towarów w tym przypadku nie spełnia definicji eksportu towarów, gdyż towary nie są wywożone z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty. Czynność wywozu towarów nie jest wykonywana na terytorium kraju, więc zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce.

Uzasadniając stanowisko dotyczące pytania nr 3, Spółka zauważa, iż zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. d) ww. ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym miejscem świadczenia usług jest miejsce faktycznego wykonania prac na rzeczach ruchomych - czyli Ukraina.

W zakresie zagadnienia nr 4 na podstawie zapisu art. 22 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia (opodatkowania) w przypadku towarów, które są instalowane z próbnym uruchomieniem lub bez niego przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz jest miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane. Miejscem opodatkowania sprzedaży towarów z montażem na Ukrainie jest terytorium Ukrainy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy przedstawionego przez wnioskodawcę zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl